مهریه دختر باکره|شرایط مهریه دختر باکره|مطالبه مهریه دختر باکره|

مهریه دختر باکره چیست

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مهریه دختر باکره چیست؟ و شرایط مهریه دختر باکره پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

ویدیو مهریه دختر باکره

مفهوم مهریه

قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ و بعد از جاری شدن صیغه عقد ازدواج زن  را واجد حقی تحت عنوان مهریه می داند. در شرع اسلام از آن به عنوان نشانه صداقت و مهر مرد یاد شده است. مهریه می تواند به شکل عند المطالبه یا عند استطاعه باشد. زن در هر دو حالت می تواند مهریه را از شوهر مطالبه کند.

در مهریه عندالاستطاعه باید تمکن مالی شوهر به منظور پرداخت مهریه به وسیله زن ثابت شود. اما در پرداخت مهریه عندالمطالبه چنان چه مرد توانایی پرداخت کل مهریه را به شکل یک جا نداشته باشد، زن می تواند مهریه را تقسیط  نماید.

قانون مهریه

بر طبق قانون مهریه، زن و شوهر قادر هستند به شکل توافقی هیچ مهریه ای برای نکاح دائم خود تعیین نکنند اما منوط بر این که هر دو طرف راضی باشند. اما باید بعد از عقد، مهریه را مشخص کند. اگر در فاصله عقد دائم زن و مرد رابطه زناشویی برقرار کرده باشند، زن قادر است مهرالمثل دریافت کند. حتی اگر زن و مرد مهریه ای برای نکاح در نظر نگیرند. قانون بر اساس شرایط، وجه را به عنوان مهریه برای ازدواج رسمی آن ها درج خواهد کرد.

پس مهریه در واقع مالی است که بر اساس عقد نکاح به مالکیت زن در می آید. او قادر است هر نوع دخل و تصرفی در آن بنماید و هر موقع بخواهد آن را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن می باشد.

ضرورت تعیین مهریه

همین که عقد ازدواج انجام می شود حقوق و تکالیفی بر دوش زن و شوهر قرار می گیرد. این حقوق و تکلیف هم می‌تواند مالی باشد هم غیر مالی. از جمله تکالیف مالی مرد در ازدواج وظیفه او در پرداخت مهریه همسر خود می باشد. مهریه حقی است که برای زنان بعد از انعقاد عقد ازدواج به آن ها تعلق می گیرد و فرقی در این مورد میان نکاح دائم و موقت نیست.

مهریه دختر باکره
مهریه دختر باکره

در ازدواج چه دائم می‌باشد چه موقت زن مستحق مهریه خواهد بود و قادر است بعد از جاری شدن صیغه نکاح مهریه را درخواست کند و شرطی برای درخواست مهریه از سوی زن برقرار نیست. پس زن حتی در دوره عده هم قادر است مهریه خود را درخواست نماید. عده‌ای از مردم گمان می‌کنند که درخواست مهریه از طرف زن فقط برای طلاق میسر می باشد. اما باید اشاره کرد که زن حتی بی آن که قصد طلاق از شوهرش را داشته باشد قادر است مهریه را درخواست کند.

مهریه دختر باکره چگونه است

درگیری های زن و شوهر همواره مخصوص زمان بعد از ازدواج و زندگی زناشویی نمی باشد. بلکه امکان دارد پس از جاری شدن صیغه عقد نکاح بین زن و شوهر در دوره عقد اختلافاتی به وجود بیاید و اختلافات به اندازه ای باشد که زن و شوهر را مجبور به طلاق نماید. امکان دارد فقط یکی از زن و شوهر قصد طلاق داشته باشد و دیگری قصد ادامه زندگی هنگامی که زن پیش از برقراری رابطه نزدیکی قصد طلاق را داشته باشد

باید یکی از شروط ۱۲ گانه مندرج در قباله ازدواج را که به آن شروط ضمن عقد نکاح اطلاق می شود را به اثبات برساند. اگر نتواند یکی از این شروط را اثبات کند به منظور پیشبرد روند طلاق با پیچیدگی های بسیاری مواجه خواهد شد. در این حالت عموماً زنان از حق حبسی که قانون برای آن ها پیش‌بینی کرده است بهره می‌برند و در عمل ادامه زندگی را غیر ممکن می کند و با توجه به این حق شوهر را مجبور به طلاق می کند.

