عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق|نتیجه عدم حضوردر مشاوره طلاق|

عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق چیست

عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق
عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق چیست؟ و شرایط عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه

زن و شوهر برای انجام روند طلاق توافقی باید در مرکز مشاوره آن به شکل الزامی حاضر شوند. بنابراین، این که زن و شوهر در این مشاوره حضور نیابند میسر نمی باشد.

اگر زن و شوهر در مشاوره طلاق حاضر نشوند تبعاتی خواهد داشت. از جمله تبعات حاضر نشدن در مراکز مشاوره طلاق آن است که گواهی عدم انصراف از طلاق به زن و شوهر می دهند . ضرورت نگهداری خانواده و رابطه زناشویی میان زن و شوهر باعث شده است که در قانون مقرراتی برای مشاوره زن و شوهر در زمان طلاق  در نظر گرفته شود. در موارد بسیار اقدام برای مشاوره پیش از طلاق باعث می‌شود که زن یا شوهر از انجام طلاق صرف نظر کنند.

انجام مشاوره‌های پیش از طلاق خارج از بحث تاثیرگذار بودن آن در جایگاه یک ضرورت و وظیفه در قانون حمایت خانواده تعیین شده است. علی رغم این موضوع ، برخی اوقات زن یا شوهر یا زوجین در جلسات مشاوره طلاق حاضر نمی شوند یا این که یکی از آن ها گرایش به حاضر شدن در مشاوره طلاق را ندارد و در این جلسه حضور پیدا نمی کند. سوالی که در این جا به ذهن متصور است این است که عدم حضور زن و شوهر در مشاوره طلاق چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. به منظور پاسخ به این سوال اول باید گفت که آیا امکان دارد که زن و شوهر در مشاوره طلاق حضور پیدا نکنند؟ عدم حضور مرد در مشاوره طلاق چه پیامدها و عواقبی را خواهد داشت؟

عدم حضور زن و شوهر در مشاوره طلاق

در گذشته زن و مرد با رجوع به دادگاه قادر بودند با انجام تشریفات قانونی و حقوقی مربوط به روند طلاق، از هم فارغ شوند. اما امروزه حضور در مراکز مشاوره های خانوادگی پیش از طلاق یکی از موضوعات بحث برانگیز و پرچالش و در برنامه کار دادگاه ها واقع شده است و با این عنوان سعی شده تا جایی که امکان دارد از عواقب طلاق های پر عجله خودداری به عمل آید و مرکز خانواده حفظ شود.

با توجه به ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده این موضوع تعیین شده است که در شرایطی که زن و شوهر درخواست طلاق توافقی را داشته باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده رجوع دهد. در این حالت زن و شوهر قادرند درخواست طلاق توافقی را از اول در مراکز فوق طرح نمایند. در شرایط عدم چشم‌پوشی در خواست از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با تعیین نمودن موارد مورد رضایت به منظور تصمیم گیری نهایی به دادگاه ارسال می‌کند.

عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق
عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق

مشاوره پیش از طلاق در آغاز تنها در مورد طلاق توافقی در نظر گرفته شده بود. اما امروزه هر کدام از زوجین که قصد  طلاق توافقی یا سایر طلاق ها را دارند اعم ازاین که طلاق به تقاضای زن یا طلاق به تقاضای مرد باشد این امکان را می یابند که بعد از ثبت نام در سامانه تصمیم، به مراکز مشاوره مربوطه رجوع کرده و در حالت عدم صلح و سازش و عدم انصراف از طلاق از این مراکز گواهی تحت عنوان گواهی عدم انصراف از طلاق را اخذ کنند. عدم حضور زن و شوهر برای مشاوره پیامدهایی را به دنبال دارد.

