وکیل ارث در بوشهر|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته

وکیل ارث در بوشهر

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در  بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو مقاله وکیل ارث در بوشهر(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

وکیل پایه یک ارث در بوشهر

ارث و توارث پدیده ای فطری است و ریشه در ذات و فطرت انسان ها دارد و از دیرباز اموالی که از مرده به جا می مانده متعلق به اطرافیانش قلمداد می گردیده اما به دلیل تفاوت های مذهبی، پیشینه تاریخی و عقاید و آداب رسوم ملل مختلف قوانین مربط به ارث در کشور های مختلف تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند.

احکام مربوط به ارث در قانون مدنی برگرفته از فقه امامیه است و از جمله قوانین امره محسوب می شود به گونه ای که هرگونه توافق برخلاف مقررات مربوط به ارث باطل و بلااثر است.

وکیل ارث در بوشهر
وکیل ارث در بوشهر

تعریف و ماهیت ارث:

ارث به معنای استحقاق نسبت به مال یا حق دیگری بعد از مرگ وی است. و در اصطلاح حقوقی به انتقال قهری اموال متوفی به وراث، ارث گفته می شود.

آیا فرزند نامشروع نیز از پدر ارث میبرد برای پاسخ این سوال مقاله سهم الارث فرزند نامشروع را مطالعه نمایید.

اسباب ارث:

اسباب ارث که به آن موجبات ارث نیز می گویند برحسب عامل پیدایششان به دو دسته قرابت نسبی و قرابت سببی تقسیم می شوند:

منظور از قرابت نسبی: رابطه خویشاوندی و اتصال دو نفر به یکدیگر از طریق تولد و خون است . اقربای نسبی به سه طبقه هستند و هر طبقه مقدم بر طبقه دیگر است:

طبقه اول: پدر و مادر و فرزندان

طبقه دوم: اجداد، جدات، خواهر، برادر و فرزندان آن ها.

طبقه سوم:عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنان.

قرابت سببی: قرابت سببی به واسطه ازدواج زن و شوهر پدید می آید و تنها اقربای سببی که از یکدیگر ارث می برند زوج و زوجه ای هستند که به موجب عقد نکاح دائم به زوجیت یکدیگر درآمده اند.

لازم به ذکر است که در فرزند خواندگی قرابت نسبی و سببی منتفی است و به همین جهت رابطه توارث نیز منتفی است.

شرایط توارث:

1-فوت مورث:

یکی از اساسی ترین شرایط جهت تحقق ارث فوت مورث است ؛ زیرا انتقال قهری اموال فرد به خویشاوندانش تحت عنوان ارث تنها با فوت مورث امکان پذیر است.

قانون مدنی موت حقیقی و موت فرضی را عامل تحقق ارث دانسته که در ذیل اشاره می شود:

موت حقیقی:

موت در اصطلاح به زهاق روح از جسم انسان تعریف شده است  و در صورتی که فردی دچار مرگ مغزی یا کما شود و در مرگ او شک شود باید اصل را بر زنده بودن او گذاشت.

وکیل ارث در بوشهر
وکیل ارث در بوشهر

موت فرضی:

موتی است که برای غائب مفقودالاثری که با لحاظ شرایط انسان های عادی نمی تواند زنده باشد فرض می شود و موت حقیقی او مسلم و مشخص نیست.

اشخاصی که می توانند درخواست صدور حکم موت فرضی را نمایند:

1-ورثه غایب مفقودالاثر: به عنوان قائم مقام قهری وارث مالک ماترک وی هستند.

2- وصی: اجرای وصایای مالی موصی(غایب مفقودالاثر که قبل از غیبت وصیت کرده) را برعهده دارد.

3- موصی له: فردی است که مورد وصیت پس از فوت موصی به او منتقل می شود.

تشریفات صدور حکم موت فرضی:

دادگاه پیش از صدور حکم موت فرضی سه دفعه پیاپی  در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی آگهی منتشر می کند و از افرادی که از غایب اطلاع دارند دعوت می شود که به دادگاه اطلاع دهند.

در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و خبری از غائب در دست نباشد، دادگاه حکم موت فرضی غائب مفقود الاثر را صادر می کند.

پس از صدور حکم موت فرضی اموال غایب میان وراثی که در زمان صدور حکم موت فرضی وجود داشته اند تقسیم می شود.

