زنای محصن و محصنه|شرایط احصان|مجازات زنا در حالت احصان

زنای محصن و محصنه چیست؟

 

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی زنای محصن و محصنه چیست؟ و شرایط زنای محصن و محصنه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله زنای محصن و محصنه

مقدمه زنای محصن و محصنه

به طور کلی به منظور حفظ نظم جامعه باید قوانین و مقرراتی در این مسیر تعیین شود. این مقررات گاهی به وسیله قانون گذار مشخص می‌گردد و بخشی از این قوانین هم از شرع اتخاذ می‌شود. گستره ی این مقررات از ریزترین مسائل راجع به حقوق اشخاص و نظم جامعه که مختل می‌کند در بر می‌گیرد تا موضوعات بحث برانگیز گسترده در روابط انسانی در قوانین کیفری. برای ارتباط میان اشخاص قوانین تعیین شده است که بخشی از آن ها بسیار سخت و پیچیده هستند .مانند مجازات های پیش بینی شده در روابط جنسی و بیرون از نظم حاصل از ازدواج. در قانون و شرع کشور ایران به رابطه قرابت و نزدیکی میان زن و مردی که بین آن ها پیوند زناشویی برقرار نیست زنا گفته می شود. اما برای این که این رابطه نزدیکی زنا تلقی شود باید همه شرایط جرم زنا محقق باشد.

مفهوم زنا

زنا در لغت به مفهوم زناشویی از طریق نامشروع می باشد. به بیان دیگر به نزدیکی میان زن و مرد که آمیزش مهبلی و مقعدی را شامل می شود، بدون آن که ازدواج صورت بگیرد زنا گفته می‌شود. یعنی مرد و زنی به شکل نامحرم که صیغه محرمیت بر آن ها جاری نیست و بدون آن که عقد دائم یا موقت ازدواج بین آن ها برقرار شده باشد با هم از طریق جلو یا پشت نزدیکی کنند و دخول انجام گیرد و آلت مرد در آلت زن یا مقعد وارد شود و این عمل دخول به اندازه ختنه گاه انجام گیرد.

چنان چه نزدیکی و دخول انجام نشود به آن زنا اطلاق نمی شود پس اگر لمس یا دیدن بدن دختر نامحرم انجام شود این موضوع نیز حرام خواهد بود اما زنا ندارد و حد زنا بر آن جاری نمی شود. مرد مرتکب زنا را زانی و زن مرتکب زنا را زانیه گویند.

مفهوم زنا در قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا به مفهوم نزدیکی مرد و زنی می باشد که پیوند زناشویی میان آن ها وجود ندارد و از موارد وطی به شبهه هم نباشد. زنای محصنه هم در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی تعریف و جرم انگاری شده است.

زنای محصن و محصنه
زنای محصن و محصنه

بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی حد زنا بر زانی محصن و زانیه محصنه واجب خواهد بود. اگر امکان اجرای رجم نباشد دادگاه صادرکننده رای قطعی پیشنهاد می‌دهد و رئیس قوه قضائیه هم تایید می کند. در این صورت سبب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه خواهد بود و الا سبب صد ضربه شلاق برای  هر کدام می باشد.

مفهوم زنای محصن و محصنه

زنای محصنه به مفهوم آن است که شخص زنا کننده همسر دائمی داشته باشد. به شکلی که هر زمان تمایل داشته باشد با همسر خود رابطه نزدیکی برقرار کند و در این مورد منعی نداشته باشد. اما با این وجود این عمل را انجام دهد. به بیان ساده‌تر چنان چه یک زن متاهل زنا کند، به اقدام انجام شده زنای محصنه اطلاق می شود. و چنان چه زانی مرد باشد زنای محصن صورت گرفته است.

البته باید در نظر داشت اقداماتی مثل مسافرت و حبس و حیض و نفاس و بیماری که منعی برای نزدیکی تلقی می شود یا بیماری که سبب بروز خطر برای شخص مقابل شود مثل ایدز و سفلیس زن و شوهر را از احصان بیرون می کند. مثلاً اگر زنی در زمان غیبت شوهر خود که مسافرت طولانی باشد با شخص دیگری زنا نماید، در حکم زنای محصنه تلقی نخواهد شد. زنای محصن و محصنه به مفهوم آن است که فردی همسر دائمی داشته باشد به شکلی که هر موقع بخواهد بتواند با همسرخود رابطه دخول و نزدیکی را برقرار کند و در این مورد ممنوعیتی نداشته باشد اما با این وجود تن به زنا دهد حال اگر زن متاهل زنا کند بدان زنای محصنه و اگر مرد زنا کند به آن زنای محصن گفته می شود.

زنای غیر محصنه

منظور از زنای غیر محصنه آن است که فرد زانی یعنی زن یا مرد همسری نداشته باشد و مجرد بوده و با میل و اراده ی خود رابطه نزدیکی برقرار نماید و یا واجد شرایط احصان برای زن و مرد نباشد. به بیان ساده به زنای فرد مجرد زنای غیر محصنه اطلاق می شود.

