دیه خراشیدن صورت|مقدار و شرایط و نکات دیه خراشیدن صورت

دیه خراشیدن صورت چیست؟

دیه خراشیدن صورت
دیه خراشیدن صورت

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی دیه خراشیدن صورت چیست؟ و نکات مهم دیه خراشیدن صورت پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه دیه ی خراشیدگی صورت و بدن :

مطابق ماده ی چهارده قانون مجازات اسلامی ،۴نوع مجازات در این قانون تعیین شده است:

 • دیه
 • تعزیر
 • قصاص
 • حد

مجازات قصاص ، مجازات اصلی در نظر گرفته شده برای جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد می باشد .

در صورتی که جنایت  علیه تمامیت جسمانی افراد ، به صورت شبه عمد و یا خطای محض انجام شده باشد ، مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکب  ، الزام به پرداخت دیه می باشد .

در صورتی که امکان قصاص به هر علت در جنایت عمدی وجود نداشته باشد نیز مرتکب محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.

در شرایطی خواص پرداخت دیه از سوی بیت المال میباشد از این رو مقاله موارد پرداخت دیه از بیت المال را مطالعه کنید تا این شرایط را متوجه شوید.

دیه ، به دو نوع مقدر و غیر مقدر تعیین می شود . میزان دیه ی مقدر ، در شرع مقدس تعیین شده است . دیه ی غیر مقدر ، که به آن اصطلاحا ارش گفته می شود ، میزان آن در دیه تعیین نشده است و میزان آن توسط قاضی محکمه با توجه به نظر کارشناس ، تعیین می شود .

در این مقاله ، به بررسی جراحات وارده به سر و صورت و بدن از جمله خراشیدگی پوست صورت و بدن می پردازیم .

جراحات سر و صورت :

به موجب ماده ی هفتصد و نه قانون مجازات اسلامی ، جراحات سر و صورت به موارد زیر تقسیم می شود :

حارصه :

حارصه ، جراحتی است که موجب خراشیدگی پوست می شود .

در صورتی که جراحت حارصه ، بر پوست سر و صورت ایجاد  شده باشد ، دیه ی ان معادل یک صدم دیه ی کامل می باشد .

دامیه :

دیه خراشیدن صورت
دیه خراشیدن صورت

دامیه ، جراحتی است که اندکی وارد گوشت شده و همراه با جریان کم یا زیاد خون می شود . دیه ی جراحت دامیه بر سر و صورت ، معادل دو صدم دیه ی کامل می باشد .

متلاحمه :

در صورتی که جراحت موجب بریدگی عمیق گوشت شود بدون ان که به پوست نازک روی استخوان برسد ، دیه ی آن معادل سه صدم دیه ی کامل می باشد .

سمحاق :

در صورتی که جنایت وارده بر سر و صورت ، منجر به رسیدن جراحت به پوست نازک روی استخوان شود ، دیه ی ان معادل چهار صدم دیه ی کامل می باشد

موضحه :

در صورتی که جراحت ، موجب کنار رفتن پوست نازک روی استخوان و اشکار شدن آن شود ، دیه ی آن معادل پنج صدم دیه ی کامل می باشد .

هاشمه :

اگر جنایت منجر به شکستگی استخوان شود ، حتی اگر جراحتی را تولید نکرده باشد ، دیه ی آن معادل ده صدم دیه ی کامل خواهد بود ‌.

منَقَّله :

اگر جنایت وارده به گونه ای باشد که درمان ان جز با جا به جا کردن استخوان ممکن نباشد ، دیه ی آن معادل پانزده صدم دیه ی کامل می باشد .

مامومه :

اگر جراحت به کیسه ی مغز برسد ، دیه ی آن ، یک سوم دیه ی کامل می باشد .

دامغه :

در صورتی که جراحت ، موجب پاره شدن کیسه ی مغز شود ، علاوه بر پرداخت دیه ی جراحت مامومه ، مرتکب باید ارش پاره شدن کیسه ی مغز را نیز پرداخت کند .

جراحات در حکم جراحت بر سر و صورت :

در صورتی که جراحت بر گوش ، بینی ، لب ، زبان و داخل دهان ایجاد شده و برای آن دیه ی معینی در نظر گرفته نشده باشد ، در حکم جراحت وارده بر سر و صورت بوده و مطابق آن ، دیه تعیین می شود .

جراحت بر گردن ، جراحت وارده بر سر و صورت نمی باشد و مطابق جراحت وارده بر سایر اعضای بدن ، تعیین دیه می شود .

معیار تعیین دیه :

در تعیین نوع جراحت وارده و میزان دیه ی آن ، ملاک ، میزان نفوذ و عمق جراحت می باشد و طول و عرض جراحت ، تاثیری در میزان دیه و تعیین نوع جراحت ندارد .

جراحت بر سایر اعضای بدن :

به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی  ، دیه ی جراحت وارده بر سر و صورت ، با دیه ی جراحت وارده بر سایر اعضای بدن ، متفاوت بوده و به گونه ی دیگری دیه ی آن ها تعیین می شود .

به موجب ماده ی هفتصد و ده قانون مجازات اسلامی ،

در صورتی که هر یک از جراحات فوق ، به غیر سر و صورت واقع شود ، دیه ی آن به صورت زیر تعیین می شود :

 • در صورتی که جراحت بر روی عضوی واقع شده باشد که دارای دیه ی معین می باشد ، در این صورت ، دیه ی جراحت وارده با توجه به میزان دیه  ی آن عضو محاسبه می شود.

