رد درخواست قلع و قمع بنا|طرفین دعوای قلع و قمع بنا|نکات مهم

رد درخواست قلع و قمع بنا چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی رد درخواست قلع و قمع بنا چیست؟و نکات مهم رد درخواست قلع و قمع بنا پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

رد درخواست قلع و قمع بنا
رد درخواست قلع و قمع بنا

مقدمه قرار رد دادخواست قلع و قمع بنا :

افراد در سطح جامعه ، نمی توانند بدون اذن و مجوز قانونی ، نسبت به اموال و حقوق مالی دیگری تعرض و تجاوز نمایند .

در صورتی که شخصی حقوق مالی و مالکیت دیگران بر اموال خود را مورد توجه قرار نداده و برای ان احترامی قائل نشده و اقدام به تعرض نسبت به حقوق مزبور نماید ، با ضمانت اجرا های در نظر گرفته شده توسط قانون گذار مواجه خواهد شد .

یکی از این ضمانت اجراها ، امکان قلع و قمع بنای ایجاد شده توسط متصرف غیر مجاز می باشد .

در این مقاله ، به بررسی دعوای قلع و قمع بنا و موارد رد دادخواست ان می پردازیم .

دعوای قلع و قمع بنا :

همان طور که اشاره کردیم ، ممکن است که شخصی ، بدون آن که از مالک ملک ، اجازه و اذنی داشته باشد و بدون داشتن مجوز قانونی ، اقدام به تصرف در ملک دیگری کند و علاوه بر تصرف ، ‌در ملک مزبور ، به احداث بنا و یا غرس اشجار و .‌ اقدام کند ، مالک ملک با طرح دعوای قلع و قمع بنا ، از محکمه  از بین بردن و امحای اًثار تصرف خوانده ی دعوا را ‌درخواست می کند .

این دعوا ، از دعاوی غیر منقول می باشد و لزوما باید مال موضوع تصرف ، مال غیر منقول باشد .

در خصوص تصرف غیر مجاز نسبت به اموال منقول ، می توان اعاده به وضع سابق را تقاضا کرد .

طرفین دعوای قلع و قمع بنا :

خواهان این دعوا ، مالک عین مال غیر منقول و یا مالک منفعت آن می باشد .

قائم مقامان اشخاص فوق ، همانند امین و یا وکیل و .. نیز می توانند از جانب مالک مال و یا منفعت ، اقدام به طرح دعوا نمایند .

شرط طرح دعوا :

برای ان که شخصی بتواند به عنوان خواهان ، اقدام به طرح دعوای قلع و قمع نماید ، باید لزوما مالک سند رسمی ملک باشد . در صورتی که خواهان سند عادی داشته باشد ، باید در ابتدا مالکیت خود را بر مال اثبات کند .

ممکن است که مال غیر منقول ، فاقد سابقه ی ثبتی باشد که در این صورت ، باید دادخواست اثبات مالکیت تسلیم کند و اگر ملک سابقه ی ثبت داشته باشد اما سند به نام خواهان نباشد ، باید دادخواست الزام به ثبت سند رسمی تسلیم شود .

هزینه ی دادرسی :

برای ان که بتوانیم هزینه ی دادرسی دعاوی غیر منقول از جمله دعوای قلع و قمع بنا را محاسبه کنیم ، باید  قیمت منطقه ای ملک را مد نظر قرار دهیم و بر اساس آن ، هزینه ی دادرسی را تعیین کنیم .

رد درخواست قلع و قمع بنا
رد درخواست قلع و قمع بنا

مرجع صالح به رسیدگی :

برای طرح دعاوی غیر منقول ، محاکم موجود در محل وقوع مال غیر منقول ، صالح به رسیدگی می باشند .

در صورتی که دعوا حقوقی باشد ، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول و  در صورتی که دعوا کیفری باشد ، دادگاه کیفری دو محل وقوع مال غیر منقول صالح می باشد .

در صورتی که متصرف غیر مجاز ، یکی از نهاد های عمومی و یا دولتی باشد نیز باید در همین محاکم مذکور علیه ان ها طرح دعوا شود و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح نمی باشد .

استثنای قلع و قمع بنای غیر مجاز :

همان طور که بیان کردیم ، اگر شخصی به صورت غیر مجاز در ملک دیگری بنایی احداث نماید ، مالک ملک می تواند از محکمه در خواست قلع و قمع بنای احداث شده را داشته باشد .

اگر بنای احداث شده مشمول ماده ی یک قانون  ممنوعیت قلع ساختمان های اموزش و پرورش تابع وزارت اموزش و پرورش باشد ، امکان قلع و قمع بنا وجود ندارد و اگر ساختمان کاربری اموزشی نداشته باشد و تنها در خصوص امور اداری از ان استفاده نی شود ، این مورد از شمول ماده ی فوق خارج بوده و بنابراین مس توان قلع و قمع ان را تقاضا کرد .

اجرای رای صادره :

برای اجرای رایی که در این دعوا صادر می شود ، باید منتظر قطعی شدن رای باشیم و پس از آن، ذینفع دعوا می تواند تقاضای صدور اجراییه را داشته باشد

اعتراض به رای :

به موجب مقررات قانون ایین دادرسی مدنی ، دعوای قلع و قمع بنا ، قابلیت تجدید نظر خواهی را داشته و از این طریق می توان از دادگاه تجدید نظر ، بررسی مجدد پرونده را تقاضا کرد .

