سهم الارث پدر از فرزند|مقدار سهم الارث پدر از فرزند|

سهم الارث پدر از فرزند چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی سهم الارث پدر از فرزند چیست؟ و شرایط سهم الارث پدر از فرزند پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله سهم الارث پدر از فرزند

مقدمه سهم الارث پدر از فرزند

در بین طبقات ارث پدر در درجه اول واقع شده و در جوار بقیه وراث طبقه اول یعنی مادر و فرزندان ارث خواهد برد. به شکل کلی اگر مادر وجود نداشته باشد، فرزندان هم در قید حیات نباشند، پدر تمام میراث را به ارث خواهد برد. در صورتی که فرزندان نباشند و مادر زنده باشد، سهم الارث پدر دو سوم میراث است و در صورتی که فرزندان باشند و مادر زنده نباشد پدر یک ششم میراث را به ارث می برد.

فوت شخص آثار و تبعاتی را به دنبال دارد. مهمترین موضوع بعد از از فوت یک فرد موضوع سهم الارث  و شیوه تقسیم ارث میان  ورثه ی او می باشد که بخش عمده‌ای از پرونده های قابل طرح در مراجع قضایی به مباحث راجع به تقسیم ترکه مربوط است.

برخی اوقات یک شخص قبل از پدر و مادر خود فوت می‌کند، در این حالت پدر و مادر از او ارث می برند. سوالی که به ذهن متصور است آن است که سهم الارث پدر متوفی چقدر است و وجود و عدم زنده بودن خویشان متوفی در مقدار سهم الارث پدر چه اثری دارد؟ در این مقاله سعی شده است مقدار سهم الارث پدر با وجود زنده بودن مادر و فرزندان و همسر او و همچنین عدم وجود آن ها بررسی شود. نکته ای  را باید در نظر داشت که در همه فرض ها سهم الارث پدر یعنی میراثی که پدر از آن ارث می برد مورد تقسیم قرار می‌گیرد

. یعنی دیون متوفی از آن پرداخت می‌شود و موضوع وصیت هم به ذینفع وصیت اختصاص داده می شود. سهم الارث پدر در صورتی که فقط او وارث متوفی باشد بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی تعیین شده است. ولی چنان چه متوفی دارای فرزند یا فرزندانی از هر درجه ای که باشد، نباشد، هر کدام از پدر و مادر اگر انفرادی باشند کل ارث را می‌برند. در بین طبقات ارث اشخاصی که در طبقه اول واقع می شوند، شامل مادر و پدر و فرزندان متوفی هستند. پس اگر فرد متوفی فرزندی نداشته باشد و مادر او هم زنده نباشد، بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی کل میراث نصیب پدر می شود.

سهم الارث پدر از فرزند
سهم الارث پدر از فرزند

سهم الارث پدر در صورت وجود مادر و فقدان فرزند

بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی چنان چه پدر و مادر متوفی هر دو در قید حیات باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم از ترکه را به ارث می برند و بر اساس این ماده چنان چه شخص متوفی فرزندی نداشته باشد و پدر و مادر او زنده باشند، مادر یک سوم میراث را به ارث برده و دو سوم باقیمانده سهم الارث پدر خواهد بود.

ارث پدر در صورت وجود فرزند و عدم وجود مادر

در این صورت با عنایت به این که شخص متوفی یک دختر یا چند دختر و فرزند پسر داشته باشد، مقدار سهم ارث پدر فرق می‌کند و این فروض را به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. قبل از آن که به شرح این فروض پرداخته شود این نکته باید مد نظر قرار گیرد که در تمام فرض های قابل طرح چنانچه فرزند یا فرزندان شخص میت هنوز به دنیا نیامده باشند و در حکم جنین باشند بر اساس ماده ۸۷۸ قانون مدنی و مقررات راجع به سهم الارث جنین سهمی برابر سهم دو پسر برای جنین در نظر گرفته می‌شود و سهم الارث پدر به او پرداخت می شود و بعد از تولد جنین تقسیم به شکل قطعی انجام می گیرد.

سهم الارث پدر در صورت وجود تک دختر

اگر یک دختر فقط وجود داشته باشد سهم الارث پدر بر طبق ماده ۹۰۸ قانون مدنی چنین مقرر شده است که اگر پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او در قید حیات باشند و فقط یک دختر از آن ها وجود داشته باشد، هر یک از پدر و مادر یک ششم میراث و دختر یک دوم آن را به ارث خواهد برد و بقیه آن بین کل وراث به نسبت فرض آن ها تقسیم می شود.

پس اگر شخصی فوت کند و وراث او پدر و یک دختر باشد سهم ارث پدر یک ششم تر که می باشد و یک دوم آن هم سهم الارث دختر است. حال اگر یک دوم و یک ششم را تجمیع نماییم، چهار ششم خواهد بود که دو ششم از ترکه به جای می ماند و این دو ششم باقی مانده بین پدر و دختر به  نسبت سهم الارث آن ها تقسیم می‌شود و سهم الارث پدر به نسبت یک ششم زیاد خواهد شد.

سهم الارث پدر از فرزند
سهم الارث پدر از فرزند

سهم الارث پدر در صورت وجود چند دختر

بر اساس ماده ۹۰۹ قانون مدنی راجع به سهم الارث پدر در این خصوص مقرر داشته است که اگر پدر یا مادر شخص متوفی یا ابوین او در قید حیات باشند و چند دختر هم داشته باشند، سهم الارث همه دخترها دو سوم میراث می باشد که به صورت مساوی بین آن ها مورد تقسیم قرار می‌گردد و سهم الارث هر یک از پدر و مادر یک ششم و هر آن چه باقی می‌ماند بین کل ورثه به نسبت سهم آن ها تقسیم خواهد شد.

