دیه شکستن ستون فقرات|شرایط و نکات مهم دیه ستون فقرات

دیه شکستن ستون فقرات چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی دیه شکستن ستون فقرات چیست؟ و نکات مهم دیه شکستن ستون فقرات پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله دیه شکستن ستون فقرات

مقدمه دیه ی شکستن ستون فقرات :

در شرع مقدس اسلام ، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، به شدت مورد نهی قرار گرفته است و برای پیش گیری از ارتکاب این رفتار قبیح توسط افراد ، شارع برای مرتکب این عمل ، مجازاتی هم چون قصاص و دیه در نظر گرفته است .

اهمیت این امر به گونه ای است که شارع برای سطحی ترین اثاری که جنایت بر روی جسم افراد باقی می گذارد ، مجازات تعیین نموده است .

به طور مثال ، برای خراشیدگی روی پوست دست ، دیه مقرر شده است .

قانون گذار ایران به تبعیت از شرع مقدس اسلام ، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد را جرم انگاری نموده است و بر حسب نوع جنایت ، مجازات آن را تعیین کرده است .

مجازات قصاص :

در صورتی که جنایت به صورت عمدی واقع شده باشد ، در این صورت اصولا مجازات قصاص برای مرتکب عمل در نظر گرفته می شود .

مجازات الزام به پرداخت دیه :

در صورتی که جنایت ، به صورت شبه عمد و یا خطای محض واقع شده باشد ، در این صورت ، حسب مورد ، مرتکب و یا عاقله ی وی ملزم به پرداخت دیه خواهند بود .

در صورتی که جنایت به صورت عمدی واقع شود اما اعمال مجازات قصاص ممکن نباشد ، در این صورت ، مرتکب به پرداخت دیه ملزم خواهد شد .

در ادامه ی این مقاله ، به دیه ی شکستگی ستون فقرات و نخاع می پردازیم .

دیه ستون فقرات
دیه ستون فقرات

جنایت منجر به شکستگی ستون فقرات :

ستون فقرات  و یا اصطلاحا ستون مهره ها ، از این لحاظ که در واقع بخش اصلی و مهم استخوان بندی در نیم تنه ی بالایی بدن انسان هستند ، دارای اهمیت و حساسیت خاصی می باشند ‌.

ستون فقرات ، در صاف نگه داشتن بدن ، چرخیدن ، راه رفتن ، نشستن و یا خم شدن به انسان کمک می کند .

با توجه به نکات فوق ، بدیهی است که جنایت و ایراد صدمه نسبت به این قسمت از بدن ، ممکن است اثار و اسیب های غیر قابل جبرانی را برای شخص مورد جنایت ایجاد کند .

مطابق تبصره ی یک ماده ی ششصد و چهل و هفت قانون مجازات اسلامی ، شکستگی ستون فقرات ، به معنای شکستگی یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد .

با توجه به اهمیت و حساسیت ستون فقرات ، اصولا امکان اعمال مجازات قصاص در صورتی که جنایت به صورت عمدی واقع شده باشد ، وجود ندارد و بنابراین  الزام به پرداخت دیه ، مجازاتی است که برای جنایت نسبت به ستون فقرات در نظر گرفته شده است .

دیه ی ستون فقرات :

با توجه به اثار جنایت ، دیه ی جنایت نسبت به ستون فقرات تعیین می شود .

 • شکستگی و عدم درمان ستون فقرات :

در صورتی که ستون فقرات ، در اثر جنایت ، شکسته شود و امکان درمان مجنی علیه وجود نداشته باشد و یا پس از درمان ، به صورت خمیده در آید ، دیه ی آن ، معادل دیه ی کامل می باشد .

 • شکستگی ستون فقرات و زایل شدن منافع :

ممکن است که جنایت وارده ، منجر به شکستگی ستون فقرات شود و جنایت بدون عیب درمان گردد اما در اثر جنایت ، یکی از منافع هم چون منافع زیر ، زایل شده و از بین برود .

برای مثال ، توان راه رفتن ، نشستن ، توان جنسی و یا کنترل ادرار ممکن است از مجنی علیه سلب شود .

در این صورت ، مرتکب ملزم به پرداخت دیه ی کامل می باشد .

 • شکستگی و عدم درمان ستون فقرات و زایل شدن منافع :

در صورتی که در اثر جنایت وارده ، ستون فقرات مجنی علیه دچار شکستگی شود و امکان درمان آن وجود نداشته باشد و علاوه بر آن ، جنایت منجر به زایل شدن منافعی هم چون راه رفتن ، نشستن و توان جنسی و کنترل ادرار شود ، علاوه بر پرداخت دیه ی کامل جهت شکستگی ستون فقرات ، دیه و یا ارش هر یک از عوارض ایجاد شده نیز باید پرداخت شود .

 • شکستگی ستون فقرات  و فلج شدن پاها :

در صورتی که جنایت علاوه بر شکستگی ستون فقرات ، منجر به فلج و بی حس شدن پا های مجنی علیه گردد ، در این صورت ، علاوه بر الزام مرتکب به پرداخت دیه ی ستون فقرات ، باید دو سوم دیه ی کامل جهت فلج شدن پاها را نیز پرداخت کند .

 • شکستگی و درمان ستون فقرات :

به موجب بند ت ماده ی ششصد و چهل و هفت قانون مجازات اسلامی ، اگر جنایت وارده ، منجر به شکستگی ستون فقرات گردد و این شکستگی ، بدون عیب درمان شود ، دیه ی آن ، یک دهم دیه ی کامل می باشد .

