شروط دفترچه ازدواج و شروط عقد نکاح|شروط 12 گانه ازدواج|

شروط دفترچه ازدواج

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی شروط دفترچه ازدواج و شروط عقد نکاح پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

شروط دفترچه ازدواج
شروط دفترچه ازدواج

مقدمه

همان طور که می دانیم در قباله های ازدواج که از سال ۱۳۶۰ شروطی را به چاپ رساندند ۱۲ شرط در  قباله ازدواج موجود است که در ادامه بند به عنوان  سایر شروط یعنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند شروطی که بر خلاف مقتضای ذات نکاح نباشد و شروطی که شرعاً باطل نباشد، ضمن عقد نکاح خودشان جاری کنند. مثلاً بحث اشتغال به کار زوجه، بحث ادامه تحصیل، بحث سکونت در محل یا شهر و کشور معین، بحث وکالت در طلاق، بحث اجازه خروج از کشور و شروطی از این قبیل که در واقع منافاتی با ذات عقد نکاح ومنافاتی با شرع و موانع قانونی نداشته باشد.

در ابتدای این شروط  مقرر شده است که سردفتر ازدواج موظف است  این شرایط را به طرفین تفهیم  کند. چرا که شرطی معتبر است  که با تراضی و توافق طرفین امضا شود. اما متاسفانه بعضی از اشخاص این مطلب را رعایت نمی‌کنند و حتی زوجین هم آشنایی کافی ندارند. لذا بدون تامل و درنگ صرفاً همه موارد رو امضا می‌کنند. بدون این که اطلاعی از شروط و ضمانت اجراهای مندرج در شروط داشته باشند.

شرایط مندرج در سند ازدواج

الف- در بند الف شروط ضمن عقد نکاح مندرج شده است که ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم زوج شرط نمود، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

خیلی از افراد در نگاه نخست این اشتباه و استنباط دارند که نصف اموال چه طور به زوجه می رسد؟ بحث نصف اموال نیست. اولاً تا نصف اموال است. یعنی ممکن است از  یک درصد تا ۵۰ درصد بنا به تشخیص دادگاه حکم قطعی شود. ثانیا باید شرایطی محقق شود.

شرط تنصیف

1- اولا طلاق به درخواست زوجه نباشد.

2-  طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار نباشه

3- این اموال در ایام زناشویی به دست آمده باشد.

لذا اگر این شرایط موجود بود و موانع هم مفقود بود. زوجه مستحق است تا نصف دارایی از اموال زوج را از طریق دادگاه تصاحب کند.

ب- در بند ب مقرر شده است  که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد. باید گفت وکالت بلاعزل یعنی شخص  نمی تواند وکیل را  عزل  کند و  با حق توکیل یعنی  زن  می تواند وکیل بگیرد. که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

همان طور که می دانیم در طلاق خلع طلاقی که کراهت از جانب زوجه است، زن باید مقداری وجه معادل مهر  یا مازاد ببخشد یا بذل کند که بتواند حق طلاق و اجازه طلاق را اخذ کند.

موارد تقاضای طلاق از سوی زوجه

مواردی که زن و شوهر امضا می‌کنند و به استناد آن ها با اثبات این موارد زوجه می تواند تقاضای طلاق کند: 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه و عدم امکان الزام او.

شروط دفترچه ازدواج
شروط دفترچه ازدواج

2- سوء رفتار زوج  یا سو معاشرت او به حدی که زندگی غیرتحمل شود و برای زوجه غیرقابل تحمل باشد.

3- ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که ادامه زناشویی مخاطره‌آمیز باشد.

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی که زوجه باشد.

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی.

7- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و  ادامه زندگی دشوار کند.

8-زندگی خانوادگی از جانب زوج بدون عذر موجه ترک شود.

تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا تشخیص عذر موجه با  دادگاه است.

9- زوج شش ماه  متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند

10- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازاتی اعم از حد و تعزیر

11- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

12- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .

13- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

این شرایط در قباله های  ازدواج موجود است. علاوه بر این ۱۲ شرط، طرفین می توانند در  بحث سایر  شروط شروط دیگری هم اضافه کنند.

براساس آیات قرآنی می خوانیم “المومنون عند شروطهم ” طرفین باید پایبند به شروط مقرر باشند و ضمانت اجراهای عدم تعهد به این شروط در قانون مدنی و قانون حمایت از  خانواده موجود است و زن و یا زوجه در واقع می‌تواند نسبت به آن ها اقدام کند.

شروط مجاز به در نکاح

شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند ، ولی زن و شوهر می توانند آن ها را در سند ازدواج بگنجانند:

– شرط تحصیل

– شرط اشتغال

– شرط اجازه خروج از کشور

– شرط وکالت زن در طلاق

شروط دفترچه ازدواج
شروط دفترچه ازدواج

شرط تحصیل

اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است ، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:  زوج ، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.

شرط اشتغال

مطابق قانون ، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند . با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد ، گنجاندن عبارت اخیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود: ” زوج ، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد ، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند. ”

منع زوج از اشتغال زوجه

اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.

نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: “شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ”

قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

شرط اجازه خروج از کشور

مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج عبارت زیر در عقدنامه پیشنهاد می شود:

” زوج به زوجه ، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر ، از کشور خارج شود . تعیین مدت ، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است . ”

شروط دفترچه ازدواج
شروط دفترچه ازدواج

شرط وکالت زوجه در طلاق

مطابق قانون ، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود . با شرط زیر زن این اجازه را دارد تا در هر زمان و به هر دلیلی ، خود مستقلا از دادگاه تقاضای طلاق کند . برای این امر درج عبارت به شکل زیر پیشنهاد می شود:

“زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات .به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند