ممنوع الخروجی مهریه|ممنوع الخروج کردن مرد بابت مهریه|نکات مهم

ممنوع الخروجی مهریه چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی ممنوع الخروجی مهریه چیست؟ و شرایط ممنوع الخروجی مهریه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله ممنوع الخروجی مهریه

ممنوع الخروجی بابت مهریه مردی که دارای بدهی می باشد روشی است که  مرد را تحت فشار قرار می‌دهد تا مهریه را پرداخت کند و  زن با در اختیار داشتن قباله رسمی ازدواج قادر است به وسیله اداره ثبت مهریه خود  را درخواست کند.

زن در فرم اداره ثبت باید به دفتر ازدواجی که نکاح در آن ثبت شده است مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه نماید. بعد از آن که اجراییه صادر شد به اداره ثبت اسناد رجوع می نماید. از این نظر می‌تواند اموال مرد را توقیف و  او را ممنوع الخروج نماید.

رفع ممنوع الخروجی مرد

ممنوع الخروجی به علت پرداخت مهریه مرد در مواردی که شوهر نسبت به بدهی خود عمل کند یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی شوهرش انصراف دهد رفع می شود. با توجه به ماده ۲۳ ضابطه محکومیت‌های مالی در هر دعوای حقوقی که از آن جمله مهریه می باشد بعد از این که حکم دادگاه راجع به مهریه ثابت شد، چنان چه مهریه به وسیله مرد پرداخت نشود، زن قادر است از  دادسرایی که حکم را صادر نموده است درخواست صدور قرار ممنوع الخروجی شوهر را بنماید.

ممنوع الخروجی مهریه
ممنوع الخروجی مهریه

دادسرا مکلف است که قبول کند .جز این که مهریه پرداخت گردد یا اعسار مرد به منظور پرداخت مهریه مورد قبول واقع شود. چنان چه زوج تامین مناسبی به  دادسرا بدهد ممنوع الخروجی رفع خواهد شد .

روش های ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه

به شکل کلی به منظور استفاده از روش های قانونی و جهت کسب مهریه ، از شیوه های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این شیوه ها به‌ منظور دریافت مهریه ممنوع الخروج نمودن مرد می باشد و می توان با بهره گرفتن از این دو روش از خروج مرد به کشور خارجی جلوگیری کرد و مهریه را دریافت نمود.

– ممنوع الخروج کردن زوج از طریق دادگاه

– ممنوع الخروج کردن زوج به وسیله اجرای ثبت

 ممنوع الخروج کردن زوج به وسیله دادگاه

در شرایطی که شخص نسبت به درخواست مهریه خود مبادرت کند و حکم قطعی مبنی بر محکومیت مردمنسبت به پرداخت مهریه دریافت کند و مرد آن را پرداخت نکند این امکان وجود دارد که تقاضای ممنوع‌الخروجی مرد را به دادگاه ارائه نمود. زمانی که دادگاه درخواست و تقاضای زن را بپذیرد باید آن را قبول نموده و به اجرا در بیاورد. چنان چه دادگاه مهریه را برای مرد تقسیط نماید و زوج آن را پرداخت نکند،

از این رو قادر نیست برای رفع ممنوع الخروجی خود استفاده نماید. به شکلی که تا وقتی که زوج بدهی خویش را به زن پرداخت نکند  قادر نخواهد بود از کشور خارج شود. چنان چه مرد توانایی مالی داشته باشد باید همه مهریه خود را به شکل یک جا پرداخت کند. در غیر این صورت باید نسبت به تقسیم نمودن مهریه مبادرت کند و فقط در این شرایط قادر است رای ممنوع الخروجی را از پرونده خویش رفع نماید.