خصوصا اگر مهریه از مهریه های سنگین باشد. در شرایطی که پیش از برقراری رابطه نزدیکی مرد خواستار طلاق باشد با توجه به ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی او قادر است با پرداخت نیمی از مهریه زن خود را طلاق دهد و در شرایطی که قبلاً همه مهریه را به زن پرداخت کرده است می‌توانند نیمی از مهریه را از او مسترد گرداند.

شرط مطالبه مهریه دختر باکره

بر اساس قانون مهریه دختر باکره و مهریه زن غیر باکره فرق دارد. با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی همین که عقد ازدواج جاری شد زن مالک مهریه می شود و قادر است آن را در خواست نماید و هر تصرفی که تمایل داشته باشد در آن انجام دهد. دختر باکره این امکان را نخواهد داشت که همه مهریه خود را درخواست کند و شرط مطالبه همه مهریه بر قرارری رابطه ی نزدیکی بین زن و شوهر است. پس دختر باکره فقط می‌تواند نیمی از مهریه ی خود را درخواست کند و مالکیت بر نصف دیگر مهریه او  متزلزل است و مشروط به انجام نزدیکی بین زن و شوهر می باشد.

مهریه دختر باکره
مهریه دختر باکره

دختر باکره و حق حبس

قابل توجه این که دختر باکره امکان دارد با مطالبه مهریه هدفش طلاق از شوهر باشد یا اصلاً هدف جدایی نداشته باشد و فقط بخواهد مهریه را دریافت کند. در فرض دوم مرد مکلف است تا همه مهریه را به زن خویش بدهد و این امکان برای او وجود ندارد آن را منوط به نزدیکی با زن خود نماید.

زیرا بر اساس قانون برای دختر باکره حق حبس جاری می باشد که بر اساس آن قادر است تا هنگام دریافت کامل مهریه از طرف همسرش از نزدیکی جلوگیری به عمل آورد بی آن که قانون او را ناشزه بداند. بر فرض این که پس از دریافت مهریه خود قصد کند از شوهرش طلاق بگیرد بی آن که میان او و همسرش رابطه زناشویی برقرار شده باشد. باید نصف مهریه را که از مرد دریافت کرده و مسترد گرداند.

ملاک دادگاه در تشخیص نزدیکی زن و مرد

مهریه دختر باکره نصف مهریه است که برای او تعیین شده است. ملاک نصف شدن مهریه برقراری رابطه نزدیکی بین زن و شوهر است. دادگاه ها معیار نزدیکی را دوشیزه بودن یعنی ازاله بکارت می‌دانند. برای تامین این هدف آن را به پزشک قانونی فرستاده تا با انجام آزمایش بکارت معلوم شود که دارای پرده بکارت است یا خیر. در صورت تشخیص و عدم وجود پرده، دختر مستحق نصف مهریه است.

رای دیوان عالی کشور در مهریه دختر باکره

شعبه هشتم دیوان عالی کشور رایی در این زمینه صادر کرده است  که مقرر شده معیار شرعی و قانونی برای تعلق گرفتن پول یا نصف مهریه به زن در هنگام طلاق بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی فقط رابطه نزدیکی و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد موثر در مقام می باشد و نیز طلاق بدون نزدیکی بین زن و شوهر بر اساس ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی مانع انتفاع عده طلاق برای زوجه است.

