شرکت تجاری|نحوه تشکیل شرکت تجاری|انواع شرکت تجاری|

شرکت تجاری چیست ؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی شرکت تجاری چیست؟ و شرایط شرکت تجاری پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

شرکت تجاری
شرکت تجاری

مقدمه شرکت تجاری چیست :

امروزه ، تجارت و انجام امور تجاری و بازرگانی در قالب شرکت های تجاری ، امری فراگیر می باشد.

اشخاص با تاسیس و تشکیل شرکت های تجاری ، قصد انجام فعالیت تجاری و کسب سود و منفعت دارند .

شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند که می توانند به فعالیت بازرگانی پرداخته ، طرف معامله قرار گیرند و در صورت ایجاد اختلاف ، در محکمه ، اقامه ی دعوا کرده و یا علیه ان ها اقامه ی دعوا شود .

اشخاص ، با تجمیع سرمایه های اندک خود در قالب شرکت های تجاری ، سرمایه ی شرکت تجاری را تامین کرده و در ازای آن ، در سود و زیان شرکت ، سهیم می شوند .

شرکت های تجاری ، در حقوق ایران ، انواع مختلفی دارند که در این مقاله ، به اختصار به هر یک می پردازیم .

انواع شرکت های تجاری :

ماده ی ۲۰ قانون تجارت ، به هفت نوع شرکت تجاری که در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته است ، اشاره می کند .

این هفت نوع شرکت عبارتند از :

  • شرکت سهامی ( اعم از شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام )
  • شرکت نسبی
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت های تجاری فوق ، به انواع مختلفی قابل تقسیم می باشند :

تقسیم بر اساس مسئولیت شرکا :

شرکت های تجاری ، بر اساس میزان مسئولیت شرکای آن ، به دو نوع زیر تقسیم می شوند :

  1. شرکت های سرمایه ای :

شرکت های سرمایه ای ، شرکت هایی هستند که میزان مسئولیت شرکای آن ها ، تا میزان اورده ی آن ها می باشد . شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی ، از این دسته می باشند .

  1. شرکت های اشخاص :

در این شرکت ها ، میزان مسئولیت شرکا ، بیشتر از میزان اورده ی آن ها می باشد و به همین دلیل است که شخصیت شرکا ، در این گونه شرکت ها دارای اهمیت می باشد . شرکت های تضامنی و شرکت تجاری نسبی از این نوع می باشند .

شرکت تجاری
شرکت تجاری

شرکت های تجاری بر اساس فعالیت :

شرکت های تجاری ، اصولا برای انجام فعالیت های تجاری ایجاد می شوند . برخی از این شرکت ها ، تنها در صورتی تجاری محسوب می شوند که فعالیت ان ها تجاری باشد . به این گونه شرکت ها ،  اصطلاحا شرکت های موضوعا تجاری گفته می شود .

برخی دیگر از شرکت ها نیز حتی اگر فعالیت های آن ها ، تجاری نباشد ، باز هم تجاری محسوب خواهند شد . به این گونه شرکت ها ، شرکت های شکلا تجاری گفته می شود . شرکت های سهامی از این نوع می باشند و در هر صورت تجاری محسوب می شوند .

تشکیل و ثبت شرکت ها :

نحوه ی تشکیل و تاسیس شرکت های تجاری ، بر اساس نوع شرکت متفاوت بوده و در قانون تجارت ، به بررسی هر یک پرداخته شده است .

به موجب ماده ی صد و نود و پنج قانون تجارت ، ثبت شرکت های تجاری ، الزامی می باشد و در واقع شرکت های تجاری ، از تاریخ ثبت ، دارای شخصیت حقوقی مستقل می شوند .

شما میتوانید در مقاله ثبت شرکت تضامنی در مورد روش های ثبت این نوع شرکت اطلاعات کاملی بدست آورید.

نحوه ی تشکیل شرکت تجاری :

قانون گذار ، برای تاسیس و تشکیل هر یک از شرکت های تجاری ، مقررات خاصی را بیان داشته است .

در صورتی که اشخاص قصد تاسیس شرکت تجاری را داشته باشند ، ملزم هستند که از قواعد و قالب های تعیین شده توسط قانون گذار در قانون تجارت استفاده کنند .

در صورتی که شرکت ایجاد شده ، در قالب هیچ یک از شرکت های تعیین شده نباشد ، قانون ان را از نوع شرکت تضامنی محسوب کرده است که شرکای آن ، بیشترین میزان مسئولیت را دارا می باشند .

پس از بررسی کلی شرکت های تجاری ، به طور مختصر به معرفی انواع شرکت های تجاری میپردازیم .

نحوه ی تشکیل شرکت های سهامی :

شرکت های سهامی ، از نوع شرکت های شکلا تجاری می باشند که میزان مسئولیت شرکای آن ها ، تا میزان مبلغ اسمی سهم الشرکه ی آن ها می باشد .

در شرکت های سهامی ، سرمایه به قطعات سهم تقسیم می شود .

شرکت های سهامی ،  دو نوع می باشند ، شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص .

نحوه ی تشکیل شرکت های سهامی عام :

شرکت های سهامی عام شرکتی می باشند که بخشی از سرمایه ی آن ها از طریق فروش سهم به مردم تامین شده و ما بقی آن توسط موسسین شرکت تامین خواهد شد .