بنابراین بر اساس این ماده چنان چه وراث شخص متوفی پدر و چند دختر از او باشد، سهم الارث  پدر یک ششم میراث و دوسوم میراث سهم دختران است. حال اگر یک ششم و دو سوم را جمع کنیم پنج ششم به دست می‌آید که یک ششم از میراث به جا می ماند. یک ششم به جای مانده از میراث بین پدر و دختر ها به نسبت سهم الارث آن ها تقسیم خواهد شد و باز در این جا سهمیه ارث پدر از اندازه یک ششم بیشتر می شود.

سهم الارث پدر در صورت وجود فرزند پسر

چنان چه شخصی فوت کند و متوفی دارای یک یا چند شخص پسر یا چند فرزند پسر و دختر باشد در این صورت یک ششم از میراث سهم الارث پدر است و بقیه ی ترکه سهم فرزندان خواهد بود . پس در این صورت سهم الارث پدر همان یک ششم است. چنان چه کل فرزندان پسر باشند، سهم الارث آن ها به شکل مساوی بینشان تقسیم می شود. اما اگر فرزندان پسر و دختر باهم در قید حیات باشند، سهم فرزند پسر دو برابر فرزند دختر می شود.

سهم الارث پدر در صورت وجود فرزند و مادر

در این حالت نیز منوط به این که شخص متوفی یک دختر و چند دختر و یا پسر داشته باشد، شیوه تقسیم ارث فرزند فوت شده و میزان سهم الارث پدر فرق می کند. نکته قابل توجه این که در تمامی این فروض، ارث بری فرزند رضاعی هم درست مانند فرزند حاصل از تولد است و از لحاظ سهم الارث خود فرزند اثری بر مقدار سهم الارث پدر و فرقی بین فرزند رضاعی و حاصل از تولد برقرار نیست.

سهم الارث پدر در صورت وجود مادر و یک دختر

سهم الارث پدر از فرزند
سهم الارث پدر از فرزند

با در نظر گرفتن ماده ۳۰۸ قانون مدنی در قسمت قبل توضیح داده شد، چنان چه وراث متوفی پدر و مادر و یک دختر از او باشد، سهم الارث پدر یک ششم میراث است، یک ششم دیگر هم به مادر تعلق می گیرد. سهم الارث دختر یک دوم از میراث به‌ جای مانده خواهد بود و اگر این مقادیر را با هم جمع کنیم،  در حقیقت  سهم الارث یک ششم و سهم الارث یک دوم را که با هم جمع بزنیم  پنج ششم به دست می‌آید و یک ششم از میراث برجا می ماند. در این صورت یک ششم برجای مانده بین پدر و مادر و دختر به اندازه سهم الارث آن ها تقسیم خواهد شد و سهم الارث پدر باز از یک ششم بیشتر خواهد شد.

سهم ارث پدر در صورت وجود مادر و چند دختر

بر اساس ماده ۹۰۸ بانون مدنی که قبلاً هم به آن اشاره شد چنان چه شخصی وت کند و او پدر و مادر و چند دختر داشته باشد یک ششم از میراث سهم پدر است و سهم ارث مادر از فرزند متوفی هم یک ششم می باشد و دو سوم میراث سهم الارث دختران است. اگر سهم الارث پدر و مادر و دختران را جمع کنید  شش ششم به دست می آید. یعنی کل ترک به ورثه رسیده است و در این حالت سهم اللارثپدر بیش از یک ششم نمی شود.

سهم الارث پدر در صورت وجود مادر و فرزند پسر

چنان چه وارثان متوفی پدر و مادر و یک یا چند فرزند پسر و چند فرزند پسر و دختر باشند، سهم الارث پدر و مادر هر یک ، یک ششم ترک خواهد شد و فرزندان مابقی میراث را به ارث می‌برند. پس در این صورت سهم الارث پدر همان یک ششم است. اکنون چنان چه همه فرزندان پسر باشند میراث به شکل مساوی بین آن ها تقسیم خواهد شد و اگر تفاوتی بین جنسیت آن ها برقرار باشد، سهم الارث فرزند پسر دو برابر سهم الارث فرزند دختر تلقی می‌شود.

سهم الارث پدر در صورت وجود زوج و زوجه

بر اساس ماده ۹۱۳ قانون مدنی در تمام فروض ذکر شده در این مقاله هر زن و شوهری که در قید حیات باشند سهم الارث خود را خواهند برد. در این صورت نصف ترکه برای مرد و یک چهارم آن برای زن خواهد بود، در شرایطی که متوفی فرزند یا فرزندان یا فرزندان  فرزندان دارا نباشد و یک چهارم میراث برای مرد و یک هشتم آن برای زن در حالتی که متوفی دارای فرزند یا فرزندان فرزند باشد و بقیه میراث بر اساس قوانین ماده های پیشین بین سایر وراث  تقسیم خواهد شد.

سهم الارث پدر از فرزند
سهم الارث پدر از فرزند

چنان چه زنی فوت کند و هم زمان پدر شوهر او هم از وراث باشد یا این که مردی فوت نماید و هم زمان با پدر زنش هم جزء وراث باشد، در این صورت اول زوج یا زوجه سهم الارث خود را از میراث دریافت می‌کنند و بعد از آن هر آن چه از میراث به جای بماند بین پدر و بقیه ورثه همچنان که در این جا توضیح داده شد تقسیم خواهد شد.