بنابراین به منظور شفافیت موضوع و تحقق این معرکه آیا در هنگام طلاق زن استحاق دریافت کل مهریه را دارد یا نصف آن و نیز این که آیا وظیفه به رعایت دوره عده ی طلاق را دارد یا نه. الزامی است که دادگاه به دنبال پیشینه زن او را به پزشکی قانونی معرفی کند تا با معاینه مجدد به طور واضح اعلام کند که آیا بین زن و شوهر عمل نزدیکی اتفاق افتاده است یا نه و بعد از آن بلاخره دادگاه بعد از انجام تحقیقات در موارد اعلام شده در بالا با توجه به نتیجه به دست آمده و دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده نسبت به صدور رای مقتضی مبادرت کند.

آثار بکارت دختر باکره

پس بکارت زن مضاف بر اثری که در مهریه دارد و آن را به نصف تقلیل می دهد باعث می شود تا بعد از جاری شدن صیغه طلاق زن الزام به رعایت عده طلاق نداشته باشد.

اثر دیگر بکارت آن است پس از آن که صیغه طلاق جاری شد زن قادر است با ارائه اسناد مربوطه به دفتر پیشخوان و یا اداره ثبت احوال نام شوهر خود را از شناسنامه پاک کرده و شناسنامه را سفید نماید.

مهریه دختر باکره
مهریه دختر باکره

درخواست مهریه دختر باکره بدون قصد طلاق

اگر دختر باکره بدون آن که قصد طلاق را داشته باشد درخواست آن را از شوهرش نماید مرد مکلف است که مهریه او را به شکل کامل بپردازد. اما اگر زن پیش از برقراری رابطه نزدیکی قصد داشته باشد از شوهر خود طلاق بگیرد قانون او را مکلف می‌کند که نیمی از مهریه را به شوهرش مسترد گرداند.

شیوه دریافت مهریه زن غیر باکره در طلاق توافقی

بکارت در طلاق توافقی در دوره عقد از معمول ترین موارد درگیری بین زن و شوهر است. با در نظر گرفتن رسم قدیمی ایرانی ها و وجود اختلاف بین زمان عقد و برگزاری مراسم عروسی موضوع بسیار مشکل ساز است که به هر دلیلی بین زن و شوهر اختلاف به وجود می‌آید و آن ها مصمم به طلاق می شوند. در این حالت عدم بکارت در طلاق توافقی مثل مانعی برای زن می شود.

چنان چه باکره نبودن زن در هنگام طلاق توافقی به علت وجود مرد فعلی او باشد همه مهریه بر دوش همین مرد قرار می گیرد و باید بپردازد. جز این که زن خودش به علت همکاری با مرد  قسمتی از مهریه را به مرد بذل کند. بعد از  جاری شدن نزدیکی بین زن و مرد در هر دوره‌ای از زندگی زناشویی که منجر به عدم بکارت در طلاق توافقی شود، این قانون لازم الاجرا خواهد بود. اما اگر مرد بعد از عقد نکاح متوجه عدم بکارت زن شود و به شکلی باکره نبودن زن دلیل طلاق توافقی شود، در قانون مدنی تحت عنوان تدلیس مورد بررسی واقع می شود و در این مورد بر اساس ماده ۱۲۸ قانون مدنی برای شخص مقابل حق فسخ نکاح به وجود می آید. صفت خاصی یعنی دوشیزگی شرح داده شده و زن فاقد این صفت بوده است .

مهریه دختر باکره
مهریه دختر باکره

به بیان دیگر به علت عدم بکارت زن هنگام طلاق توافقی مهریه به او تعلق نخواهد گرفت. در مورد زنی که پرده بکارت خود را با عمل ترمیم موده و درباره این موضوع به شوهر خود حرفی می‌زند و عقد آن ها بر اساس بکارت زن انعقاد می‌یابد، شامل ماده ۶۴۷ تعزیرات خواهد شد که با توجه به آن از ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری به دنبال خواهد داشت که در این مورد عدم بکارت زن در طلاق توافقی سبب اختلاف خانوادگی خواهد شد.