جلب ثالث|نکات جلب ثالث|شرایط جلب ثالث|

جلب ثالث چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی جلب ثالث چیست؟ و شرایط جلب ثالث پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه جلب ثالث :

در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی ، ممکن است دعاوی دیگری تحت عنوان دعوای طاری نیز مطرح شوند .

دعاوی طاری :

۴ نوع دعوای طاری وجود دارد :

 1. دعوای ورود ثالث :

شخص ثالثی که برای خود در دعوای مطرح شده حقی را قائل باشد می تواند اقدام به طرح دعوای ورود ثالث کرده و بدین وسیله وارد دعوای اصلی شود .

 1. دعوای اضافی :

به موجب طرح این دعوا ، شخص خواهان می تواند به طور مجدد ، اقدام به طرح دعوا علیه خوانده نماید .

 1. دعوای متقابل :

شخص خوانده می تواند علیه شخص خواهان ، اقدام به طرح دعوای متقابل نماید .

 1. دعوای جلب ثالث :

هر یک از خوانده و خواهان دعوای اصلی ، می توانند علیه شخص ثالث اقدام به طرح دعوا کرده و بدین وسیله ، شخص ثالث را به دعوای طرح شده جلب نمایند .

در این مقاله ، به بررسی تشریفات و مقررات طرح یکی از دعاوی طاری ، دعوای جلب ثالث ، به طور مفصل می پردازیم .

دعوای جلب ثالث :

جلب ثالث
جلب ثالث

همان طور که ذکر کردیم ، اصحاب دعوای اصلی برای جلب کردن شخص ثالث به دعوای اصلی ، می توانند اقدام به طرح دعوای جلب ثالث نمایند .

به طور مثال ، شخصی که مدعی مالکیت یک اتومبیل می باشد ، علیه متصرف این اتومبیل اقدام به طرح دعوا می کند .

متصرف اتومبیل ، شخصی که اتومبیل را به او فروخته است را به دادرسی جلب کرده تا راهی جهت مشخص شدن مالکیت خود باشد .

به ثالث جلب شده ، مجلوب ثالث و به شخصی که اقدام به طرح دعوای جلب ثالث نموده است ، جالب ثالث گفته می شود .

تشریفات جلب ثالث :

قانون گذار ، برای جلب شخص ثالث ، در ماده ی ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، تشریفاتی را مقرر نموده است .

به موجب این ماده جلب ثالث باید :

 • به موجب تقدیم دادخواست انجام گیرد .
 • در مهلت خاص و معینی مطرح شود .
 • دادگاه باید صلاحیت لازم را داشته باشد .
 • دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی دارای مناسباتی باشد .

دادخواست جلب ثالث :

در ماده ی ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، مقرر شده است که شرایط دادخواست جلب ثالث ، همانند شرایط دادخواست دعوای اصلی می باشد .

شرایط دادخواست جلب ثالث :

مطابق ماده ی ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگه ی چاپی مخصوص تنظیم شده و دارای شرایط زیر باشد :

 • درج مشخصات خواهان از قبیل نام و نام خانوادگی ، سن ، اقامتگاه ، نام پدر
 • ذکر مشخصات خوانده شامل نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل
 • در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل ، ذکر مشخصات وکیل
 • ذکر جهاتی که به موجب آن خواهان خود را محق مطالبه می داند ( سبب دعوا )
 • ادله ی اثبات دعوا
 • درخواست خواهان از دادگاه
 • خواسته ی دعوا و بهای آن

دادخواست و رونوشت مدارک و ضمائم آن ، به تعداد اصحاب دعوا  به علاوه ی یک نسخه به دادگاه تقدیم می شود .

جلب ثالث
جلب ثالث

هزینه ی دادرسی :

برای تقدیم دادخواست جلب ثالث ، پرداخت هزینه ی دادرسی برابر تقدیم دادخواست در آن مرحله الزامی می باشد .

ابلاغ به مجلوب ثالث :

دادخواست و ضمایم آن به مجلوب ثالث ابلاغ می شود .

زمان تشکیل جلسه ی دادرسی ، به مجلوب ثالث نیز اعلام می شود .

با توجه به مقررات موجود در آیین دادرسی مدنی ، حداقل پنج روز باید بین تاریخ ابلاغ دادخواست و تشکیل جلسه ی دادرسی ، فاصله وجود داشته باشد .

اگر از تاریخ ابلاغ دادخواست به مجلوب ثالث تا زمان تشکیل جلسه ، کمتر از پنج روز فاصله باشد ، دادگاه ، اقدام به تغییر زمان جلسه ی دارسی کرده و زمان جدید را به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد کرد .

مهلت جلب ثالث :

به موجب ماده ی ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ، برای جلب ثالث ، باید تا پایان جلسه ی اول دادرسی ، اظهارات خود را مطرح کرده و سپس تا ظرف ۳ روز از تاریخ جلسه ی اول ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماییم .

جلب ثالث خارج از مهلت :

اگر در خارج از مهلت تعیین شده جهت جلب ثالث ، شخص دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند ، در صورت وجود صلاحیت لازم ، دادگاه به طور مستقل به دعوای جلب ثالث رسیدگی خواهد کرد .

