دیه ی شنوایی و کر شدن|میزان و شرایط دیه ی شنوایی و کر شدن

دیه ی شنوایی و کر شدن چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی میزان دیه ی شنوایی و کر شدن چیست؟ و نکات مهم میزان دیه ی شنوایی و کر شدن پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله دیه ی شنوایی و کر شدن

مقدمه دیه ی شنوایی و کر شدن :

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد به معنای جنایت بر نفس ، منفعت ، عضو می باشد که به سه صورت عمدی ، شبه عمد و خطای محض واقع می شود

مطابق مقررات شرع و قانون مجازات اسلامی ، مجازات اصلی جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی ، قصاص می باشد .

در صورتی که قصاص امکان پذیر نبوده و یا جنایت به صورت غیر عمدی ( شبه عمد و یا خطای محض ) واقع شده باشد،مجازات پرداخت دیه را به همراه خواهد داشت .

میزان دیه به موجب مقررات شرعی به طور دقیق تعیین شده است و قانون گذار با ذکر این موارد در قانون مجازات اسلامی ، جنبه ی قانونی به آن بخشیده است .

در صورتی که میزان دیه جنایات وارده در شرع مقدس تعیین نشده باشد ، به آن دیه ی غیر مقدر و یا اصطلاحا ارش گفته می شود . قاضی رسیدگی کننده به پرونده با جلب نظر کارشناس ، به تشخیص خود به تعیین میزان ارش می پرداخت .

دیه ی شنوایی و کر شدن
دیه ی شنوایی و کر شدن

در این مقاله به میزان دیه ی شنوایی و کر شدن و سایر موارد مرتبط می پردازیم .

برای پرداختن به دیه ی شنوایی ، لازم است که در ابتدا دیه ی جنایاتی که بر گوش وارد میشود را بدانیم.در مورد تفاوت ارش و دیه در سایت یاروکیل مقالات را مطالعه فرمایید.

 انواع دیه از بین بردن شنوایی

 • دیه ی لاله ی گوش :

مطابق ماده ی ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که هر دو لاله ی گوش از بین برده شود ، دیه ی کامل و در صورتی که یکی از آن ها از بین برده شود ، نصف دیه ی کامل دارد .

 • دیه ی نرمه ی گوش :

مطابق تبصره ی ماده ی ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ، دیه ی از بین بردن نرمه ی هر گوش ، یک ششم دیه ی کامل می باشد .

 • دیه ی پاره کردن لاله ی گوش :

دیه ی پاره کردن لاله ی یک گوش ، یک ششم دیه ی کامل می باشد و پاره کردن نرمه ی یک گوش  ، یک نهم دیه ی کامل می باشد و در صورتی که جنایات فوق ، منجر به بهبودی کامل شود ، ارش ثابت می باشد .

 • دیه ی فلج کردن لاله ی گوش :

جنایتی که منجر به فلج شدن لاله ی هر گوش شود ، میزان دیه ی آن ، دوسوم دیه ی لاله ی گوش می باشد و بریدن لاله ی گوشی که فلج می باشد ، یک سوم دیه ی لاله ی گوش را خواهد داشت .

دیه ی شنوایی و کر شدن
دیه ی شنوایی و کر شدن
 •  دیه ی موضحه :

ماده ی ششصد و سه قانون مجازات اسلامی ، مقرر می دارد در صورت قطع لاله ی گوش اگر استخوان زیر آن ظاهر شود ، علاوه بر پرداخت دیه ی لاله ی گوش ، دیه ی موضحه نیز باید پرداخت گردد .

موضحه ، مطابق بند ث ماده ی هفتصد و نه قانون مجازات اسلامی ، جراحتی است که پوست نازک روی استخوان را کنار زده و موجب اشکار شدن استخوان می شود و میزان دیه ی آن ، پنج صدم دیه ی کامل می باشد .

 • دیه ی پاره کردن پرده ی گوش :

ماده ی ششصد و پنج قانون مجازات اسلامی ، بیان می دارد که پاره کردن پرده ی گوش ، موجب ارش می باشد و در صورتی که به موجب آن ، حس شنوایی نیز از بین رفته و یا دچار نقص شود ، دیه از بین رفتن و یا نقصان حس شنوایی نیز باید جداگانه پرداخت شود .

به طور کلی در صورتی که  اسیب رساندن به گوش ، منجر به اسیب رسیدن به حس شنوایی و یا موجب سرایت اسیب به استخوان و شکستگی آن شود ، دیه ی هر یک جداگانه حساب خواهد شد .

در محاسبه ی دیه ی موارد فوق ، تفاوتی در شنوا  یا ناشنوا بودن و یا معیوبی گوشی که  لاله ی آن سالم و دارای حس و حیات کامل می باشد ، وجود ندارد .

شنوایی یکی از حواس پنجگانه می باشد که اسیب رساندن به این حس ، به موجب مقررات شرع و قانون مجازات اسلامی ، دارای مجازات دیه می باشد .( به این دلیل که اغلب موارد، امکان قصاص وجود ندارد . )

در این قسمت،به بررسی میزان دیه ی آسیب وارده به حس شنوایی میپردازیم .

ماده ی ششصد و هشتاد و دو قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که از بین بردن حس شنوایی هر دو گوش ، دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش ، نصف دیه ی کامل را به همراه دارد و در این خصوص متفاوت بودن میزان شنوایی دو گوش ، در حکم فوق تفاوتی ندارد .در صورتی که شنوایی گوش شخصی را که تنها همان گوش او دارای شنوایی بود را از بین برده شود ، دیه ی آن یک دوم دیه ی کامل می باشد .