پرداخت دیه ، باید مطابق با نرخ روز پرداخت انجام شود . به طور مثال ، اگر جنایت در سال هزار و سیصد و نود و هفت واقع شود و پرداخت دیه در سال هزار و چهارصد انجام شود ، دیه معادل نرخ دیه ی سال هزار و چهارصد محاسبه خواهد شد .

در سال هزار و چهارصد ، مطابق اعلام قوه ی قضاییه ، میزان دیه ی کامل ، چهار صد وهشتاد میلیون تومان می باشد .

در این صورت ، یک دهم دیه ی کامل ، معادل مبلغ چهل و هشت میلیون تومان می باشد .

دیه ستون فقرات
دیه ستون فقرات
 • دیه ی خمیدگی پشت :

ممکن است که جنایت وارده ، به شکستگی ستون فقرات منتهی نشود اما موجب خمیدگی پشت شود . در این صورت اگر خمیدگی ، درمان نشود ، مرتکب باید دیه ی کامل بپردازد و اگر خمیدگی درمان شود ، در این صورت دیه ی آن معادل یک دهم دیه ی کامل می باشد .

 • قطع نخاع :

در صورتی که در اثر جنایت وارده ، نخاع مجنی علیه قطع شود ، مرتکب ملزم به پرداخت دیه ی کامل می باشد و اگر جزئی از آن قطع شود ، دیه به نسبت مساحت عرض محاسبه خواهد شد .

در صورتی که قطع نخاع منجر به ایجاد عیب در سایر اعضا شود ، علاوه بر دیه ی نخاع ، حسب مورد دیه و یا ارش عضو معیوب شده نیز باید پرداخت شود .

 • شکستگی استخوان دنبالچه :

شکستگی استخوان دنبالچه ، موجب ارش می باشد و در صورتی که جنایت ، باعث شود مجنی علیه ، توانایی ضبط مدفوع را از دست بدهد ، مرتکب باید دیه ی کامل را بپردازد و اگر توانایی ضبط باد را از دست بدهد ، ارش آن پرداخت می شود .

پس از بررسی میزان دیه ی در نظر گرفته شده برای جنایت نسبت به ستون فقرات و نخاع ، لازم است که مهلت پرداخت دیه و مسئول پرداخت دیه را نیز مورد بررسی قرار دهیم .

مهلت پرداخت دیه :

مهلت پرداخت دیه ، با توجه به ماده ی چهار صد و هشتاد و هشت قانون مجازات اسلامی ، بر حسب نوع جنایت وارده ، معین می شود .

 • جنایت عمدی :

در صورتی که جنایت نسبت به ستون فقرات ، به صورت عمدی واقع شود ، در این صورت ، مرتکب ملزم است که دیه را ظرف یک سال قمری از زمان وقوع جنایت بپردازد .

 • جنایت شبه عمد ی:

  دیه ستون فقرات
  دیه ستون فقرات

ممکن است که جنایت وارده ، به  صورت شبه عمدی باشد در این صورت ، دیه ی جنایت ، باید از زمان وقوع جنایت تا ظرف دو سال قمری پرداخت شود .

 •  جنایت خطای محض :

در صورتی که جنایت ، به نحو خطای محض واقع شده باشد ، در این صورت ظرف سه سال از تاریخ وقوع جنایت ، باید پرداخت دیه انجام گیرد .

پرداخت کننده ی دیه :

همان طور که در ابتدای بحث بیان کردیم ، ممکن است که مسئولیت پرداخت دیه ، بر عهده ی مرتکب عمل نباشد ‌.

بسته به نوع جنایت واقع شده ، ممکن است که مسئول پرداخت دیه ، مرتکب عمل و یا عاقله وی باشد .

در شرایطی خاص پرداخت دیه از سوی بیت المال انجام میشود که شرایط آن در مقاله موارد پرداخت شدیه از بیت المال آورده شده است.

 • جنایت عمدی و شبه عمدی :

در صورتی که جنایت نسبت به ستون فقرات ، به صورت عمدی و یا شبه عمدی واقع شود ، در این صورت مرتکب عمل ، ملزم به پرداخت دیه به مجنی علیه خواهد بود .

 • جنایت خطای محض :

در صورتی که جنایت ، به صورت خطای محض انجام شده باشد ، در این صورت با توجه به نحوه ی اثبات جنایت ، مسئول پرداخت دیه را تعیین خواهیم کرد .

اگر جنایت خطای محض نسبت به ستون فقرات ، به موجب قسامه ، بینه و یا علم قاضی اثبات شود ، در این صورت ، عاقله ی مرتکب ، ملزم به پرداخت دیه به مجنی علیه خواهند بود.

در صورتی که جنایت واقع شده ، با اقرار مرتکب اثبات شود ، شخص مرتکب مسئول پرداخت دیه می باشد مگر آن که عاقله ، اقرار وی را مورد تصدیق قرار دهد که در این صورت ، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده ی عاقله قرار خواهد گرفت .

تغلیظ دیه :

دیه ستون فقرات
دیه ستون فقرات

در صورتی که جنایت نسبت به ستون فقرات ، در یکی از ماه های حرام واقع شود ، در این صورت ، آیا دیه تغلیظ خواهد شد ؟

مطابق مقررات شرعی و قانون مجازات اسلامی ، حکم به تغلیظ دیه ، تنها اختصاص به سلب حیات دارد و بنابراین حتی اگر جنایت نسبت به ستون فقرات در یکی از ماه های حرام انجام شود ، در این صورت نیز باز دیه تغلیظ نخواهد شد .