بعد از آن که گواهی را دریافت کردند آن را به پیوست دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم می نمایند و دادگاه با در نظر گرفتن گواهی که عدم سازگاری زن و شوهر را نشان می‌دهد قادر است گواهی عدم سازش را صادر نماید. اما بر اساس قانون جدید طلاق، اخذ این گواهی به منظور انجام طلاق‌های توافقی ضروری و اجباری می باشد و دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی فقط زمانی قادرند دادخواست طلاق توافقی را به ثبت برسانند که زن و شوهر گواهی عدم انصراف از طلاق را تقدیم کرده باشند که این گواهی پیوست دادخواست طلاق می گردد.

پس انجام مشاوره طلاق تنها در مورد طلاق توافقی ضرورت دارد و برای سایر طلاق ها مثل طلاق از سوی زن و طلاق از طرف زوج در حال حاضر ضرورتی برای انجام مشاوره طلاق جاری نیست. جز این که دادگاه زن و شوهر را به مشاوره بفرستد.

حضور یا عدم حضور زوجه در مراکز مشاوره طلاق

در پاسخ به این سوال که آیا حضور نیافتن زن و شوهر در مشاوره طلاق شدنی است یا خیر؟ باید پاسخ داد که حضور زن و شوهر در مراکز مشاوره طلاق توافقی ضروری و الزامی و اجباری می باشد. بنابراین تا وقتی که مراکز مشاوره طلاق با زن و شوهر مشاوره انجام نداده است و گواهی عدم انصراف از طلاق توافقی را به آن ها تقدیم نموده است، تشریفات قانونی و انجام آن برای طلاق توافقی در دادگاه امکان پذیر نیست و دادگاه رای به طلاق صادر نمی کند.

قابل توجه و یادآوری است که زن و شوهری که قصد طلاق توافقی دارند باید در سامانه تصمیم طلاق ثبت نام کنند و نوبت مشاوره دریافت نمایند. بعد از این که کد رهگیری و زمان مشاوره آن ها مشخص شد با در اختیار داشتن اسناد شناسایی باید به مراکز مشاوره طلاق رجوع کنند.

در مقاله طلاق غیابی نیز توضیحاتی آمده است که میتواند به شما کمک کند.

تبعات عدم حضور زوج در مشاوره طلاق

قبلا هم اشاره کردیم که حضور نیافتن زن و شوهر در مراکز مشاوره طلاق توافقی میسر نیست و زن و شوهر الزاماً باید در این مراکز حاضر شوند. حضور وکیل به جای زن و شوهر در جلسات مشاوره طلاق میسر نمی باشد. در پاسخ به این سوال  که عدم حضور زن و شوهر در مراکز مشاوره طلاق چه پیامدهایی به دنبال دارد باید بگوییم که با توجه به این که انجام مشاوره های طلاق توافقی شرط ضروری و لازم به منظور ثبت دادخواست طلاق توافقی می باشد. چنان چه زوج در جلسات مشاوره طلاق توافقی حضور نیابد این معنا را پیدا می‌کند که مرد رضایت به طلاق توافقی ندارد. اگر حضور نیافتن مرد به سبب عدم رضایت به منظور طلاق باشد و قاعدتاً وقتی مرد رضایت به طلاق ندارد امکانی برای انجام طلاق توافقی نیست. زیرا در طلاق توافقی فرض بر آن گذاشته شده است که زن و شوهر در مورد طلاق به توافق و رضایت و تراضی رسیده اند.

عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق
عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق

بنابراین آثار و تبعات عدم حضور مرد در مراکز مشاوره طلاق از آن جمله است که اخذ طلاق توافقی بسیار پیچیده و بحث‌برانگیز خواهد شد. زیرا زن قادر نیست گواهی انصراف از طلاق را از مرکز مشاوره اخذ کند. دادخواست طلاق توافقی را هم قادر نیست ارائه نماید . در صورت وجود شرایط قانونی لازم، باید از روش طلاق از طرف زن اقدام به این عمل نماید.