ممنوع الخروج کردن مرد به وسیله اجرای ثبت

از جمله شیوه های ممنوع الخروج کردن مرد به دلیل مهریه آن است که زن به دفترخانه ازدواج محل وقوع عقد خود را رجوع کرده و پس از صادر شدن اذن اجراییه نسبت به ممنوع الخروجی مرد مبادرت کند. زن قادر است هم اموال شوهر را توقیف نماید و هم درخواست ممنوع الخروج مرد را نماید. در این شرایط مرد دیگر قادر نخواهد بود تا زمانی  که بدهی خود را پرداخت ننموده است از کشور خارج شود و چنان چه مهریه زن به شکل اقساط مشخص شده باشد ، مرد قبل از پرداخت مهریه تعیین شده و بخشی از اقساط قادر است درخواست رفع ممنوع الخروجی را از دادگاه تقاضا کند.

 شیوه رفع ممنوع الخروجی مرد به سبب مهریه

وقتی که زن تقاضای ممنوع الخروج کردن مرد را به سبب مهریه از دادگاه  یا اجرای ثبت می نماید، مرد تلاش می‌کند که آن را رفع کند . در حقیقت باید مرد به دنبال بهترین شیوه و مقرراتی باشد که قادر شود آن را رفع کند. به شکل کلی قانون فقط در بخشی از شرایط این ممنوع الخروجی را از پرونده زوج رفع می کند.

شرایط رفع ممنوع الخروجی مرد به سبب مهریه

ممنوع الخروجی مهریه
ممنوع الخروجی مهریه

– وقتی که مرد مهریه زن را به شکل کامل بپردازد.

– در شرایطی که زن از درخواست خود برای ممنوع الخروجی مرد انصراف دهد.

– در شرایطی که اعسار مرد در دادگاه به اثبات برسد.

– با پرداخت پیش پرداخت مهریه و اقساط مهریه مرد قادر خواهد بود درخواست برطرف شدن ممنوع الخروجی را تقاضا کند.

– در بخشی از شرایط، دادگاه حکمی صادر می کند که مرد قادر است ممنوع الخروج بودن خود را برطرف کند. تنها در شرایطی که خواسته زن را تامین کند قاضی فقط در بخشی از موارد این حکم را رد می کند که نظر قاضی  ارجحیت دارد.

اداره ثبت و اخذ وثیقه

با توجه به این که در بسیاری از موارد مردان بدهکار به اداره ثبت رجوع می کنند و بعد از آن که مالشان را به این اداره معرفی کردند بخشی از آن را به عنوان وثیقه سپرده می کنند و درخواست رفع ممنوع الخروجی دارند. اداره ثبت این اختیار را نخواهد داشت که وثیقه را دریافت کند و در رفع ممنوع الخروجی مقید به مواردی است که در بند بالا توضیح داده شد. هر چند که پذیرش وثیقه به اقتضای میزان بدهی و رفع ممنوع الخروجی اشکالی ندارد.

شرایط شغلی مرد در رفع ممنوع الخروجی

در بخشی از موارد افرادی که جهت کار و شغل خود ضرورت آن ها خروج از کشور می باشد، درخواست رفع ممنوع الخروجی می نمایند. با توجه به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۸۰ صادر شده است، بعد از احراز شرایط خاص در صورتی که با مفاد رای دیوان در تطابق باشد ممنوع الخروجی مرد برطرف می شود .

با در نظر داشتن ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوق طلبکاران مقرر شده است، بدهکارانی که با هدف خودداری از پرداخت بدهی خود در شرف خروج از کشور هستند و به منظور خروج آن ها تامین طلب بستانکار محال است ممنوع الخروج خواهند شد . اما شخصی که به سبب انجام وظایف و ماموریت های سازمان های دولتی خروج آن ها از کشور ضروری و غیرقابل اجتناب است، ممنوع‌الخروجی آن ها برطرف می‌شود.

