دیه سقط جنین|شرایط و نکات دیه سقط جنین|

دیه سقط جنین چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی دیه سقط جنین چیست؟ و نکات مهم دیه سقط جنین پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله دیه سقط جنین

دیه سقط جنین و تعریفی از آن:

سقط جنین ، به معنای اتمام دوران بارداری و از بین رفتن و تلف شدن ثمره ی بارداری ، یعنی جنین می باشد .

سقط جنین ، به دو صورت عمدی و نا خواسته انجام می گیرد .

سقط نا خواسته ، خارج از اراده ی انسان بوده و ممکن است به دلایل مختلف همچون بیماری و .. انجام شود . این امر فاقد جنبه ی کیفری بوده و از نظر شرعی نیز ، مسئولیتی بر عهده ی کسی قرار نمی گیرد .

عمده ی بحث در این خصوص ، در مواردی است که سقط جنین به صورت عمدی و ارادی انجام می شود .

سقط جنین ، در واقع یکی از بزرگترین گناهان شناخته شده است و همانند قتل نفس ، قبیح و دارای مسئولیت شرعی سنگینی است .

سقط عمدی ، با اراده و خواست انسان انجام شده که برای بررسی میزان مسئولیت انجام دهنده ی این عمل به دو دسته تقسیم می شود .

 • سقط جنین با تجویز پزشک
 • سقط جنبن بدون تجویز پزشک ( غیر مجاز )

سقط جنین با تجویز پزشک :

دیه سقط جنین
دیه سقط جنین

مطابق ماده واحده ی قانون سقط درمانی مصوب هزار و سیصد و  هشتاد و چهار ، سقط جنین  در صورتی مجاز می باشد که جنین دارای بیماری باشد ، به طور مثال ، به علت عقب افتادگی ، یا ناقص الخلقه بودن و این امر منجر به حرج مادر شود و یا مادر دارای بیماری باشد که تولد جنین همراه با تهدید جانی مادر باشد .

در صورتی سقط درمانی مجاز است که قبل از ولوج روح یعنی چهار ماهگی جنین انجام گیرد و برای احراز شرایط فوق ، سه پزشک متخصص و هم چنین پزشک قانونی باید موارد فوق را تایید نمایند .

در صورت وجود تمامی شرایط فوق ، با رضایت مادر ، سقط جنین مجاز بوده و بنابراین ، مسئولیت و مجازاتی متوجه پزشک مباشر نمی باشد .

عدم رعایت شرایط فوق ، منجر به تعقیب کیفری مرتکب می  شود .

مطابق ماده ی سیصد و شش قانون مجازات اسلامی ، حتی پس از حلول روح در جنین ، سقط آن دارای مجازات قصاص نمی باشد و حسب مورد سقط جنین ، ممکن است منجر به پرداخت دیه و یا مجازات تعزیری شود .

ویدیو مقاله سقط جنین

دیه ی سقط جنین :

مطابق ماده ی هفتصد و شانزده قانون مجازات اسلامی ، برای تعیین میزان دیه ی جنین سقط شده ، باید دیه ی مراحل مختلف رسد را از یکدیگر تفکیک نماییم .

 • سقط نطفه ی مستقر شده در رحم ( تا دو هفتگی ) :

مطابق بند الف ماده ی مذکور  ، دیه ی جنین تا دو هفتگی ، دو صدم دیه ی کامل می باشد .

مطابق نرخ دیه ی اعلام شده در سال هزار و چهارصد ، دیه ی کامل ، چهارصد و هشتاد میلیون تومان می باشد و با احتساب دو درصد آن ، سقط جنین در این مرحله ، دیه ای معادل نه میلیون و ششصد هزار تومان می باشد .

 • سقط علقه ای که به صورت خون بسته در امده است ( ۴ هفتگی ) :

در صورتی که جنین ، در این مرحله از رشد باشد و به صورت غیر مجاز و عمدی سقط شود ، دیه ی آن ، معادل چهار صدم دیه ی کامل می باشد که مطابق نرخ دیه ی سال ۱۴۰۰ ، معادل نوزده میلیون و دویست هزار تومان است .

 • سقط مضغه ( ۸ هفتگی ) :

در این مرحله از رشد ، جنین به صورت توده ی گوشتگی در آمده است . دیه ی جنین در این مرحله ، شش صدم دیه ی کامل می باشد که با احتساب آن به دیه به نرخ سال ۱۴۰۰ ، معادل بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد .

 • سقط عظام ( دوازده هفتگی ) :

در این مرحله از رشد ، جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشتی بر روی آن نروییده است .

دیه ی سقط جنین در این مرحله ، هشت صدم دیه ی کامل می باشد که مطابق سی و هشت میلیون و چهار صد هزار تومان می باشد .

 • دیه سقط جنین
  دیه سقط جنین

  سقط جنین در شانزده هفتگی :

در این مرحله ، گوشت و استخوان بندی جنین کامل شده اما هنوز روح در کالبد آن دمیده نشده است .

دیه ی سقط جنین در این مرحله از رشد ، یک دهم دیه ی کامل می باشد و مطابق نرخ دیه ی سال ۱۴۰۰ ، معادل چهل و هشت میلیون تومان است .

