وکیل اختلاس در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل اختلاس در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

ویدیو مقاله اختلاس(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

وکیل اختلاس در اصفهان کیست؟

از پرچالش ترین جرائم اقتصادی در جوامع امروز اختلاس می باشد ،  اختلاس جز جرائم مالی کیفری می باشد( از این رو با وکیل کیفری در اصفهان نیز میتوانید مشورت کنید) و به این معناست که کارکنان دولت مطالبات ،  سهام ، وجوه ، حواله‌های و اسناد و اوراق بهادر و دیگر اموالی را که به هر یک از موسسه ها و سازمان های دولتی متعلق می باشد، و بر اساس وظیفه این کارکنان به  بانک ها سپرده می گردد ، به نفع خودشان و یا اینکه به نفع دیگران  آن را برداشت کنند و آن‌ها را تصاحب نمایند ، اختلاس گفته می شود .  و قانونگذار می‌گوید این افراد مختلس محسوب می شوند و برای آنها مجازاتی را در نظر گرفته است.

وکیل اختلاس در شیراز میگوید:کسانی که به جرم اختلاس مرتکب می‌گردند باید از کارمندان دولت باشند اگر اشخاصی که جزء کارمندان دولت نمی باشند ،  به این جرم مرتکب گردند ،  به عنوان اتهام این اشخاص اختلاس نیست . در صورتی که اشخاص عادی اگر به این امر مرتکب شوند ،  تحت عناوین مجرمانه دیگر با آنها برخورد می گردد .

 بر اساس ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین به جرم اختلاس و مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری از آنها نام برده و به صورت زیر می باشد :

وکیل اختلاس در اصفهان
وکیل اختلاس در اصفهان

مامورین به خدمات عمومی مانند رسمی یا غیررسمی ،  کارکنان نیروهای مسلح ، کارکنان قوای سه گانه ،  دارندگان پایه قضایی  ،  کارمندان موسسه هایی که به کمک مستمر دولت اداره می گردد ،  کارمندان دیوان محاسبات ،  کارمندان نهادهای انقلابی ،  کارمندان موسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت ،  کارمندان شوراها و یا شهرداری ها ، کارمندان اداره ها و سازمان ها .

عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس

برای تشکیل هر جرمی احتیاج است که عناصر تشکیل دهنده آن جرم موجود باشند ،  اگر که عناصر تشکیل دهنده یک جرم ناقص باشند ،  دیگر آن جرم  شکل گرفته نمی شود ،  پس جهت تشکیل هرگونه جرم کیفری باید عناصر تشکیل دهنده آن جرم وجود داشته باشند ،  حال باید بگوییم که عناصر تشکیل دهنده جرم اختلاس به صورت زیر می باشند و به توضیح هر یک می پردازیم :

_ عنصر قانونی جرم .

_  عنصر مادی جرم .

_  عنصر معنوی جرم .

عنصر قانونی جرم اختلاس

اگر که در قانون ،  جرم مورد جرم انگاری قرار بگیرد و جهت آن جرم مجازاتی در نظر گرفته می گردد ، این موضوع به این صورت است که جرم مزبور ضمانت اجرا را دارا می باشد و این مواد قانونی نشان دهنده ی این می باشد که قانونگذار به جرمی که آن را جرم انگاری کرده است ، توجه دارد، در ارتباط با جرم اختلاس نیز باید بگویم که قانونگذار در ماده ۵ قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتی را جهت اختلاس بیان کرده و عنصر قانونی این جرم این موضوع است .در مقاله وکیل اختلاس در بندرعباس نیز توضیحاتی آمده است که شاید برای شما مفید واقع شود.

وکیل اختلاس در اصفهان
وکیل اختلاس در اصفهان

عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی در معنای ارتکاب عمل می‌باشد ،  که مرتکب هر جرمی به وسیله آن عمل ، جرم مورد نظر خود را انجام می دهد .  عنصر مادی جرم اختلاس ، تصاحب و برداشتن اموال می‌باشد ،  که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است .

عنصر معنوی جرم اختلاس

قصد  و نیت جهت انجام عمل مجرمانه عنصر معنوی جرم گفته می شود . اگر شخصی نیت و قصد مجرمانه ای جهت ارتکاب جرم اختلاس را دارا باشد ، عنصر معنوی این جرم  شکل گرفته است .

شرایط به وجود آمدن جرم اختلاس

_ مرتکب به جرم اختلاس باید از کارمند های دولت بصورت رسمی ، پیمانی یا قراردادی باشد .

_ عمل تصاحب و برداشتن اموال نسبت به اموال دولتی باید صورت گرفته باشد و اگر شخصی اموال فرد دیگری را تصاحب کند و یا این که آن اموال را به صورت غیرقانونی تصاحب کند ، عنوان اختلاس صحیح نمی باشد .

_ اموال دولتی که برداشت و تصاحب می‌شود ،  باید بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده گردد و وظیفه حفاظت از این امر بر عهده کارمند دولت می باشد .