نحوه ی تشکیل شرکت های سهامی خاص :

نوعی از شرکت سهامی می باشند که تمامی سرمایه آن ، توسط موسسین شرکت تامین می شود .

برای تشکیل شرکت  سهامی خاص ، حداقل سی و پنج درصد سرمایه ی شرکت باید تادیه شده باشد .

در شرکت های سهامی ، حداقل ۲۰ درصد سرمایه باید توسط موسسین تعهد شده و سی و پنج درصد آن ، پرداخت شود و مابقی توسط پذیره نویسان تادیه می شود .

قواعد تصفیه شرکت :

در صورتی که شرکت ورشکسته شود ، مقررات مذکور در قانون تجارت راجع به ورشکستگی بر آن حاکم می باشد و اگر شرکت به نحو دیگری غیر از ورشکستگی منحل شود ، قواعد انحلال و تصفیه ی شرکت سهامی ، مطابق مقررات لایحه ی اصلاح قانون تجارت می باشد .

ورشکستگی و اعسار تفاوت هایی دارند که در مقاله تفاوت اعسار و ورشکستگی در این باره کامل توضیح داده ایم.

نحوه ی تشکیل شرکت تجاری با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود ، از شرکت های تجاری می باشد که دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تاسیس می کنند .

مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود ، تا میزان سرمایه ای است که وارد شرکت کرده اند .

سرمایه ی این شرکت ، به قطعات سهام تقسیم نمی شود .

شرکت تجاری
شرکت تجاری

برای تشکیل شرکت تجاری با مسئولیت محدود ، باید لزوما تمام سرمایه ی شرکت تادیه شود .

در صورتی که سرمایه به صورت غیر نقد باشد ، باید تمام آن توسط شرکا تقویم شده و تسلیم شود .

شرکا در تقویم سرمایه ی غیر نقد دارای مسئولیت تضامنی می باشند و بنابراین نباید ان را به میزانی بیشتر از میزان واقعی آن تقویم کرد .

نحوه ی تشکیل شرکت تجاری تضامنی :

شرکت تجاری تضامنی ، شرکتی است که میان دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری و بازرگانی تشکیل می شود .

شرکای شرکت تضامنی ، در واقع بیش ترین و سنگین ترین نوع مسئولیت را دارا  می باشند .

شرکت تضامنی ، در صورتی تشکیل می شود که تمامی سرمایه ی آن توسط شرکا تادیه شده باشد .

در صورتی که سرمایه به صورت غیر نقد باشد ، باید با توافق تمامی شرکا ، این سرمایه ی غیر نقدی تقویم و تسلیم شود و شرکا برای این امر ، دارای مسئولیت تضامنی می باشند .

نحوه ی تشکیل شرکت تجاری نسبی :

شرکت تجاری نسبی ، شرکتی است که میان دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل و تاسیس می شود .

شرکای شرکت نسبی ، نسبت به قروض و دیون شرکت ، دارای مسئولیت نسبی می باشند به این معنا که شرکا به نسبت سهم خود در سرمایه ی شرکت ، دارای مسئولیت می باشند .

برای تاسیس و تشکیل شرکت ، همانند شرکت تضامنی ، باید تمامی سرمایه ی آن توسط شرکا تادیه شود .

نحوه ی تشکیل شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی ، شرکتی است که برای اهداف مذکور در قانون  تاسیس می شود . شرکت تعاونی ، با توجه به نقشی که برای ان در نظر گرفته شده است ، توسط دولت و نهاد های دولتی ، مورد حمایت قرار می گیرند .

حداقل پنجاه و یک درصد سرمایه ی شرکت باید توسط شرکا تامین  شود و ما بقی آن ، توسط دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها و … تامین می شود و شرکت تعاونی باید به تدریج سهم دستگاه های دولتی را باز پرداخت کرده تا صد در صد سرمایه ی شرکت متعلق به خود شرکت شود .

شرکت های تعاونی ، برای عضویت شرکا ، محدودیت و شرایط خاصی را در نظر گرفته است و همچنین تعداد اعضای شرکت تعاونی و میزان سهم ان ها در شرکت ، دارای محدودیت می باشد.

شرکت تعاونی ، به دو نوع شرکت تعاونی تولید و توزیع تقسیم می شود .

نحوه ی تشکیل شرکت مختلط سهامی :

شرکت مختلط سهامی ، میان یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می شود .

اورده ی شرکای سهامی به قطعات سهام تقسیم می شود  اما سرمایه ی شرکای ضامن ، به سهام تقسیم نخواهد شد .

شرکت تجاری
شرکت تجاری

اداره ی شرکت مختلط سهامی ، با شرکای ضامن می باشد و شرکای سهامی ، نقشی در اداره ی شرکت ندارند و تنها حق نظارت در امور شرکت را دارند .

نحوه ی تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکت مختلط غیر سهامی ، میان یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و یک یا چند نفر شریک تضامنی برای انجام امور تجاری تشکیل می شود .

اداره ی شرکت بر عهده ی شرکای ضامن می باشد و شرکای با مسئولیت محدود ، تنها تا میزان اورده ی خود مسئول قروض شرکت بوده و  نقشی در اداره ی شرکت نخواهند داشت .