اگر دعوای جلب ثالث ، با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل بوده و یا دارای یک منشا باشند ،مطابق ماده ی ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه به هر دو دعوا در صورت داشتن صلاحیت ، به طور توامان رسیدگی خواهد نمود .

تبانی در جلب ثالث :

اگر دادگاه ، احراز کند که مقصود از طرح دعوای جلب ثالث ، ایجاد تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی یوده و یا در جلب ثالث ، تبانی انجام گرفته باشد ، دادگاه در صورت داشتن صلاحیت ، دو دعوا را از یکدگیر تفکیک کرده و به طور جداگانه به هر یک رسیدگی می کند .

صلاحیت دادگاه جلب ثالث :

قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی ، از قواعد آمره بوده و بنابراین ، دادگاه نمی تواند از این قواعد عدول کرده و به دعوایی رسیدگی کند که خارج از صلاحیت ذاتی آن قرار دارد .

در صورتی که دادگاه برای رسیدگی به دعوای جلب ثالث ، فاقد صلاحیت ذاتی باشد ، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند .

در صورتی که دادگاه برای رسیدگی به دعوای جلب ثالث ، فاقد صلاحیت نسبی یا محلی باشد ، می تواند به هر دو دعوا به صورت توامان رسیدگی کند . در واقع عدول از صلاحیت محلی تحت شرایطی امکان پذیر می باشد .

جلب ثالث
جلب ثالث

جایگاه مجلوب ثالث :

شخصی که به موجب دعوای جلب ثالث ، به دادرسی جلب می شود ، در حکم خوانده ی دعوا بوده و می تواند از تمامی حقوقی که برای خوانده ی دعوا ایجاد شده است استفاده کند ؛ به طور مثال می تواند :

 • ایرادات مختلف را مطرح کند
 • به بهای خواسته اعتراض کند
 • اقدام به طرح دعوای متقابل کند
 • از رای صادره ، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی کند .

رسیدگی توامان :

در صورت وجود یکی از دو شرط زیر ، دادگاه ، به دعوای جلب ثالث ، همراه با دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد .

 • دعوای جالب ثالث ، با دعوای اصلی ، دارای یک منشاء باشد ؛ بدین معنا که سبب هر دو دعوا یک واقعه ی حقوقی و یا یک عمل حقوقی باشد .
 • دعوای جلب ثالث و دعوای اصلی ، با یکدیگر در ارتباط کامل باشند ؛ منظور از ارتباط کامل این است که رسیدگی به یک دعوا ، موثر در رسیدگی به دعوای دیگر باشد .

در صورت نبود هیچ یک از دو شرط فوق ، دادگاه هر دو دعوا را از یکدیگر جدا کرده و به طور مستقل ، در صورت داشتن صلاحیت لازم ، به آن ها رسیدگی می کند .

مراحل امکان جلب ثالث :

جلب ثالث علاوه بر مرحله ی بدوی ، در مرحله ی تجدید نظر و واخواهی نیز قابل طرح می باشد .

در مرحله ی فرجام خواهی  ، اعاده دارسی ، اعتراض ثالث ، جلب ثالث راه ندارد .

جلب ثالث در مرحله ی تجدیدنظر :

متقاضی جلب ثالث ، می تواند در هر یک از مراحل بدوی یا تجدید نظر اقدام به جلب ثالث کند و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد و این گونه نیست که در صورت امکان جلب ثالث در مرحله ی بدوی و عدم اقدام در این مرحله ، امکان جلب ثالث در مرحله ی تجدید نظر از بین برود .

در مرحله ی تجدید نظر ، با توجه به این که دادگاه ، الزامی در تشکیل جلسه ی دادرسی ندارد ، مناسب است که متقاضی جلب ثالث ، منتظر تشکیل جلسه ی اول دادرسی نبوده و دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند .

جلب ثالث در مرحله ی واخواهی :

در مرحله ی واخواهی  ، واخواه برای جلب ثالث ، مکلف است که دادخواست جلب ثالث را همراه دادخواست واخواهی ، تقدیم کند .

شخص واخوانده برای جلب ثالث ، باید مطابق شرایطی که قبلا ذکر کردیم رفتار کند .

جلب ثالث در دیوان عدالت اداری :

در دیوان عدالت اداری نیز طرح دعوای جلب ثالث امکان پذیر می باشد .

برای جلب ثالث در این مرجع ، خواهان باید دادخواست جلب ثالث را همراه با دادخواست دعوای اصلی تقدیم کرده و یا ظرف ۳۰ روز از تاریخ تقدیم دادخواست دعوای اصلی ، اقدام به تقدیم دادخواست دعوای جلب ثالث نماید .

خوانده ی دعوا نیز در صورت تمایل به جلب ثالث می تواند در ضمن پاسخ به دعوای اصلی ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند .

رد دعوای اصلی :

جلب ثالث
جلب ثالث

ممکن است که دادگاه ، به هر علت نسبت به دعوای اصلی ، قراری همانند قرار رد دعوا صادر کند ؛ در این صورت دادگاه باید به دعوای جلب ثالث همچون یک دعوای مستقل رسیدگی کند .

در صورتی که جلب ثالث صرفا در جهت تقویت موضع جالب ثالث انجام گرفته باشد و با رد دعوای اصلی ، دعوای جلب ثالث امکان رسیدگی جداگانه را نداشته باشد ، دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث نیز قرار رد دعوا صادر خواهد کرد .