به طور مثال ، اگر جراحت دامیه بر روی یک دست واقع شده باشد و دیه ی دست معادل ۳۰۰ میلیون تومان باشد ، در این صورت دیه ی جراحت دامیه ی واقع شده ،  معادل دو صدم این ۳۰۰ میلیون تومان می باشد .

 • ممکن است که هر یک از جراحات فوق  ، بر روی عضوی از بدن واقع شود که آن عضو ، فاقد دیه ی مشخص و معین باشد ، در این صورت برای جراحت وارده ، ارش ثابت خواهد شد .

جراحات متعدد :

دیه خراشیدن صورت
دیه خراشیدن صورت

تبصره ی دو ماده ی هفتصد و ده قانون مجازات اسلام مقرر می دارد که اگر هر یک از جراحات فوق ، با یک ضربه ایجاد شده باشد و از نظر عمق جراحت ایجاد شده ، متعدد باشد ، در این صورت یک جراحت محسوب شده و مرتکب باید دیه ی جراحت بیشتر را پرداخت کند .

اگر جراحات ایجاد شده ، با ضربات متعدد ایجاد شده باشند ، در این صورت برای هر یک از جراحات ایجاد شده ، دیه ی مستقل ان ثابت است .

دیه ی خراشیدگی صورت و بدن :

خراشیدگی ، همان طور که در بالا به ان پرداختیم ، از نوع جراحت حارصه می باشد .

دیه ی جراحت حارصه بر روی صورت و بدن ، با یکدیگر متفاوت بوده و بنابراین باید به صورت مجزا به هر یک بپردازیم .

برای اطلاع از این که تغلیظ دیه به خراشیدگی صورت و بدن تعلق میگیرد یا خیر مقاله تغلیظ دیه را مطالعه کنید.

دیه ی حارصه بر صورت :

در صورتی که جنایت وارده ، منجر به ایجاد خراشیدگی بر روی پوست صورت شخص شود ، دیه ی آن معادل یک صدم دیه ی کامل می باشد که مطابق با نرخ دیه ی اعلامی از سوی قوه ی قضاییه در سال هزار و چهارصد ، دیه ی کامل چهار صد و هشتاد میلیون تومان بوده و یک در صد آن معادل چهار میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد .

در صورتی که جنایت منجر به ایجاد خراشیدگی بر روی سایر اعضای بدن ، غیر از سر و صورت شود ، با توجه به مقدر بودن و یا نا معین بودن دیه ی عضو مورد جراحت ، باید دیه ی خراشیدگی ایجاد شده را محاسبه نماییم .

در صورتی که عضو مورد جنایت ، دارای دیه ی معین باشد ، خراشیدگی ایجاد شده ، دارای دیه ای معادل یک صدم دیه ی آن عضو می باشد .

اگر عضو مورد جنایت ، فاقد دیه ی معین و مشخصی باشد ، برای خراشیدگی ایجاد شده ، ارش ثابت خواهد شود .

پس از بررسی جراحت حارصه و میزان دیه ی آن ، بررسی دیه ی جنایتی که منجر به تغییر رنگ پوست و یا متورم شدن پوست می شود نیز شایسته می نماید .

دیه ی تغییر رنگ پوست :

به موجب ماده ی هفتصد و چهار ده قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که جنایت وارده ، منجر به تغییر رنگ پوست شود ، در این صورت باید جنایت وارده بر صورت و سایر اعضا را برای تعیین دیه ، از یکدیگر مجزا کنیم .

 جنایت وارده بر صورت :

جنایت وارده بر صورت به سه حالت ممکن است منجر به تغییر رنگ پوست صورت شود که هر یک از این حالات ، دارای دیه ی جداگانه ای می باشد .

 • دیه ی سیاه شدن پوست صورت :

در صورتی که جنایت وارده ، منجر به سیاه شدن پوست صورت شود ، دیه ی آن معادل شش هزارم دیه ی کامل می باشد .

 •  دیه ی کبود شدن پوست صورت :

در صورتی که در اثر جنایت وارده ، پوست صورت کبود شود ، دیه ی آن معادل سه هزارم دیه ی کامل می باشد .

 • دیه ی سرخ شدن پوست صورت :

  دیه خراشیدن صورت
  دیه خراشیدن صورت

اگر در اثر جنایت وارده ، پوست صورت سرخ شود ، دیه ی آن معادل یک و نیم هزارم دیه ی کامل می باشد .

 • تغییر رنگ پوست سر ، موجب ثابت شدن ارش می شود .

همان طور که تبصره ی یک ماده ی هفتصد و چهارده قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است ، در تعیین دیه ی جنایات فوق ، مقدر بودن دیه ی عضو مورد جنایت و یا تغییر رنگ تمام یا جزئی از عضو و همچنین بقا یا زوال اثر جنایت ، تاثیر گذار نمی باشد .

دیه ی تورم صورت و بدن :

در صورتی که جنایت وارده ، موجب تورم بدن و یا صورت شود ، ارش ثابت خواهد بود و اگر علاوه بر تورم ، رنگ پوست نیز تغییر کند ، علاوه بر ارش متورم شدن پوست ، باید حسب مورد ارش و یا دیه ی تغییر رنگ پوست نیز پرداخت شود .