قرار تامین خواسته|آثار تامین خواسته|شرایط صدور  قرار تامین خواسته

 قرار تامین خواسته چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قرار تامین خواسته چیست؟و شرایط قرار تامین خواسته پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله قرار تامین خواسته

قرار تامین چیست :

منظور از قرار تامین چیست؟ در چه زمانی از قرار تامین استفاده می شود؟ شرایط قرار تامین چیست ؟ چه کسی می تواند درخواست تامین بدهد؟ تامین مناسب چه مقدار است؟ برای پاسخ به همه این پرسش ها با ما در این مقاله همراه شوید.

به طور کلی هدف از صدور قرار تامین این است که بتوان به متهم دسترسی داشت و با حضور به موقع او در دادگاه باز پرس بعد از این که اتهام را به او تفهیم نمود  و تحقیقات لازم را از او به عمل آورد قرار تامینی در همین راستا از او تامین نماید.پس در یک جمع بندی کلی می توان گفت که وقتی بازپرس به متهم تفهیم اتهام نمود و تحقیقات ضروری به عمل آور  اگر دلایل و جهات کافی موجود بود

قرار تامین خواسته
قرار تامین خواسته

قرار تامین مناسب چگونه صادر میشود و عموما انواع آن به چه صورت می باشد:

1- التزام به حضور با قول شرف.
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام.
3- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
4- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام.
5- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام.
6- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو‌های مسلح به حضور با تعیین وجه ‌التزام، با توافق متهم و بعد از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
7- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه ‌التزام با نظارت با یا بدون نظارت تجهیزات الکترونیکی.
8- گرفتن کفیل با تعیین وجه‌الکفاله.
9- دریافت وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
10- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

مفهوم تامین خواسته :

در زمانی که شخصی از دیگری طلبی دارد که امکان جابه جایی و اختفای آن باشد قانونگذار به طلبکار یا مالک مال این اجازه را داده که خیلی سریع بدون اطلاع بدهکار طلب یا مال را از طریق دادگاه توقیف و بعد نسبت به آن طرح دعوا کند.

بر این اساس تامین خواسته به منظور آسانی دسترسی خواهان به خواسته ی دعوا پیش‌بینی شده است و در شرایطی که رای دادگاه به سود خواهان نهایی شود، اجرای آن به سبب طولانی بودن روند دادرسی با مشکل عدم برخورداری از مال از طرف خوانده روبرو نمی شود.

آثار تامین خواسته :

مهمترین اثر تامین خواسته آن است که مالی که به توقیف درآمده برای تقاضا کننده حق اولویت به وجود می‌آورد. یعنی باید اول از محل مال توقیفی و فروش آن بدهی خواهان پرداخت گردد و بعد از آن بقیه طلبکاران راجع به زیادی آن حق مطالبه دین خود را خواهند داشت.

تامین خواسته از جمله ترفندهای احتیاطی می‌باشد که از طریق آن خواهان تامین خاصی را برابر آن از دارایی خوانده تا انتهای دادرسی توقیف می نماید و از نقل و انتقال آن پیشگیری می‌کند تا طلب خود را دریافت نماید. اما باید در نظر داشت از طریق تامین خواسته فقط مال توقیف می‌شود. اما انجام کار و پیشگیری از انجام کار را از طریق تامین خواسته  نمی توان تقاضا نمود. بلکه این کار در شکل دستور موقت صورت می گیرد.

در حقیقت بر اساس ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر نوع نقل و انتقال راجع به مال توقیف شده بلا اثر تلقی می‌شود و خواهانی که نسبت به توقیف مال پیشقدم شده است نسبت به بقیه ی طلبکاران مقدم تر است.

شرایط صدور  قرار تامین خواسته :

به منظور صدور قرار تامین خواسته مضاف بر شرایط عمومی مثل ذینفع بودن و برخورداری از اهلیت یعنی عقل و بلوغ و رشد و اهلیت، خواهان باید تقاضای خود را با توجه به ماده ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش از ارائه ی دادخواست یا در هنگام ارائه ی آن در مورد اصل دعوا یا در روند دادرسی تا هنگامی که رای دادگاه قطعی نشده است، در مواردی که در زیر شرح داده می شود تسلیم نماید

در این موارد دادگاه موظف به پذیرش می باشد:

اولاً دعوا به استناد سند رسمی باشد. مثل سند ازدواج که از نظر ثبت مقدار مهریه عموماً مستند درخواست صدور تامین خواسته از اموال زوج اعم از مال معین یا قسمتی هست که حقوق ماهانه ی او می باشد.

قرار تامین خواسته
قرار تامین خواسته

-خواسته در آستانه‌ی از بین رفتن یا تفریط قرار گرفته باشد. مثل این که مال بدون آن که نگهداری شود رها شده باشد. مانند خودرویی که در پارکینگ قرار نگرفته باشد.

-در موضوعاتی مثل اوراق تجاری واخواست شده بر اساس قانون، دادگاه موظف به پذیرش درخواست تامین است. البته در این خصوص از آن جایی که امکان صدور رای به سود خواهان بسیار زیاد است و به شکلی مبین حق می باشد بدون اخذ خسارت و ضرر احتمالی دادگاه موظف به صدور قرار تامین خواهد بود.

