سفته|شرایط و نحوه وصول سفته|نکات مهم سفته

سفته چیست؟

سفته
سفته

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی سفته چیست؟ و شرایط سفته پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مفهوم سفته:

سفته  مانند چک و برات ابزار پرداخت غیر پولی تلقی می شود که بر اساس آن صادر کننده تعهد می‌کند در یک تاریخ معین یا بدون تاریخ به شکل عند المطالبه مبلغ مشخصی را در وجه حامل یا فرد معین دیگری یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

تهیه سفته:

تهیه سفته کار پیچیده ای نیست. سفته را بهتر است از بانک  تهیه نمود. البته سفته را از غیر بانک نیز می توان تهیه نمود منوط بر آن که موضوع جعلی بودن و گران‌تر از بانک بودن سفته، شخص را تهدید نکند.

قیمت سفته:

سفته
سفته

هر سفته یک مبلغ اسمی دارد که روی فرم چاپی آن درج شده است و فقط تا همان مقدار می توان بر روی آن مبلغ نوشت. مثلاً به منظور صدور سفته ای به اندازه ۱۰ میلیون تومان باید سفته ای تهیه کرد که مبلغ اسمی آن کمتر از این مقدار باشد. قیمت هر ورق سفته بر اساس مبلغ اسمی آن فرق می‌کند که به عنوان مالیات از افراد اخذ می شود. مثلاً برای تهیه سفته ای که مبلغ اسمی آن ۱۵۰ میلیون باشد با توجه به تعرفه مصوب سال ۱۳۹۸ باید ۷۵۰۰ تومان به عنوان مالیات پرداخت نمود.

شیوه تکمیل سفته:

سفته یکی از قراردادهای تجاری می باشد که از طریق آن شخص صادرکننده مکلف است مبلغ تعیین شده را در زمان معین یا به شکل عند المطالبه پرداخت کند. خرید سفته از معمول ترین کارها می باشد و  به همین جهت عموم مردم برای آن ارزشی قائل نیستند. اما چنان چه قوانین و مقررات این برگ تجاری، به شکل صحیح رعایت شود مزایای بسیاری خواهد داشت.

سفته در ایران به سبب دشواری هایی که در وصول آن وجود دارد از رده خارج شده است و مردم به منظور مبادلات خود بیشتر از چک استفاده می کنند. اما همچنان اشخاصی هستند که از سفته استفاده می نمایند. به همین سبب در این بخش از مقاله دادسرا یار  سعی شده است  به مفهوم و انواع سفته پردازد.

شیوه دریافت سفته:

به عنوان فردی که صادرکننده سفته می باشد باید بعد از مهر و امضا و پیش از تحویل سفته نکاتی را رعایت کند.

فسخ تمبر مالیاتی به منظور دریافت برگ سفته:

سفته
سفته

بانک به نسبت مبلغ مورد نظر فرد، وجهی را اخذ  می نماید که در اصطلاح قانونی گفته می‌شود فرد سفته خریده است. اما امروزه جایگزین فسخ، تمبر مالیاتی شده است.

درج تاریخ صدور سفته:

تاریخی است  که شخص صادر کننده، سفته را به طرف مقابل می دهد.

ثبت مبلغ معین سفته:

در حاشیه سفته مبلغی نگارش می شود. حداکثر مبلغی که شخص قادر است تضمین به پرداخت آن کند. نوشتن مبلغ به حروف در سفته ضرورت دارد.

مشخص نمودن گیرنده وجه:

در این بخش از سفته باید نام شخصی که سفته به نفع او  صادر می شود درج گردد. یا از عبارت  در وجه حامل استفاده شود. اگر شخص تمایل ندارد که در بازار دست به دست به چرخد، باید از نگارش وجه حامل امتناع کرده و اسم فرد مقابل را ذکر نماید.

مشخص نمودن تاریخ تادیه سفته:

سفته
سفته

بازپرداخت سفته را می‌توان به شکل قرارداد یا عندالمطالبه یا برای یک مهلت تعیین نمود. هر سفته یک فرم چاپی مخصوص را دارا می باشد که مندرجاتی در آن ذکر شده است و باید به طور صحیح آن را تکمیل نمود. بر اساس ماده ۳۰۸ قانون تجارت بعضی از این موارد خود از شرایط اساسی اعتبار سفته است که اگر آن ها %