طلاق غیابی|شرایط طلاق غیابی|نکاتی که باید بدانید

طلاق غیابی چیست

طلاق غیابی
طلاق غیابی

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی طلاق غیابی چیست؟ و شرایط طلاق غیابی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

همه افراد با کلمه طلاق تا حدودی آشنا هستند و کمتر اشخاصی را می‌توان یافت که در دور و بر خود با این واژه برخورد نکرده باشند. یکی از انواع طلاق، طلاق غیابی می باشد و با توجه به اسم آن اگر یکی از دو طرف حاضر نباشد، این طلاق جاری می شود.

در حقیقت زمانی که صیغه عقد نکاح بین زن و مرد جاری می شود،  قراردادی میان زن و شوهر منعقد می‌شود که تا سال‌های طولانی در جوار هم زندگی نمایند. اما در این مسیر اختلافاتی ایجاد می‌شود که از تحمل هریک از طرفین خارج است و به همین جهت به سمت طلاق گرایش پیدا می‌کنند. گاهی امکان دارد یکی از زوجین مجهول المکان باشد . با توجه به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی زن و مرد باید با هم حسن معاشرت داشته باشند و با توجه به ماده ۱۱۰۶ مرد باید نسبت به زنش نفقه پرداخت کند.

روند انجام طلاق غیابی

اگر مردی مجهول المکان شود ، این امکان را می یابد که طلاق غیابی اتخاذ کند و از مرد فارق شود. به منظور تصدیق مجهول المکان بودن مرد، زن باید در دادخواست دادگاه مشخصات و نشانی حضور مرد را تعیین نماید. در شرایطی که مرد قابل شناسایی نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار آگهی چاپ می گردد تا اشخاصی که از او اطلاعی دارند به دادگاه رجوع کرده و اطلاعات او را ارائه نماید.

قابل توجه این که چنان چه شخص خواهان توفیق به پیدا کردن آدرس خوانده نیابد، دادگاه دستور می‌دهد تا در روزنامه کثیرالانتشار با هزینه خواهان آگهی مربوطه انتشار یابد و تاریخ انتشار نباید کمتر از یک ماه باشد. بعد از آن که مراحل بالا سپری شد ، به شخص خوانده ابلاغ قانونی می‌گردد تا در دادگاه حاضر شود. اگر بعد از آن که نسبت به او اخطار ابلاغ گردید و حاضر نشد، قاضی قادر است برای او طلاق را صادر کند و در طرف دیگر یکی از زن و شوهر اگر در دادگاه حاضر نشوند قاضی نماینده ای را معرفی می‌کند تا صیغه طلاق جاری گردد.

حال اگر زن مجهول المکان باشد، مرد این امکان را می یابد تا زن را به شکل غیابی طلاق دهد. به شکلی که در طلاق غیابی زن و شوهر در صورت اثبات قادر هستند طلاق را به اجرا در بیاورند. در شرایط عادی مرد به آسانی قادر است  زن  را طلاق بدهد. اما زن باید دلایلی را ارائه دهد. نکته دیگر آن که چنان چه زن نشانی مرد را  ارایه کند مرد این مکان را می یابد در حوزه طلاق درخواست شده واخواهی نماید.

البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که  این مسئله برای زن و شوهری که در خارج از کشور ساکن هستند به شکلی می باشد که چنان چه زن در خارج از کشور مقیم باشد و مرد هم مجهول المکان تلقی شود ، یک  وکیل ایرانی را در اختیار می‌گیرند تا طلاق غیابی در ایران را انجام دهد.

عسروحرج طلاق غیابی

در طلاق غیابی امکان دارد عسر و حرج وجود داشته باشد. با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در شرایطی که زن و مرد قادر نباشند در زیر یک سقف زندگی کنند و دچار عسر و حرج شوند این امکان را می یابند که در دادگاه حضور یافته و درخواست طلاق کنند. چنان چه عسر و حرج در دادگاه ثابت شود، قاضی مرد را مجبور به طلاق می نماید و گرنه زن به تقاضای خود طلاق خواهد گرفت.

مفهوم عسر و حرج آن است که اگر سطح زندگی به حدی از دشواری برای زن برسد که قابل تحمل نشود، این امکان را می یابد که با مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست تقاضای طلاق نماید. در این مسیر مرد باید نفقه زن را پرداخت کند و وقتی زندگی برای زن با سختی و دشواری توام شود و این سختی به وسیله مرد محرز گردد ضمانت اجرا برای مرد خواهد داشت. پس نتیجه آن است که اگر عسر و حرج به اثبات برسد طلاق حتمی خواهد بود و مرد باید زندگی در شان و  جایگاه اجتماعی را برای  زن تامین نماید.

طلاق غیابی از طرف مرد

با توجه به آن چه در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر شده است حق طلاق با مرد می باشد. بنابراین چنان چه مردی تقاضای طلاق به دادگاه صالح ارائه کند فرقی نمی کند که زن در دادگاه حضور یابد یا نه. لایحه بدهد یا خیر. به هرحال رای طلاق صادر می‌شود.

طلاق غیابی
طلاق غیابی

اما در حالت دوم یعنی وقتی که زن لایحه ندهد رای صادره، طلاق غیابی خواهد بود و زن این امکان را می یابد که در یک فرصت قانونی واخواهی کند. موضوع حائز اهمیت آن است که رای طلاق به تقاضای مرد از طرف دادگاه صادر خواهد شد. اما ثبت طلاق مشروط به آن است که حقوق مالی زن از سوی مرد پرداخت شود.