موارد رد دادخواست قلع و قمع بنا :

همان طور که گفتیم ، در صورت احداث غیر مجاز و بدون رضایت مالک ، در ملکی دیگری ، با اقامه ی دعوا از جانب مالک ، می توان حکم به قلع و قمع بنای احداث شده و امحای اثار ایجاد شده توسط متصرف غیر مجاز داد .

در صورت وجود شرایطی ، دادگاه از صدور حکم به قلع و قمع بنا امتناع کرده و دادخواست را رد خواهد کرد .

  • در صورتی که متصرف از مالک ملک برای تصرف و احداث بنا در مال غیر منقول اذن داشته باشد ، مالک نمی تواند قلع و قمع بنا را تقاضا کند اما می تواند الزام متصرف به پرداخت اجرت المثل را درخواست کند .

 

  • ممکن است که متصرف غیر مجاز ، شهرداری ها باشند . در این صورت به دلیل استفاده و احداث بنا از محل منابع عمومی ، صدور حکم به قلع و قمع بنای احداث شده ، ممکن نبوده و محکمه با استناد به قاعده ی استحسان ، از این امر اجتناب می کند .

 

  • در صورتی که دو ملک در مجاورت یکدیگر واقع شده باشند و یکی از مالکین به اشتباه در ملک دیگری تصرف کرده و بدون داشتن قصد تجاوز ، در ان ملک بنایی تاسیس کرده باشد در حالی که از تجاوز بی اطلاع بوده است ، و صدور حکم به قلع و قمع بنای احداث شده ، موجب ورود زیانی بیش از زیان وارده به خواهان خواهد شد و در واقع زیان وارده به خواهان در برابر زیان احتمالی خوانده نسبتا جزئی باشد ، در این صورت محکمه از صدور حکم به قلع و قمع بنا امتناع می کند.
  • البته این امر در حالی است که خوانده قیمت اراضی مورد تجاوز را به میزانی که محکمه تعیین می کند ، پرداخت نماید .

    رد درخواست قلع و قمع بنا
    رد درخواست قلع و قمع بنا

 

  • اگر قرارداد اجاره ای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال پنجاه و شش باشد ، در صورتی که مستاجر در عین مستاجره بدون داشتن اذن از جانب موجر ، اقدام به تاسیس و احداث بنا نماید ، موجر نمی تواند قلع و قمع بنا را از محکمه تقاضا نماید . البته این امر می تواند مصداقی از تعدی و تفریط مستاجر محسوب شده و موجر با استفاده از این امر ، به فسخ قرار داد اجاره اقدام کند .

نتیجه گیری رد درخواست قلع و قمع بنا:

دعوایی که به خواسته ی قلع و قمع بنا مطرح می شود ، در جهت از بین بردن و امحایی اثاری است که متصرف غیر مجاز در مال غیر منقول دیگری ایجاد کرده است . این دعوا ، یک دعوای غیر منقول بوده و بنابراین ، طرح این دعوا باید در محل وقوع ملک انجام گیرد . پرداخت هزینه ی دادرسی نیز با توجه به قیمت منطقه ای ملک محاسبه خواهد شد .

طرفین این دعوا مالک ملک مورد تجاوز بوده که لزوما باید مالک رسمی ملک باشد و خوانده نیز شخص متصرف غیر مجاز می باشد .

بنایی که جهت امور اموزشی و تحت تابعیت وزارت اموزش و پرورش ساخته می شود ، از صدور حکم به قلع و قمع بنا مصون می باشد .

اگر مال غیر منقول مورد تجاوز میان مالکین متعدد ، مشاع باشد ، در این صورت طرح دعوای قلع و قمع بنا توسط یکس از شرکا ممکن نبوده و باید تمامی شرکا در این خصوص طرح دعوا نمایند . زیرا این امر نوعی تصرف در مال مشترک محسوب شده و بنا براین نیاز به توافق تمامی شرکا خواهد داشت .

اگر بیش از یک نفر در تصرف غیر مجاز و احداث بنا دخیل بوده باشند ، باید دعوا به طرفیت تمامی این افراد اقامه شود و در غیر این صورت ، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد .

در مواردی دادخواست قلع و قمع بنا ردمیشود که این موارد عبارتند از :

زمانی که مالک ملک به شخص برای تصرف در مال و احداث بنا اذن داده باشد .

زمانی که احداث بنا توسط شهرداری و با استفاده از منابع عمومی انجام گرفته باشد .

اگر احداث غیر مجاز بنا بدون قصد تجاوز و با اشتباه به علت مجاورت دو ملک انجام گرفته باشد و صدور این حکم منجر به زیانی بیش از زیان وارده به خواهان شود .

رد درخواست قلع و قمع بنا
رد درخواست قلع و قمع بنا

اگر ‌مستاجری که رابطه ی استیجاری وی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال پنجاه و شش می باشد ، بدون اذن موجر اقدام به احداث بنا در عین مستاجره نماید .

در موارد فوق ، صدور حکم به قلع و قمع بنا ، مجاز نبوده و بنابراین محکمه دادخواست را رد خواهد کرد . البته این امر مانع تقاضا و مطالبه ی خسارت از جانب مالک ملک و یا پرداخت اجرت المثل از جانب خوانده نخواهد شد .