مهریه بعد از فوت زن| شرایط مهریه بعد از فوت زن|مطالبه مهریه بعد از فوت همسر|

مهریه بعد از فوت زن چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مهریه بعد از فوت زن چیست؟ و شرایط مهریه بعد از فوت زن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مقاله مهریه بعد از فوت زن

مهریه بعد از فوت زن چگونه است

بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی هر یک از زن و شوهر بعد از فوت از دیگری ارث می برند. وقتی این توارث بین زن و شوهر جاری می شود که عقد نکاح دائمی باشد. در ازدواج موقت زن و مرد از هم ارث  نمی برند.

مهریه زن متوفی

وقتی که زنی فوت می‌کند همه حقوق و مطالبات او به ورثه ی او انتقال می‌یابد. از جمله حقوقی که زن با عقد نکاح دارا می شود مهریه ی او می باشد که در زمان زندگی امکان دارد از شوهر خود دریافت نکرده باشد. از جمله دلایل مهم این موضوع آن است که پدر و مادر زن از مهریه ارث خواهند برد .

به منظور احتساب مهریه باید سهم شوهر از مبلغ مهریه کم شود و بر اساس سهم الارث پدر و مادر به آن ها اعطا گردد. چنان چه در دوره زناشویی عمل نزدیکی انجام نشده باشد وراث او صاحب نیمی از مهریه و چنان چه عمل دخول صورت گرفته باشد صاحب همه مهریه می شوند. شوهر و فرزندان زن هم از جمله ورثه ی زن این تلقی می شوند و  مضاف بر پدر و مادر زن هم از  مهریه ارث می برند.

درخواست مهریه به وسیله وراث

اگر مهریه زن به او پرداخت  نشده باشد بعد از فوت مرد به این دلیل  مهریه زن از دیون  مرد جدا می شود و مهریه بعد از فوت مرد به زن پرداخت خواهد شد .  چنان چه زنی فوت کند و مهریه خود را دریافت نکرده باشد یا به شوهر بذل کرده باشد بدین ترتیب عمل می شود. حق درخواست مهریه همیشه برای ذینفع آن وجود دارد. حتی اگر زن زنده نباشد.

یعنی  با فوت زن حق درخواست مهریه مثل حق یا مال دیگری به وراث انتقال می یابد. وراث زن قادر هستند بعد از مرگ زن به قائم مقامی از سوی او مهریه زن فوت شده را از مرد درخواست کنند و به هیچ علت مرد قادر نیست از پرداخت مهریه زن فوت شده خود به  ورثه ی او به هر علت خودداری کند. چون دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتاز است . حتی اگر دیون متعددی بر دوش شوهر واقع باشد.

مهریه بعد از فوت زن
مهریه بعد از فوت زن

پرداخت مهریه زن بر بقیه دیون و حقوق اولویت دارد. به منظور دریافت مهریه، وراث زن با تنظیم دادخواست مهریه زن فوت شده، نسبت به سهم الارث خود حقوق قانونی زن متوفی را درخواست می‌کنند و ورثه زن باید مدارکی مانند گواهی انحصار وراثت و قباله ازدواج زن را به دادگاه  ارائه کنند .

تقسیط مهریه زن متوفی

با توجه به این که مهریه بخشی از دارایی‌های شوهر تلقی می‌شود، بعد از فوت به ورثه انتقال می یابد که آن ها قادر هستند به نسبت سهم خود از این اموال آن را درخواست کنند و با احراز رابطه زوجیت ارث خواهد برد و با عنایت به این که رای مهریه زن فوت شده منوط به تواناایی مالی مرد می باشد، چنان چه مرد قدرت پرداخت مهریه زن فوت شده خود را نداشته باشد یا توان مالی  اش ضعیف باشد و قادر نشود یک جا مهریه را پرداخت نماید این امکان برای او وجود دارد که تقاضای اعسار دهد و مهریه را قسط بندی کند .

شرایط اخذ مهریه زن متوفی

چنان چه زن وراثی غیر از شوهر نداشته باشد ، این اموال به مرد می رسد. با توجه به این که با فوت زن هم حقوق و مطالبات او به ورثه اش انتقال می‌یابد و از جمله حقوق زن مهریه است چنان چه در هنگام زندگی زن مهریه را  از شوهر مطالبه نکرده باشد این دین بر گردن او قرار دارد و به همین جهت وراث زن از مهریه ارث خواهند برد.

برای احتساب مهریه سهم شوهر از مبلغ مهریه کم شده و بر اساس سهم الارث به پدر و مادر تعلق می گیرد . ارث فرزند از  مهریه با توجه به این که مهریه زن جز دیونی است که بر دوش شوهر قرار دارد و بعد از مرگ شوهر نیز قابلیت مطالبه را خواهد داشت، اگر زن فوت کند وراث او این امکان را دارند که به نمایندگی از طرف او مهریه زن یا مادر خود را از اموال شوهر درخواست کنند.

البته طبقات وراثت و سهم ها به شکل درست تعیین  می شوند. چون بر اساس قانون اگر زن در هنگام حیات مهریه اش را از شوهر مطالبه نکرده باشد، این حق به ورثه تعلق می گیرد. چنان چه زن پیش از دریافت مهریه فوت کند و مهریه اش وجه رایج باشد ورثه ی او قادرند آن را مطالبه کنند. با توجه به این که عموماً بعد از فوت شوهر اموال او به وراثش انتقال می‌یابد عموما وراث برای دریافت مهریه مادر خود  اقامه دعوا نموده و برای دریافت آن مبادرت می‌کنند که بر اساس قانون مهریه به ورثه انتقال می یابد.

