دیه دنده|دیه ی در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده|

دیه دنده چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی دیه دنده چیست؟ و نکات مهم دیه دندهپرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله دیه دنده

مبحث دیات و قصاص  در قانون مجازات اسلامی ، از شرع مقدس اسلام گرفته شده است .

این دو مجازات مذکور ، برای مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد در نظر گرفته شده است ‌.

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، رفتاری است که به شدت در شرع مقدس اسلام ، تقبیح شده و مورد نهی قرار گرفته است .

جهت پیش گیری از انجام این رفتار در سطح جامعه ، شارع.

دیه دنده
دیه دنده

دو نوع مجازات دیه و قصاص نسبت به سطحی ترین اثر جنایت :

 • مجازات قصاص :

اگر جنایت ، به صورت عامدانه انجام شود ، در این صورت مرتکب جنایت ، به مجازات قصاص محکوم خواهد شد .

برای اعمال مجازات قصاص شرایط نسبتا سختی وجود دارد . به طور مثال ، مقدار و طول و عرض جنایت وارده ، باید در اجرای قصاص رعایت شود و هم چنین اگر در اثر اجرای قصاص   بیم تلف جانی مرتکب وجود داشته باشد ، قصاص ساقط خواهد شد و مرتکب به پرداخت دیه محکوم خواهد شد .در مورد تفاوت ارش و دیه در سایت یاروکیل مقالات را مطالعه فرمایید.

 •  پرداخت دیه :

ممکن است که جنایت وارده ، به نحو غیر عمدی یعنی به صورت شبه عمد و یا خطای محض انجام شده باشد .

در دو صورت فوق ، مجازات در نظر گرفته شده ، الزام به پرداخت دیه می باشد .

در این مقاله ، به بررسی میزان دیه ای که به در رفتن و یا ترک خوردن و شکستگی استخوان دنده تعلق می گیرد ، می پردازیم .

 

آیا تغلیظ دیه به دیه دنده نیز تعلق میگیرد؟ در پاسخ باید بگوییم خیر تغلیظ دیه فقط به دیه مرگ تعلق میگیرد.

دنده ها و جنایت نسبت به آن :

دنده ها ، استخوان های تشکیل دهنده ی قفسه ی سینه می باشند .

تعداد دنده ها ، به عدد ۱۲ می رسد و این استخوان ها ، همانند محافظی هستند که قلب و شش ها را در بر گرفته و از ورود هر گونه اسیب به آن ها ، که در واقع از اعضای حیاتی بدن انسان می باشند ، ممانعت و جلوگیری می کنند .

بنابراین ، اگر جنایت وارده ، منجر به ایجاد صدمه و اسیب نسبت به دنده ها شود ، امکان اعمال مجازات قصاص به علت حساسیت موضع مورد جنایت ، وجود نداشته و بنابراین برای مرتکب جنایت نسبت به دنده ها ، مجازات دیه در نظر گرفته شده است .

دیه ی تعیین شده ، بسته به نوع اسیب وارده و استخوانی که مورد جنایت قرار گرفته است ، متفاوت می باشد و بنابراین باید به صورت جداگانه ، حالت های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم .

 • دیه ی شکستگی استخوان دنده :

اگر مرتکب با رفتار خود ، موجب شکسته شدن استخوان های دنده شود ، اگر دنده ها ، محیط به قلب باشند یعنی ، دور قلب قرار داشته باشند ، دیه ی آن معادل یک چهلم دیه ی کامل می باشد .

در صورتی که دنده های غیر محیط به قلب در اثر جنایت ، دچار شکستگی شوند ، دیه ی هر یک از آن ها معادل یک صدم دیه ی کامل می باشد .

دیه دنده
دیه دنده
 • دیه ی کندن دنده :

ممکن است که جنایت وارده ، موجب کنده شدن استخوان دنده ها شود ، در این صورت ، برای مرتکب این جنایت ، پرداخت ارش در نظر گرفته شده است .

ارش ،در واقع دیه ی غیر مقدر است که میزان آن توسط شارع تعیین نشده است و بنابراین میزان آن با توجه به نظر کارشناس و به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده تعیین می شود.

 • دیه ی موضحه ی دنده :

منظور از موضحه ، با توجه به بند ث ماده ی هفتصد و نه قانون مجازات اسلامی ، جراحتی می باشد که پوست نازک روی استخوان را کنار زده و به اشکار شدن استخوان میانجامد .

در صورتی که در اثر جنایت وارده ، استخوان دنده ها مشخص شود ، دیه ی آن معادل یک چهارم دیه ی شکسته شدن آن می باشد .

بنابراین ، در ابتدای امر باید دیه ی شکستگی استخوان را محاسبه کنیم و سپس یک چهارم ان را به عنوان دبه ی جراحت موضحه در نظر بگیریم .

فلذا اگر دیه ی شکستگی استخوان دنده ، هشت میلیون تومان باشد ، دیه ی موضحه ی آن ، معادل دو میلیون تومان است .

 • دیه ی ترک خوردن استخوان دنده :

در صورتی که جنایت وارده ، منجر به ترک خوردن استخوان دنده ها شود ، دیه ی آن با توجه به محیط یا غیر محیط بر قلب ، تعیین می شود .

اگر دنده های مورد جنایت قرار گرفته ، محیط بر قلب باشند ، دیه ی ترک خوردن آن ها  معادل یک هشتادم دیه ی کامل می باشد .