 • سقط جنین پس از ۱۶ هفتگی :

در این مرحله ، روح در کالبد جنین دمیده شده و بنابراین همچون یک انسان کامل دارای دیه ی کامل می باشد .

از ان جایی که مطابق قواعد فقهی اسلام ، دیه ی مرد دو برابر دیه ی زن می باشد ، بنابراین ، دیه ی سقط جنین پسر در این مرحله ، معادل چهار صد و هشتاد میلیون تومان می باشد و دیه ی سقط جنین دختر ، نصف این مبلغ بعنی دویست و چهل میلیون تومان می باشد .

 • دیه ی سقط جنین مشتبه :

در صورتی که در کالبد جنین روح دمیده شده باشد اما جنسیت جنین مشتبه باشد ، دیه ی سقط آن ، معادل سه چهارم دیه ی کامل می باشد یعنی معادل سیصد و شصت میلیون تومان است .

پس از بررسی مقادیر دیه ی سقط جنین ، به بررسی صور مختلف سقط جنین می پردازیم . آیا سقط جنین و قتل تفاوت دارد؟ در این زمنیه مقاله قتل و مجازات قتل را مطالعه بفرمایید.

سقط جنین در اثر جنایت بر مادر :

مطابق ماده ی هفتصد و هفده قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که سقط جنین در اثر جنایت بر مادر واقع شود ، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه و یا ارش حسب مورد به علت ایراد جنایت بر مادر ، باید دیه  ی جنین را نیز بر  حسب قرار داشتن جنین در هر یک از مراحل رشد ، پرداخت کند .

سقط جنین توسط مادر :

دیه سقط جنین
دیه سقط جنین

ممکن است که مادر به سقط  جنین به صورت عمدی و یا شبه عمد و خطای محض اقدام نماید و شرایط سقط درمانی نیز وجود نداشته باشد ، در این صورت ، جنین در هر مرحله ای از رشد که قرار داشته باشد ، حسب مورد مادر ( اگر سقط به صورت عمد و یا شبه عمد واقع شده باشد ) و یا عاقله ی زن ( اگر سقط به صورت خطای محض واقع شود ) ، ملزم به پرداخت دیه می باشد .

ممکن است که در یک رحم ، چند جنین وجود داشته باشد ، در این صورت سقط هر یک از آن ها ، دیه ی جداگانه ی خود را دارد .

دیه ی جنایات وارده بر جنین :

در صورتی که جنین در مرحله ای از رشد قرار داشته باشد که استخوان بندی آن کامل باشد اما هنوز روح در کالبد او دمیده نشده باشد ، اگر جنایت و صدماتی بر اعضای جنین وارد آید ، دیه ی آن را مطابق دیه ی جنین در ان مرحله محاسبه کرده و پس از دمیده شدن روح و تعیین جنسیت جنین ، دیه محاسبه می شود .

در صورتی که جنین بر اثر همان جنایت سقط شود ، تنها دیه ی جنین ثابت می شود .در مورد تفاوت ارش و دیه در سایت یاروکیل مقالات را مطالعه فرمایید.

مجازات تعزیری سقط جنین :

مطابق ماده ی ششصد و بیست و سه قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، در صورتی که سقط جنین در اثر خوردن ادویه و سایر موارد مشابه واقع شود ، زن به حبس تعزیری به مدت شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

اگر شخص دیگری عالما و عامدا ، زن را به استعمال ادویه و وسایل دیگر ترغیب نماید به گونه ای که جنین وی سقط شود ، مرتکب به حبس از سه تا ۶ ماه محکوم می شود مگر آن که اثبات شود این امر به منظور حفظ حیات مادر انجام شده است که در این صورت مجازات تعزیری ساقط شده اما همچنان حکم به پرداخت دیه ثابت می باشد .

فراهم نمودن وسایل سقط جنین :

به موجب ماده ی ششصد و بیست و چهار قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، اگر پزشک و یا ماما و دارو فروش و یا اشخاصی که خود را تحت این عناوین معرفی می نمایند ، وسایل سقط جنین را فراهم کنند ، و یا در سقط آن ، مباشرت کنند ، به حبس به مدت دو تا پنج سال ، محکوم خواهند شد و حکم له پرداخت دیه نیز همچنان ثابت می باشد .

مسئولیت پرداخت دیه :

پرداخت دیه ی سقط جنین ، بر عهده ی کسی می باشد که به سقط جنین مباشرت نموده است حتی اگر پدر و مادر جنین در این مورد رضایت داشته باشند .

دریافت کننده ی دیه :

دیه سقط جنین
دیه سقط جنین

دیه ی جنین سقط شده به ورثه ی او تعلق می گیرد .

مطابق قوانین ارث و طبقات ارث ، برای تشخیص ورثه ی جنین اقدام می شود .

در صورتی که مباشر سقط جنین ، ورثه ی او باشد ، در این صورت دیه ی جنین سقط شده به وی تعلق نمی گیرد .

اگر شخصی غیر از پدر و مادر اقدام به سقط جنین نماید و برای جنین بردار و یا خواهری وجود نداشته باشد ، در این صورت یک سوم دبه به مادر و دو سوم دیگر آن به پدر می رسد .