این حقوق در رای دادگاه درج شده است. نکته دیگر که باید مد نظر داشت این است که استفاده از شرط حضانت  و نفقه معوقه چنان چه از سوی زن تقاضا شود، فقط در حالتی که در حکم دادگاه درج شود قابل احقاق خواهد بود. بعد از آن که حکم طلاق غیابی به تقاضای مرد صادر شد چنان چه مهریه قبلاً از سوی زن تقاضا نشده باشد، در صورتی که مرد معسر باشد و توانایی پرداخت یک جای مهریه را نداشته باشد، این امکان را خواهد داشت که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده رای طلاق غیابی تقدیم نماید. دادگاه اگر که زن حاضر نیابد یا حضور نداشته باشد با در نظر گرفتن شهادت شهود مرد، مهریه را قسط بندی می نماید.

 طلاق غیابی از سوی زن

چنان چه زنی به طرفیت مرد و تقاضای طلاق غیابی کند و زن ادله محکمه پسندی برای طلاق تقدیم مرجع قضایی نماید و مرد با وجود ابلاغ در دادگاه حضور پیدا نکند و لایحه هم تقدیم دادگاه نکند و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد، رای طلاقی که از طرف دادگاه صادر می گردد، غیابی خواهد بود. نکته قابل توجه این که اگر احضاریه دادگاه به شخص مذکور بر اساس ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی می‌شود و اگر آدرس داده شده صحیح باشد اما شخصا حضور پیدا نکند اخطاریه پیوست خواهد شد. بر اساس ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی خواهد بود.

 مرد غایب مفقودالاثر

طلاق غیابی
طلاق غیابی

از جمله مواردی که بر اساس قانون زن این امکان را می یابد که از دادگاه درخواست طلاق نماید این است که شوهر او به اندازه ۴ سال کامل مفقود شده باشد. در این حالت بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی درخواست طلاق به مرجع قضایی ارائه می شود . چنان چه مرد شروط چاپی سند ازدواج را تصدیق کرده باشد و امضا نموده باشد بر اساس بندهای ۸ و ۱۱ قباله ازدواج ترک خانه به مدت ۶ ماه از اسباب طلاق تلقی می شود و چنان چه مرد در دادگاه حضور پیدا نکند، رای طلاق غیابی خواهد بود .

چنان چه زنی از شوهر خود وکالت در طلاق به شکل کامل در اختیار داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که با انتخاب یک وکیل دادگستری از طرف شوهر وکیل شود و بدون این که حضور یابد به وسیله طلاق توافقی مراحل طلاق را سپری نماید. نکته قابل توجه این که باید در این جا یادآوری کرد این است که از لحاظ حقوقی این طلاق به سبب حضور وکیل مع الواسطه برای مرد طلاق غیابی تلقی نمی شود.

از جمله ترفندهای دسته‌ای از وکلا و زنان این گونه است که دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به اندازه ۶ ماه را در شورای حل اختلاف اقامه می کنند و با ارائه آدرس صوری رای غیابی نفقه معوقه را دریافت می نمایند و به پیروی از آن و با استناد به نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم می کنند. این روش راجع به مرد هایی که مدتی در خارج از کشور هستند، بسیار انجام می گیرد. اما کاملاً روشن و واضح است که وقتی که مطلب دروغ است اقدامات انجام شده نیز غیر اخلاقی طلبه خواهد شد.

مدت زمان روند انجام طلاق غیابی

مدت زمانی که پروسه اتمام طلاق غیابی به طول می انجامد، مشخص نیست. زیرا با توجه به این که طلاق غیابی از طرف زن درخواست شود یا از طرف مرد و سبب طلاق، عدم حضور مرد باشد یا عدم پرداخت نفقه یا عدم حضور زن یا موارد دیگر، زمان ها فرق می کند. مثلاً در شرایطی که مردی به مدت چهار سال در زندگی یک زن حاضر نباشد، باید یک آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر گردد و مدت زمانی از آن سپری شود تا پس از آن و بررسی های ضروری حکم طلاق صادر شود.

طلاق غیابی
طلاق غیابی

طلاق در دوران عقد به شکل غیابی

منظور از عقد وقتی می باشد که از لحاظ قانونی زن و مرد، زن و شوهر تلقی می شوند. زیرا صیغه عقد نکاح میان آن ها جاری شده است. بنابراین با توجه به این که خانم و آقا، زن و شوهر قانونی محسوب می شود، هر کدام به دلایلی که پیشتر اشاره کرده‌ایم این امکان را دارند که به انجام طلاق غیابی مبادرت ورزند.

مثلاً این امکان وجود دارد که مرد بعد از عقد نکاح به مدت طولانی در منزل حاضر نباشد یا دچار و مبتلا به اعتیاد شدید باشد و زن به سبب و عسر و حرج قادر نشود به ادامه زندگی بپردازد و دادخواست طلاق بدهد. در صورتی که ابلاغیه را شخص مقابل دریافت کند یا لایحه‌ای برای دادگاه ارسال نکند، طلاق غیابی خواهد بود. اما باید این نکته را در نظر داشت که در طلاق در دوران عقد نکاح به شکل غیابی مدت زمانی به منظور دادرسی مجدد پیش بینی می شود.