در صورتی که دنده های غیر محیط بر قلب دچار ترک خوردگی شوند ، دیه ی ان معادل هفت هزارم دیه ی کامل می باشد .

 • دیه ی در رفتگی دنده ها

اگر در رفتگی استخوان دنده ها در اثر جنایت ایجاد شده باشد ، مرتکب جنایت ملزم به پرداخت دیه ای معادل هفت و نیم هزارم دیه ی کامل   اگر دنده ها محیط بر قلب باشند ، می شود .

در صورتی که دنده ی مورد جنایت قرار گرفته ، غیر محیط  بر قلب باشند ، دیه ی آن معادل پنج هزارم دیه ی کامل می باشد .

پس از آن که به بررسی میزان دیه ی تعیین شده جهت ورود اسیب های مختلف بر دنده ها پرداختیم ، بررسی میزان دیه ای که به استخوان های ترقوه تعلق می گیرد نیز شایسته می نماید .

 • دیه  ی زایل شدن ترقوه :

به موجب ماده ی ششصد و پنجاه و پنج قانون مجازات اسلامی ، اگر جنایت وارده ، منجر به قطع و از بین رفتن و زایل شدن استخوان های ترقوه شود ، مرتکب ملزم به پرداخت دیه ی کامل می باشد .

اگر جنایت وارده ، تنها یکی از استخوان های ترقوه را زایل نماید ، دیه ای که به آن تعلق میگیرد ، معادل نصف دیه ی کامل می باشد .

 • دیه ی شکستگی استخوان ترقوه :

مطابق ماده ی ششصد و پنجاه و شش قانون مجازات اسلامی ، اگر جنایت وارده ، منجر به شکسته شدن استخوان ترقوه شود ، در صورتی که این جنایت ، بدون عیب درمان شود ، دیه ی آن معادل چهار درصد دیه ی کامل می باشد .

اگر شکستگی درمان نشده و یا با عیب درمان شود ، مرتکب ملزم به پرداخت نصف دیه ی کامل می باشد .

دیه دنده
دیه دنده
 • دیه ی ترک خوردگی ، موضحه و در رفتگی ترقوه :

به موجب ماده ی ششصد و پنجاه و هفت قانون مجازات اسلامی ، اگر در اثر جنایت ، استخوان ترقوه ، دچار ترک خوردگی شود ، دیه ی آن معادل سی و دو هزارم دیه ی کامل نی باشد و دیه ی جنایت موضحه نسبت به استخوان ترقوه ، معادل بیست و پنج هزارم دیه ی کامل نی باشد .

دیه ی در رفتگی استخوان ترقوه ، معادل بیست هزارم دیه ی کامل می باشد ‌.

دیه ی سوراخ شدن استخوان ترقوه ، معادل ده هزارم دیه ی کامل می باشد .

پرداخت دیه :

پس از بررسی مقادیر دیه نسبت به جنایت های وارده بر دنده ها و ترقوه ، لازم است که چگونگی و نحوه ی پرداخت دیه را مورد بررسی قرار دهیم .

پرداخت دیه ، مطابق نرخ روز پرداخت باید انجام شود . به این معنا که اگر برای مثال ، نرخ دیه در سال هزار  و چهارصد ، چهارصد و هشتاد هزار تومان باشد ، و جنایت در سال هزار و سیصد و نود و هفت واقع شده باشد ، دیه ی قابل پرداخت در سال هزار و چهارصد ، معادل نرخ دیه ی همین سال یعنی چهارصد و هشتاد میلیون تومان محاسبه خواهد شد .

مهلت پرداخت دیه :

بسته به نوع جنایت انجام شده ، مهلت پرداخت دیه تعیین می شود .

با توجه به ماده ی چهار صد و هشتاد و هشت قانون مجازات اسلامی ، مهلت پرداخت دیه به سه صورت زیر می باشد .

 • در صورتی که جنایت وارده ، به صورت عمدی انجام شده باشد ، دیه ی آن از تاریخ وقوع جنایت ، باید ظرف یک سال قمری پرداخت شود .
 • اگر جنایت به نحو شبه عمدی انجام شده باشد ، ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت ، پرداخت دیه باید انجام شود .
 • اگر جنایت به صورت خطای محض انجام گیرد ، پرداخت دیه ی آن باد ظرف سه سال قمری از تاریخ انجام جنایت باید صورت گیرد .

مسئول پرداخت دیه :

بر اساس نوع جنایت واقع شده ، حسب مورد ممکن است مرتکب جنایت و یا عاقله ی وی ، ملزم به پرداخت دیه شوند .

اگر جنایت به صورت عمدی یا شبه عمدی انجام شده باشد ، در این صورت شخص مرتکب جنایت ، ملزم به پرداخت دیه می باشد .

دیه دنده
دیه دنده

اگر جنایت به صورت خطای محض انجام گرفته باشد ، بر اساس ادله ی اثبات جرم ، ممکن است عاقله ی مرتکب و با شخص مرتکب مسئول پرداخت دیه قرار بگیرند .

اگر ادله ی اثبات جرم ، بینه یا قسانه با علم قاضی باشد ، عاقله ی مرتکب ملزم به پرداخت دیه خواهد بود .

لازم به ذکر است که عاقله ، دیه ی کمتر از موضحه یعنی پنج صدم دبه ی کامل را نمی پردازند و شخص مرتکب مسئول پرداخت آن خواهد بود .