-در سایر موارد  بالا صدور قرار تامین خواسته مشروط به پرداخت ضررهای احتمالی می باشد که باید با توجه به نظر دادگاه به صندوق دادگستری واریز شود.

بدین ترتیب که بعد از درخواست صدور تامین خواسته و این که شرایط سه‌گانه بالا را نداشته باشد دادگاه به مدعی این ابلاغ را می‌کند که صدور تامین خواسته مشروط به پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان ضرر احتمالی است که بعد از پرداخت آن از طرف خواهان دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می کند.

نکته دیگری که در این خصوص باید در نظر داشت آن است که در شرایطی که دادگاه به تقاضای خواهان پیش از اقامه ی دعوای اصلی اقدام به صدور قرار تامین خواسته کند خواهان موظف است در مدت ۱۰ روز در دادگاه  صالح طرح دعوا نماید. وگرنه به درخواست و تقاضای خوانده قرار تامینی که از سوی دادگاه صادر شده بلا اثر خواهد شد.

دادگاه صالح صدور قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته
قرار تامین خواسته

بر اساس ماده ی ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صادرکننده ی قرار تامین صالح به رسیدگی به دعوای اصلی می باشد. با توجه به ماده فوق دعوا باید در دادگاهی طرح شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد.

و چنان چه خوانده در ایران مقیم باشد یا  در صورتی که در ایران ساکن موقت باشد در دادگاه همان حوزه اقامه می گردد و اگر در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت دارا نباشد اما دارای مال غیر منقول باشد در واقع در آن محلی اقامه خواهد شد که مال غیر منقول در آن محل قرار گرفته است.

اگر این مورد آخر یعنی مال غیر منقول را هم دارا نباشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه ی دعوا می نماید. با این که الزام به انجام تشریفات به‌ خصوصی در هر دعوا به سبب فوری بودن تامین خواسته و پیشگیری از جرایم مالی و حقوق مدعی، مدیر دفتر وظیفه دارد پرونده را سریع به اطلاع دادگاه برساند که دادگاه هم بدون اخطار به دو طرف دعوا به اسباب درخواست کننده  رسیدگی ‌نماید و قرار تامین صادر کرده یا  آن را رد می‌کند.

مضاف بر این با وجود آن که هیچ رایی از احکام دادگاه های دادگستری در موارد بسیار عملی نمی‌شود جز این که قطعی شده باشد یا قرارداد اجرای موقت آن در مواردی که قانون مشخص می نماید صادر شده باشد.

در قرار تامین خواسته به سبب حفظ حقوق مدعی قانونگذار قطعیت را شرط عملی شدن نخواهد دانست و همین که قرار صادر شد و بعد از ابلاغ فورا و  در برخی موارد که ابلاغ هم سبب از بین رفتن یا تفریط خواسته می‌شود قرار تامین خواسته  را اول اجرا می‌کند و  بعد به خوانده ابلاغ می نماید.

بهترین نمونه ی آن توقیف حقوق ماهیانه ی مردی است که اگر از سوی زنش مهریه به اجرا درآمده باشد. به واسطه دریافت گواهی از دفتر ازدواج دایره اجرایی ثبت فوراً بعد از صدور قرار تامین خواسته  به وسیله ی دادگاه صالح موضوع به اداره متبوعه ی مرد ابلاغ شده تا یک چهارم در صورت مشمول قرار گرفتن قانون کار و یک سوم آن در صورت استخدام در ارگان دولتی به حساب های مربوطه واریز خواهد شد.

رفع قرار تامین خواسته :

زمانی که در مورد جرم های موضوع بند الف تا ت در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به مدت دو ماه و در مورد بقیه جرم ها به مدت یک ماه به دلیل صدور قرار تامین متهم در بازداشت ماند و دادسرا تصمیم نهایی را برای او تخاذ نکرد بازپرش موظف است قرار تامین را فک کند یا تخفیف دهد.

اگر عذر موجه برای ادامه قرار وجود داشته باشد با اظهار دلیل قرار تامین باقی می ماند و این موضوع بع متهم اعلام می شود. متهم این امکان را دارد از  تصمیم خود در مت ده روز از تاریخ ابلاغ به مرجع صالح مراجعه نموده و اعتراض نماید.

قرار تامین خواسته
قرار تامین خواسته

در این مورد فک قرار یا تخفیف آن بدون این که نیازی به توافق دادستان باشد صورت می گیرد و برای ماندن تامین باید موضوع مورد تایید و موافقت دادستان باشد و اگر دادستان مخالفت نمود و این موضوع منجر به اختلاف شد حل این اختلف با مرجع صالح می باشد فک قرار یا تخفیف قرار یا ادامه بازداشت موقت  همه ی این موارد باید با نظر و تایید دادستان انجام شود و در شرایطی که دادستان با این موضوع مخالفت نماید  حل این اختلاف با دادگاه می باشد.

اگر بازداشت شخص متهم ادامه پیدا کند قوانین این ماده یا دو ماهی یک بار یا ماهی یک بار انجام می شود. مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس که در قانون تعیین شده است برای آن جرم بیش تر باشد و در هر حال در جرایمی که مجازات آن قصاص نفس می باشد بازداشت موقت از دوسال شروع شده و در بقیه جرایم بیشر تر از یک سال  نمی باشد.