تمدید جلسه مشاوره پیش از طلاق

اگر یکی از زن و شوهر در جلسات مراکز مشاوره پیش از ازدواج حضور پیدا نکنند با شخص تماس حاصل می کنند و جلسه مشاوره طلاق را تمدید می نمایند. اما اگر باز هم در جلسه تمدید شده یکی از زوجین حاضر نشد مرکز مذکور این عدم حضور را در برگ گزارش ثبت می نماید و فقط با شخصی که حضور پیدا کرده است مشاوره طلاق انجام می‌دهند. در نهایت گواهی عدم انصراف از طلاق را در اختیار او می‌گذارد. امکان دارد در برخی از شهرها این سخت‌گیری‌ها کمتر یا بیشتر اعمال شود.

اما با همه این اوصاف باید این موضوع را مدنظر داشت که حتی در صورتی که گواهی عدم انصراف از طلاق از سوی مراکز مشاوره طلاق صادر گردد به آن دلیل که در مسیر رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی در دادگاه مرد باید رضایت به طلاق دهد، چنان چه مرد در دادگاه خانواده هم حضور پیدا نکند و وکیل هم جایگزین خود ننماید و توافق نسبت به این موضوع بین زن و شوهر جاری نشود، دادگاه دادخواست طلاق را رد می نماید که از جمله تبعات عدم حضور زن و شوهر برای مشاوره طلاق می باشد.

عدم حضور زن در مشاوره طلاق

بر اساس آن چه که قبلاً اشاره شد حضور زن در مراکز مشاوره طلاق ضرورت دارد و زن هم قادر نیست با اخذ وکیل تشریفات مشاوره طلاق در مرکز مشاوره را سپری کند و شخص باید در این روند حضور یابد. مرکز مشاوره عموما از یک تا چهار جلسه مشاوره پیش از طلاق توافقی را ارائه می‌کند که این روند حدوداً ۴۵ روز طول می‌کشد و بعد از آن گواهی عدم انصراف از طلاق به منظور تقدیم به دادگاه خانواده صادر می گردد.

حضور پیدا نکردن زوج در مرکز مشاوره طلاق توافقی هم به سبب آن چه که پیش تر توضیح داده شد باعث می‌شود که طلاق توافقی رد شود. زیرا اصل بر وجود توافق  وتراضی در مورد طلاق توافقی بین زن و شوهر می باشد و پیش از اقدام به طلاق، زن و شوهر باید راجع به حقوق مالی زن از جمله مهریه و نفقه و حضانت فرزندان و موضوعاتی از این دست به توافق رسیده باشند و توافقنامه طلاق توافقی را امضا و تصویب  کنند. چنان چه زن در جلسات طلاق توافقی حضور پیدا نکند از جمله پیامدهای آن این است که درخواست طلاق توافقی با سختی و پیچیدگی هایی روبرو می شود.

زیرا این مفهوم را به دنبال دارد که زن راضی و موافق به طلاق توافقی نمی باشد. اگر مرد در این شرایط باز هم حضور پیدا نکند  و زن متقاضی طلاق باشد. باید به وسیله تشریفاتی که برای طلاق از طرف مرد در قانون تعیین شده است اعمال قانونی ضروری را انجام دهد و نمی‌تواند از مسیر طلاق توافقی به نتیجه مطلوب دست یابد. اگر مراکز مشاوره گواهی عدم انصراف از طلاق استفاده نمود امکان دارد عدم حضور زن در دادگاه طلاق را پیچیده نماید.

عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق
عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق

نکته قابل توجه آن که چنان چه زن حق طلاق در هنگام انعقاد عقد ازدواج از شوهر خود دریافت کرده باشد با این حال باز هم باید در جلسات مشاوره پیش از طلاق با حضور پیدا کند و این مشاوره برای زنی که حق طلاق را در اختیار دارد ضروری است و فرقی با طلاق توافقی نخواهد داشت و مرد هم اگر حق طلاق به زن تفویض کرده باشد باز هم باید در مراکز مشاوره طلاق حضور پیدا کند.