 • دیه کاهش شنوایی :

در صورتی که اسیب وارده ، منجر به کاهش شنوایی شود،اگر میزان کاهش قابل تعیین باشد ، به همان نسبت ، دیه پرداخت می شود .

 • نقص دائمی یا موقت :

مطابق ماده ی ششصد و هشتاد و شش قانون مجازات اسلامی ، اگر جنایت در مجرای شنوایی ، منجر به نقص دائمی شده که به طور کامل  مانع شنیدن  گردد ، دیه ی شنوایی ثابت می شود و اگر نقص موقتی باشد ، ارش تعیین خواهد شد .

همان طور که گفتیم ، اگر جنایت شامل اسیب به گوش به همراه اسیب به حس شنوایی باشد ، دیه ی هر یک از جنایت ها به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد .

 • دیه ی از بین بردن شنوایی کودک :

اگر شنوایی کودکی که هنوز زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است  و یا تازه زمان آن فرا رسیده است ، از بین برده شود و کودک در اثر این اسیب ، نتواند کلمات را فرا گرفته و  تکلم کند ، علاوه بر پرداخت دیه ی شنوایی ، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز باید پرداخت شود .

دیه ی شنوایی و کر شدن
دیه ی شنوایی و کر شدن
 • از بین رفتن همزمان گویایی و شنوایی :

ممکن است که در اثر یک جنایت ، حس شنوایی و گویایی هر دو زایل شود ؛ در این صورت هر یک از این دو مورد دارای یک دیه ی کامل می باشد .

نرخ دیه :

نرخ دیه در سال هزار و چهار صد ، چهار صد و هشتاد میلیون تومان می باشد .

در پرداخت دیه ، باید توجه شود که میزان دیه مطابق نرخ دیه در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد . به طور مثال فرض کنید که در سال ۱۳۹۸ جنایت انجام گرفته و در سال ۱۴۰۰ حکم له پرداخت دیه صادر شود . در این صورت دیه بر مبنای نرخ دیه ی سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و باید پرداخت شود .

به این نکته  توجه داشته باشید که تغلیظ دیه فقط در حالتی انجام میشود که فرد فوت کند .

مسئول پرداخت دیه :

در جنایات عمدی و شبه عمدی ، مسئول پرداخت دیه ، شخص مرتکب می باشد و در صورتی که نوع جنایت ، جنایت خطای محض تشخیص داده شود ، مطابق مقررات زیر رفتار خواهد شد.

 • اگر جنایت به موجب بینه ( شهادت شهود ) ، قسامه و یا علم قاضی ثابت شود ، مسئولیت پرداخت دیه ، با عاقله ی مرتکب خواهد بود .
 • اگر جنایت خطای محض با اقرار مرتکب و یا نکول وی از سوگند یا قسامه ثابت شود ، مسئولیت پرداخت دیه ، بر عهده ی خود مرتکب می باشد .
 • اگر عاقله ، اقرار مرتکب را تصدیق نماید ، پرداخت دیه بر عهده ی عاقله قرار می گیرد .
 • دیه ی جنایات کمتر از موضحه ( کمتر از پنج صدم دیه ی کامل ) ، را خود مرتکب باید پرداخت کند و عاقله مسئول پرداخت آن نمی باشد . هر چند که مرتکب ، مجنون و یا نا بالغ باشد .

عاقله ، مطابق ماده ی چهار صد و شصت و هشت قانون مدنی ، عبارت است از پدر ، پسر و بستگان ذکور نسبی ابوینی و یا ابی به ترتیب طبقات ارث .

در واقع تمامی کسانی که در هنگام فوت ، می توانند ارث ببرند ، به نحو مساوی ، مکلف به پرداخت دیه می باشند .

مواردی وجود دارد که پرداخت دیه از سوی بیت المال انجام میشود که انواع حالت های آن در مقاله موارد پرداخت شدیه از بیت المال آورده شده است.

دیه ی شنوایی و کر شدن
دیه ی شنوایی و کر شدن

مهلت پرداخت دیه :

مهلت پرداخت دیه ، مطابق ماده ی  چهار صد و هشتاد و هشت قانون مجازات اسلامی ، بسته به نوع مجازات تعیین شده است . مبدا محاسبه ی مهلت ، از تاریخ وقوع جنایت می باشد .

 • در جنایات عمدی ، پرداخت دیه ، ظرف یک سال قمری باید انجام‌ گیرد .
 • در جنایات شبه عمدی ، ظرف دو سال قمری ، باید  پرداخت دیه انجام گیرد .
 • در جنایات خطای محض ، پرداخت دیه ، ظرف سه سال قمری باید انجام گیرد .

برای بدست آوردن اطلاعات از روش اعسار یا تقسیط دیه میتوانید مقاله اعسار از دیه و تقسیط در دیه را مطالعه نمایید.

توافق در مهلت پرداخت دیه :

دیه ، شرعا از مجازات قابل گذشت و حق الناسی می باشد و بنابراین مجنی علیه ، می تواند از مرتکب گذشت کرده و او را از پرداخت دیه معاف کند و هم چنین مرتکب و مجنی علیه می توانند با یکدیگر در مهلت و زمان پرداخت دیه ، توافق و مصالحه کنند .