تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش|نکات مهم|بررسی تخصصی

تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش

تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش
تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش چیست؟ و شرایط طلاق و گواهی عدم امکان سازش پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش

مفهوم گواهی عدم امکان سازش و طلاق

دریافت گواهی عدم امکان سازش در حقیقت به منظور کسب اجازه ثبت طلاق در دفترخانه می باشد. با توجه به نام گواهی عدم امکان سازش می‌توان دریافت که به مفهوم تراضی نکردن و سازش نکردن زن و شوهر در موضوع طلاق می باشد.

این گواهی زمانی صادر خواهد شد که دادگاه آشتی و مصالحه میان زن و شوهر را نامیسر محسوب کند و اذن جدایی و طلاق را به آن ها بدهد تا در شرایطی که تمایل داشته باشند از هم فارغ شوند و قادر باشند با رجوع به دفتر ثبت طلاق این موضوع را عملی کنند. با توجه به قانون باید گفت گواهی عدم امکان سازش در چند مورد صادر خواهد شد.

حکم طلاق دستور دادگاه به جدایی می باشد و اما در گواهی عدم سازش طلاق انجام نشده تنها اجازه طلاق داده می‌شود و در شرایطی که در مدت تعیین شده است حکم طلاق صادر نشود  به معنی  انصراف از جدایی می باشد.

وقتی قرار باشد دادگاه راجع به موضوعی حکمی را صادر نماید به شکل کامل آن را مورد ملاحظه قرار می‌دهد و دفاعیات دو طرف را استماع می کند و بالاخره رای نهایی را صادر کرد که به سود چه کسی و چطور حکم را صادر نماید به این روند در اصطلاح حقوقی دخول به ماهیت دعوا از طرف دادگاه گفته می شود. اما دادگاه وقتی گواهی عدم امکان سازش صادر می کند که الزامی برای ورود به ماهیت دعوا نیست و فقط قصد دارد تصمیم به طلاق را تصدیق نماید.

اخذ گواهی عدم امکان سازش

اول باید دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات قضایی تقدیم شود تا در دادگاه مورد دادرسی واقع گردد. بعد از این که این اقدام انجام شد موضوع طلاق به مرکز مشاوره خانواده ارسال می شود تا مشاوران برگزیده، زن و شوهر را راجع به اختلافاتی که سبب افتراق آن ها و برهم خوردن زندگی شان شده است ، رسیدگی نمایند.

نتیجه این داوری که از سوی مشاوران مرکز مشاوره خانواده انجام می‌شود تحت یک گزارش به دادگاه تقدیم می گردد. اگر بین زن و شوهر صلح و سازش واقع نشد، دادگاه در یک جلسه رسمی غیرقضایی با موافقت زن و شوهر به موضوع طلاق رسیدگی خواهد کرد و بالاخره گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند و پس از آن باید گواهی را در دفتر ثبت طلاق وارد نمود.

تقدیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه به مفهوم الزام برای جاری نمودن صیغه طلاق می باشد. پس از آن که گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه ارائه شد، دفترخانه مذکور نوبت معین و زمان معین را به منظور اجرای صیغه طلاق مشخص می نماید.

تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش
تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش

روند دریافت حکم طلاق در طلاق توافقی

زن و شوهر در طلاق توافقی باید در سامانه ثنا ثبت نام کنند. اگر این کار انجام نشود باید با هم یا جدا جدا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و کارت ملی خود را به آن جا ارائه نموده و در سامانه ثنا ثبت نام به عمل آورند. ابلاغیه از دادگاه به دو طرف  به شکل پیامک به دو طرف ارسال می شود و بدین ترتیب قابلیت پیگیری دارد. پس حتی اگر زن و شوهر وکیل هم داشته باشند می توانند به دادگاه رجوع کنند.

اما از طریق سامانه مزبور از آخرین اطلاعات پرونده خود آگاه شوند. بعد از آن که از طرف دادگاه پیامک به زن و شوهر ارسال شد وقت رسیدگی در پیامک تعیین می شود. زن و شوهر و وکلای آن ها باید در زودترین زمان به شعبه مربوطه رجوع کنند.

با توجه به این که داوری در طلاق حذف شده است به جای آن مشاوره اجباری شده دادگاه زن و شوهر را به واحد مشاوره می‌فرستد. بعد از آن مشاوره از آن ها دلایل طلاق شان را بررسی نمود، توافق های مالی و غیرمالی آن ها راجع به مهریه و نفقه و حضانت فرزندان و جهیزیه را نگارش می‌کند و به امضای آن ها رسیده می شود و بعد از آن دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل می‌دهد که قاضی باز شخصاً با آن ها صحبت می‌کند .

طلاق توافقی سریع انجام می شود. بعد از آن که گواهی عدم امکان سازش صادر شد حکم دادگاه صادر خواهد شد که عموماً زن و شوهر در زیر رای قید می‌کنند که اعتراضی ندارند و حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را هم نخواهند داشت .

 اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتباری که برای گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته می شود سه ماه می باشد. بدین مفهوم که طی مدت سه ماه از زمان ابلاغ گواهی باید آن گواهی به دفترخانه تقدیم شود. باید توجه داشت که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ صدور آن در دادگاه محاسبه نمی شود و از زمان ابلاغ گواهی به طرفین دارای اعتبار است. در شرایطی که طی مدت سه ماه گواهی عدم امکان سازش به دفتر ثبت طلاق تقدیم نشود، این گواهی از اعتبار ساقط خواهد شد.

کسی که گواهی عدم امکان سازش را به دفترخانه ارائه می‌کند،  همان کسی می باشد که گواهی به نفع او صادر شده است. یعنی شخصی که تقاضای گواهی عدم امکان سازش را نموده و دادگاه تقاضای او را قبول کرده است . اگر گواهی به تقاضای مرد صادر شده باشد مرد باید تا مدت سه ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق تقدیم نماید.

در شرایطی که گواهی عدم سازش به دلیل طلاق توافقی صادر شده باشد، هر کدام از زن و شوهر قادرند برای تقدیم جواب دفترخانه در طی مدت ۳ ماه مبادرت ورزند و نیز در شرایطی که گواهی عدم امکان سازش به تقاضای زن صادر شده باشد او باید آن را به دفترخانه تقدیم کند. یکی از نکات بسیار مهم در مورد مدت و مهلت اعتبار گواهی عدم سازش آن است که بعد از گذشت سه ماه از زمان ابلاغ گواهی عدم سازش و حضور نیافتن زن و شوهر برای ثبت طلاق این گواهی از اعتبار ساقط می‌شود و چنان چه زن و شوهر هنوز اسرار به جدایی و طلاق  داشته باشند باید دوباره به دادگاه رجوع کرده تا این گواهی را دریافت کنند.

تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش
تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار حکم طلاق

چنان چه حکم طلاق از طرف زن یا مرد به دفتر رسمی ازدواج و طلاق اعطا شود، در شرایطی که مرد مدت یک هفته بعد از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زن و شوهر ابلاغ می‌کند که برای جاری کردن صیغه طلاق و ثبت آن حضور به هم رسانند. اما وقتی مرد حاضر نشود و دلیل منطقی ارائه نکند با دستور دادگاه صیغه طلاق جاری خواهد شد و به زوج ابلاغ می گردد.

علل حضور نیافتن مرد و عذر موجه او در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و با یکی از آن دلایل یک نوبت دیگر از زن و شوهر دعوت می شود. بنابراین مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه بعد از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد. اگر حکم طلاق از طرف زن به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تقسیم شود، در شرایطی که مرد یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حضور پیدا نکند، سردفتر به زن و شوهر ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حضور یابد.

اگر مرد حاضر نشود و عذر موجه از طرف او اعلام نگردد یا از اجرای صیغه خودداری کند صیغه طلاق جاری و ثبت شده و مراتب به مرد اعلام می‌شود. اما اگر عذر موجه از سمت مرد بیان شود یک بار دیگر به همین ترتیب از زن و شوهر دعوت به عمل می آید.

 موارد صدور گواهی عدم امکان سازش

در مواردی که در زیر شرح داده شده است درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اگر از طرف زن یا شوهر مطرح شود قابل دریافت می باشد. اما دریافت این گواهی و تصمیم نهایی راجع به آن و محقق شدن این موارد بر عهده دادگاه می باشد.

– سوء رفتار و سوء معاشرت هر کدام زن و شوهر نسبت به هم.

– ابتلای مرد به بیماری های سخت که در این صورت برای شخص مقابل ادامه ی زندگی پیچیده و غیر ممکن است.

– شغل و امر خاص

– تمکین نکردن زن از شوهر .

– پرهیز مرد از پرداخت نفقه زن.

– مرد زن دیگری را برای خود برگزیند و رضایت زن اول خود را به دست نیاورد.

– هر کدام از زن و شوهر به محکومیت قطعی ۵ سال یا بیشتر محکوم گردند.

– زن یا شوهر غائب مفقودالاثر شود.

– زن یا شوهر به مواد مخدر اعتیاد پیدا کنند.

موارد صدور حکم طلاق

مواردی دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق می کند زمانی است که زن به دادگاه تقاضای طلاق ارائه کند. بی آن که حق طلاق در اختیار داشته باشد. یعنی زن در عقد نکاح خود حق طلاق را از مرد دریافت نکرده باشد اما بر اساس دلایلی مانند برخورداری از عسر و حرج تصمیم دارد از شوهرش جدا شود. به بیان دیگر به علت این که در کشور ایران زن ها بدون توافق مرد امکان طلاق و جدایی را نخواهد داشت، برای این که قادر شوند از شوهر خود طلاق بگیرند باید در دادگاه مراحلی را پشت سر بگذارند.

تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش
تفاوت طلاق و گواهی عدم امکان سازش

مثلاً سوء رفتار یا سوء معاشرت مرد یا عسر و  حرج او در دادگاه را به اثبات برسانند تا باعث ایجاد حق طلاق برای زن شود. در این حالت دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر نمی کند. ابتدا موضوع و علت های اختلاف را که زن به دلیل آن ها تقاضای طلاق نموده است را ملاحظه می نماید و چنان چه زن را در اتخاذ طلاق از شوهر خود مستقل بداند اقدام به صدور حکم طلاق می نماید