فوت زن و سقوط مهریه

مهریه بعد از فوت زن
مهریه بعد از فوت زن

با توجه به قانون مدنی وقتی عقد ازدواج به شکل درست بین زن و مرد انجام می شود. حقوق و تکالیفی بر آن ها استقرار می یابد. از جمله مهمترین این حقوق مهریه زن است. زیرا زن بعد از عقد نکاح مالک مهریه خواهد شد و هر گاه که تمایل داشته باشد قادر است نسبت به آن مطالبه کند.

بنا بر این مرد نیز وظیفه دارد هر گاه که زن درخواست نمود مهریه او  را پرداخت کند. پس پرداخت مهریه مثل یک بدهی بر دوش مرد واقع می‌شود و او را مدیون زن می نماید. مثل بقیه بدهی ها علی الاصول  دین مهریه به جای می ماند تا زمانی که مرد مهریه را به شکل کامل به او پرداخت کند. یا این که زن از دریافت مهریه چشم‌پوشی کرده و یا اصطلاحا آن را برطرف کند . اما برخی اوقات پیش از پرداخت مهریه یا بخشش آن یکی از زن و شوهر فوت می کنند. بنابراین وظیفه پرداخت مهریه بلاتکلیف می شود .

بعد از فوت مرد مهریه به قوت خود باقی می ماند و زن قادر است دادخواستی به طرفیت  ورثه مرد ارائه کند و درخواست مهریه نماید. چنان چه زن فوت کرده باشد از آن جایی که مهریه زن طلب یا حقی بر دوش مرد تلقی می شده است و مرد تکلیف پرداخت آن را حتی بعد از مرگ دارد و نه تنها  از بین نمی‌رود و باطل نمی شود بلکه مرد موظف است در شرایطی که  ورثه زن  آن را درخواست کنند مهریه زن متوفی را به آن ها پرداخت کند. زیرا بعد از فوت هر شخص علی‌القاعده حقوق  مالی متوفی به ورثه او منتقل می شود.

بنابراین ورثه زن این حق را خواهند داشت که حقوق مالی زن را به دست آورند و به جانشینی از طرف خود درخواست کنند که مهریه زن متوفی از جمله آن حقوق است. نکته قابل توجه این که حق مهریه زن فوت شده فقط مختص زن در نکاح دائم نیست بلکه زنی که با عقد نکاح موقت  به زوجیت مردی در آید و در قید حیات نباشد در این صورت هم ورثه او قادرند مهریه را تقاضا کنند.

 محاسبه مهریه زن متوفی

ورثه زن متوفی که شامل پدر و مادر و فرزند و همسر و هستند قادرند مهریه را مطالبه کنند. اخذ مهریه به نرخ روز و مطابق ماده ۱۰۸۲ تعیین شده است که با توجه به آن اگر مهریه وجه رایج مثل پول نقد باشد بر اساس تغییر شاخص قیمت سالانه در هنگام پرداخت مهریه نسبت به سال اجرای نکاح احتساب و پرداخت می گردد. این عمل تحت عنوان مهریه بر اساس نرخ روز شناخته شده است.

در حقیقت به سبب تورمی که در کشور وجود دارد اگر مهریه ی زن وجه رایج مانند سکه بهار آزادی یا خانه و اتومبیل و غیره باشد می توان آن را بر اساس ارزشی که روز پرداخت مهریه باید آن را تقاضا و مطالبه کرد محاسبه نمود. مرد هم در شرایطی که ضرورت  پرداخت مهریه را نداشته باشد می تواند اعسار از مهریه را اعلام کند.

مهریه بعد از فوت زن
مهریه بعد از فوت زن

مثلاً چنان چه در سال  هشتاد مهریه زن صد میلیون تعیین شده باشد و در سال ۱۴۰۰ باید مهریه از طرف مرد پرداخت گردد. این امکان وجود ندارد که با پرداخت صد میلیون از ذمه ی مرد بری گردد. باید با توجه به تورم کشور معادل سازی شده و بر اساس آن در سال ۱۴۰۰ مهریه به زن پرداخت گردد. در مورد مهریه زن بعد از فوت  سوال است که آیا بر اساس نرخ روز حساب می شود یا خیر؟  و در موضوع بین حقوقدانان اختلاف نظر جاری است.

عده‌ای بر این باور اند که باید مهریه زن متوفی را بر اساس نرخ روز مطالبه کرد. در برابر آن ها عده ای هم اعتقاد دارند که اگر زن فوت کند ورثه این امکان را نخواهند داشت که مهریه را با توجه به نرخ روز دریافت کنند و زمانی که زن فوت نموده ملاک محاسبه مهریه زن خواهد بود.

این اختلاف حاصل از ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی راجع به مهریه زن پس از فوت مرد می باشد. که با توجه به آن در جایی که مهریه زن بعد از مرد فوت شده پرداخت گردد تاریخ فوت مرد ملاک محاسبه مهریه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این ماده باید چنین برداشت کرد که شیوه محاسبه مهریه ی زن اگر فوت کند به همین شکل است و ورثه زن این امکان را خواهند داشت که مهریه زن متوفی را با توجه به سال فوت او مطالبه کد و مهریه زن متوفی با توجه به نرخ روز دریافت نمی‌شود.

مهریه بعد از فوت زن
مهریه بعد از فوت زن

این نکته را باید در نظر داشت که این موضوع در مورد مهریه زن متوفی چنان چه از نوع پول رایج باشد  نیزجاری است اما اگر مهریه زن متوفی سکه بهار آزادی باشد ورثه قادرند به همان میزان مهریه را درخواست کنند.