_ نیت و قصد به صورت عمدی در تحقق این جرم  لازم می باشد .

_ قصد قانونگذار از اموال دولتی هرنوع حواله جات ، اسناد ،  وجوه و اموال غیر منقول و اموال منقول می باشد .

نحوه ی  مشخص کردن مجازات جرم اختلاس به صورت زیر می باشد :

مجازات جرم اختلاس به اندازه‌ای که فرد مختلف این مال را تصاحب کرده است بستگی دارد ‌. در زیر به شرح آن می پردازیم :

_ اگر که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد ،  مرتکب به  شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت محکوم می شود ،  همچنین باید گفت که مرتکب علاوه بر این که مال یا وجه مورد اختلاس را باید مسترد کند ، به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس نیز محکوم می گردد .

وکیل اختلاس در اصفهان
وکیل اختلاس در اصفهان

_ اگر میزان اختلاس بیشتر از ۵۰ هزار ریال باشد ،  مرتکب به  دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد ، در این مورد باید بگویم که مرتکب علاوه بر این که مالی  که اختلاس کرده را باید مسترد کند ، به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس هم محکوم می‌گردد .

وکیل جعل در شیراز میگوید:

مجازات جرم فرد مختلف در صورتی که همراه با جرم جعل باشد ، به شرح زیر می باشد :

عمل اختلاس اگر با جعل سند و نظایر آن همراه باشد در میزان مجازات شخص مختلف تاثیر گذار می باشد ، در این شرایط اگر اختلاس تا ۵۰۰۰۰ ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و به یک تا ۵ سال انفصال موقت محکوم می گردد ،  حال اگر مبلغی که اختلاس شده است ،  بیشتر از مبلغ ۵۰ هزار ریال باشد شخص مختلف به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردد ،  همچنین باید بگویم در هردو صورتی که گفتیم مختلف باید مالی که اختلاس کرده است ،  را برگرداند و معادل دو برابر مبلغ مورد اختلاس را به عنوان جریمه بپردازد .

معاونت در جرم اختلاس

معاون در جرم به فردی گفته می‌شود که انجام جرم را به هر گونه‌ای آسان می‌کند ،  معاونت امکان دارد که از طریق تطمیع ،  تحریک ،  فراهم کردن وسایل ارتکاب جرم و تهدید انجام شود .  مجازات معاونت در جرم اختلاس به این صورت می باشد ، که یک یا دو درجه پایین تر  از مجازات مختلس اصلی جرم می‌باشد و باید گفت که آیا مختلس اصلی مرتکب جرم اختلاس ساده شده است یا اینکه مرتکب اختلاس مشدد شده است و در این صورت مجازات معاونت در جرم متفاوت می باشد .

مشارکت در جرم اختلاس

اگر که در ارتکاب یک جرم بیشتر از سه نفر مشارکت کنند ،  مشارکت در جرم رخ داده است .  همچنین این طور باید بگوییم که اگر در جرم اختلاس سه نفر یا بیشتر با مشارکت هم دیگر به جرم اختلاس مرتکب شوند ،  جرم نیز مستند به عمل همه آن ها باشد اختلاس شکل گرفته است و باید گفت مجازات کلیه شرکت کنندگان در جرم اختلاس مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد ،  اگر که اشخاصی با همدیگر در ارتکاب جرم اختلاس به مشارکت بپردازند  ، عنوان اتهامی اختلاس مشدد  محسوب می گردد .

وکیل اختلاس در اصفهان
وکیل اختلاس در اصفهان

تخفیف در مجازات اختلاس

جرم اختلاس از جرم های می باشد که در جامعه نمود بدی دارد و روان جامعه را به هم می ریزد .  بیشتر اشخاص معتقد هستند که این جرم نباید شامل تخفیف مجازات بشود ، ولی قانونگذار تحت یک سری شرایط خاص جرم اختلاس را شامل تخفیف مجازات قرار می دهد ،  قانونگذار گفته است که اگر مرتکب جرم اختلاس قبل از اینکه کیفرخواست بر علیه او صادر گردد  ،  کلیه وجه یا مال مورد اختلاس را که تصاحب یا برداشت کرده است ،  مسترد نماید ،  در این صورت دادگاه او را از کلیه یا قسمتی از جزای نقدی جرم مرتکب شده معاف می کند .  هم چنین دادگاه در این زمان‌ ها اجرای مجازات حبس را معلق می کند ، ولی در ارتباط با حکم انفصال قانونگذار باید جدی برخورد نمایند و حکم انفصال را شامل تخفیف مجازات نمی داند و در هر صورتی حکم انفصال بر علیه مختلف اجرا می شود ،  حال باید گفت که اگر مختلف واجد شرایط تخفیف مجازات باشد ،  در این زمان دادگاه موظف می باشد که مقررات تبصره ۱ ماده یک از لحاظ حداقل حقوق را لحاظ نماید ،  تخفیف نسبت به حداقل انفصال  موقت یا انفصال دائم نیز می باشد .