ممنوع الخروج کردن مرد معسر

چنان چه مردی حکم اعسار دریافت کند و بدهکار مهریه باشد و تقاضای رای تقسیط بدهی بدهد. به سبب ادعای اعسار به جای این که کل مهریه را یک جا پرداخت کند تقاضای تقسیط بدهی را می نماید. در این حالت تا آخرین قسط بدهی او پرداخت نگردیده، امکان برطرف شدن ممنوع الخروجی او میسر نمی باشد که در این جا باید به آن اشاره کرد. در مورد سفری که واجب بودن آن از قبل به تصویب رسیده باشد و سفرهای درمانی ضروری دادگاه به شکل موقت به مرد اجازه خروج از کشور را می دهد.

ممنوع الخروجی به خاطر مهریه و محدودیت زمانی

ممنوع الخروجی مهریه
ممنوع الخروجی مهریه

ممنوع الخروجی زوج به سبب مهریه محدودیت زمانی خاصی دارا نمی باشد و تا وقتی که از طرف بدهکار سبب پرداخت بدهی تامین نشود، امکان رفع ممنوع الخروجی وجود ندارد. حتی اگر سالیان متوالی از آن سفر بگذرد.

آگاهی مرد نسبت به ممنوع الخروج شدن خود

در سال های کنونی با افزایش مهریه های سنگین این کمترین لطمه‌ای  که از نکاح به  مرد وارد می شود ممنوع الخروجی او می باشد. برخی اوقات مرد به سبب درمان یا شرایط اجباری، ناگزیر به خروج از کشور خواهد شد که در این حالت گرفتار مشکل می‌شود چون اجراییه صادر شده به نشانی و آدرس ثبت شده در عقدنامه ارسال می شود. در این صورت امکان دارد آدرس منزل او تغییر یابد و این موضوع را به دفترخانه اطلاع ندهد. به همین سبب وقتی به فرودگاه را رجوع می کند از ممنوع الخروجی خود مطلع می شود و به سبب کوتاه بودن زمان فرصتی برای پرداخت بدهی نخواهد داشت.

راه حلی که در این مورد پیشنهاد می شود این است که در  جایی که مرد احتمال صدور اجراییه از سوی زن خود را می‌دهد و آدرس درج شده در سند ازدواج با محل زندگی زوج فرق می کند به دفترخانه ازدواج رجوع کرده و آدرس درست خود را  اطلاع دهد. در غیر این صورت به سبب عدم آگاهی مجبور به تحمل ضررهای جبران ناپذیر می شود.

ممنوع الخروجی و میزان طلب مرد

زن بعد از این که اموال مرد را شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد، قادر است بازداشت او را درخواست کند. در شرایطی که اموال مرد پاسخگوی بخشی از طلب باشد به جهت باقی مانده طلب قادر است ممنوع الخروج نمودن مرد را تقاضا کند.

پرداخت بدهی زوج و جریمه

پس از آن که مرد بدهی لازم الاجرا را پرداخت نمود، حقوق دولتی که شامل نیم عشر است به آن تعلق می‌گیرد و باید پرداخت کند. چنان چه این نیم عشر دولتی پرداخت نشود اداره اجرا این امکان را دارد که از حکم ممنوع الخروجی مرد رفع اثر نکند.زیرا بدهی مرد شامل حقوق دولتی هم خواهد شد.

 فایده ممنوع الخروج کردن مرد

ممنوع الخروجی مهریه
ممنوع الخروجی مهریه

در شرایطی که مرد به سبب مهریه به زن خود بدهکار باشد و دولت هم اجازه خروج را از کشور صادر نماید او قادر است بی آن که مهریه زن خود را پرداخت کند به آسانی از کشور فراری شود. اما با قانون ممنوع الخروج نمودن مرد، زوج هایی که قدرت پرداخت مالی مهریه را دارند زیر فشار واقع می شوند که پیش از این که تمایل داشته باشند به هر علتی از کشور بیرون روند، اول باید بدهی خود را به زنشان پرداخت کنند و بعد از کشور خارج شوند. با وجود این قانون  حتی مردانی که نمی توانند مهریه همسر خود را تامین کند ممنوع الخروج می کند تا با توجه به تصمیم دادگاه بدهی خود را پرداخت نمایند.