مجازات زنای محصنه

زنای محصن و محصنه
زنای محصن و محصنه

در مورد مجازات زنای محصنه باید اشاره کرد که مضاف بر کیفر اخروی، مجازات آن در قانون مجازات، حدی در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است مجازات زنا بر زانی محصن یا زانیه محصنه واجب می باشد. با توجه به ماده فوق حکم زنای مردی که دارای همسر دائمی می باشد و عقل داشته و بالغ است با زن دیگر و نیز حکم زنای زنی که همسر دائمی داشته با مرد دیگر رجم یا سنگسار می باشد.

اما باید در نظر داشت که مجازات رجم یا سنگسار هنگامی اجرا خواهد شد که امکان اثبات زنا وجود داشته باشد. اگر امکان اجرای مجازات رجم میسر نباشد، دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی بعد از توافق با رئیس قوه قضاییه در شرایطی که جرم با دلیل به اثبات برسد، مجازات اعدام جاری می شود. وگرنه اگر امکان جاری ساختن حکم سنگسار وجود نداشته باشد و نیز شرایطی که به منظور اجرای حکم اعدام نیز ضرورت دارد برقرار نباشد، مجازات آن ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.

در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی شرایط احصان توضیح داده شده است بر این اساس که:

احصان برای مرد یعنی همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالتی که بالغ و عاقل باشد، از طریق قبل با زنی که بالغ است نزدیکی کند و هر موقع بخواهد امکان نزدیکی از طریق قبل را با او داشته باشد.

احصان زن به مفهوم آن است که زن دارای شوهر دائمی و بالغ باشد و در حالتی که عاقل و بالغ است با مردی از طریق قبل نزدیکی کند و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر خود داشته باشد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیر محصنه صد ضربه شلاق است. نزدیکی با میت نیز زنا محسوب می شود.

تفاوت زنای محصن و غیر محصن

زنای محصن راجع به افرادی می باشد که بین آن ها پیوند زناشویی برقرار شده است. به شکلی که آن شخص هر زمان تمایل داشته باشد قادر است با همسر خود رابطه قرابت و نزدیکی برقرار کند و در این مورد ممنوعیتی نیست، با این وجود دست به زنا بزند. به بیان دیگر چنان چه زن متاهل زنا کند اقدام انجام شده زنای محصن می‌گویند. اگر زانی مرد باشد به آن زنای محصنه گفته می شود. در برابر زنای محصنه زنای غیر محصنه واقع شده است که به این مفهوم می‌باشد که شخص زناکار مجرد است و نیز دارای شرایط احصان نمی باشد.

عمل زنا با زن شوهردار پس از طلاق و در زمان عده

رابطه با زن شوهردار بعد از طلاق در دو وضعیت طلاق رجعی و با عنوان قابل ملاحظه است. در شرایطی که عده طلاق عده طلاق رجعی باشد در این حالت اگر شخصی با زنی که در عده طلاق را قرار گرفته است رابطه نزدیکی جاری سازد زن بر او حرام ابدی خواهد شد. در شرایطی که زن در عده ی طلاق بائن یا عده عقد موقت یا عده وفات قرار داشته باشد، در این حالت زنا با او سبب حرمت ابدی نبوده و پس از پایان عده این امکان وجود دارد که آن زن را به عقد خود درآورده و با او ازدواج کند.

زنای محصن و محصنه
زنای محصن و محصنه

مرجع صالح رسیدگی به جرم زنای محصن و محصنه

دادگاه صلاحیت دار به‌ منظور دادرسی به جرم زنای محصنه با توجه به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک است. اما از نظر صلاحیت محلی باید اشاره داشت که با توجه به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در همان محکمه ای مورد محکومیت واقع می شود که جرم در آن حوزه صورت پذیرفته است. پس دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم زنا دادگاهی می باشد که جرم زنا در آن مکان وقوع پیدا کرده است.

ادله اثبات زنا

اقرار

از جمله روش های اثبات زنا اقرار خود شخص زانی می باشد. یعنی شخص زانی اقرار به انجام زنا کند که در این صورت مجازات شامل عفو خواهد شد. اما برای درستی آن باید مواردی مورد رعایت قرار بگیرد. یعنی شخصی که اعتراف می کند باید عاقل و بالغ باشد و با اختیار و اراده کامل اقرار کند. ۴ مرتبه زنای خود را  اقرار کند و این اقرار حتما در محضر قاضی انجام شود و نه بقیه افراد.

شهادت

از جمله ادله اثبات زنا شهادت می باشد که البته شهادت در اثبات جرم زنا نیز شرایطی دارد. شهادت باید به وسیله چهار مرد عادل که عمل زنا را رویت کرده باشند یا سه مرد و دو زن که شاهد این قضیه باشند صورت گیرد. آن چه که این شاهدان باید رویت کنند این است که آلت مرد تا ختنه گاه وارد آلت زن شده باشد. پس شهادت در این مورد عملاً غیر ممکن است.

علم قاضی

زنای محصن و محصنه
زنای محصن و محصنه

به شکلی به قاضی اثبات شود که زنا صورت گرفته است. مثلاً اگر قاضی فیلم یا عکس بر اساس ارتکاب عمل زنا رویت کرده باشد برای او محرز می‌شود که عمل زنا انجام شده است یا با تاییدیه پزشکی قانونی به این نتیجه رسیده باشد.