اگر غائب پس از صدور حکم فرضی و تقسیم اموالش میان وراث پیدا شد؛ اشخاصی که در مال او به عنوان وارث تصرف کرده اند باید عین اموال، عوض آن ها و منافع اموال که تا زمان پیدا شدن غائب موجود است را به غایب پس دهند.

وجود وارث برای متوفی:

وجود وارث در زمان فوت و زنده بودن او از شرایط دیگر تحقق ارث است، زیرا در صورت عدم وجود وارث انتقال قهری اموال غیر ممکن است.

وارث باید در زمان فوت زند باشد تا سهم الارث قهراً به او منتقل شود ولیکن حمل در صورت اجتماع دو شرط ارث میبرد:

1-انعقاد نطفه حمل در زمان فوت مورث

2-زنده متولد شدن حمل

سهم الارث غایب در هنگام تقسیم ترکه کنار گذاشته می شود تا حیات یا فوت او معلوم گردد.

3-وجود ترکه:

منظور از ترکه دارایی مثبت متوفی در زمان فوت اوست زیرا ارث انتقال اموال باقی مانده از متوفی به وراث اوست.

دارایی متوفی شامل: عین اموال متعلق به وی، منفعت متعلق به وی، طلبی که از دیگران دارد، و حقوق مالی مانند حق شفعه و حق انتفاع است.

تصفیه ترکه چیست؟

همیشه پس از فوت متوفی اموال او در اختیار وراث قرار نمی گیرد و استقرار مالکیت آن ها نسبت به ترکه منوط به تصفیه ترکه است.

منظور از تصفیه ترکه:

1-تعیین دیون و حقوقی که بر ذمه متوفی است.

2-ادای دیون مدیون از ماترک.

3-خارج کردن مورد وصیت از ترکه.

تصفیه ترکه از طریق دادگاه( شورای حل اختلاف) به تقاضای ورثه و وصی و به وسیله مدیر تصفیه منصوب از طرف دادگاه و همراه با نظارت دادگاه انجام می شود.

مطابق با قانون مدنی حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق پیدا می کنند عبارتند از:

1-قیمت کفن میت و حقوقی که به عین ترکه تعلق دارد مثل عینی که در نزد متوفی در رهن بوده.

2دیون و واجبات مالی متوفی

3-وصیت های مالی میت تا ثلث ترکه و مازاد بر ثلث در صورتی که وراث اجازه دهند.

وکیل ارث در بوشهر
وکیل ارث در بوشهر

مسئولیت وراث در قبول یا رد ترکه:

الف) قبول ترکه:

در صورتی که وراث ترکه را بدون قید و شرط قبول کرده باشند ؛ مسئول پرداخت تمامی دیون مورث هستند حتی اگر میزان دیونش بیشتر از ترکه باشد.

  • قبول ترکه به شیوه های مختلفی انجام می گیرد: صریح و از طریق تنظیم سند رسمی ، از طریق سند عادی، به طور غیر و ضمنی و با انجام دادن عملیاتی در ترکه مثل بیع ترکه که حاکی از قبول ترکه است.

ب) قبول ترکه به شرط تحریر ترکه:

زمانی که ورثه نسبت به میزان ترکه و دیون متوفی اطلاعی ندارند قبول ترکه را منوط به تحریر ترکه می کنند و مسئولیت آنان محدود به میزانی است که در صورت جلسه تحریر ترکه مشخص شده است و مسئولیتی بیشتر از آن ندارند.

ج)رد ترکه:

در صورتی که وراث ترکه را رد کنند، ترکه در حکم مال بلاوارث است و به وسیله مدیر ترکه منصوب شده از طرف دادگاه اداره و حفظ می شود و اگر پس از ادای دیون چیزی از ترکه باقی ماند متعلق به وراث است.

موانع ارث:

منظور از موانع ارث عواملی است که علیرغم وجود موجبات ارث و شرایط تحقق ارث مانعی بر سر رابطه توارث میان متوفی و وراث او هستند و عبارتند از:

1-قتل:

در بسیاری از اوقات انگیزه های مادی ممکن است وارث را به قتل مورث برانگیخته کند و به همین جهت قتل از موانع ارث دانسته شده است.

و فردی که به تنهایی یا با مشارکت دیگران مورث خود را به وسیله ارتکاب قتل عمد بکشد خواه مباشرتاً اقدام به قتل وی نموده باشد یا سبب قتل او را فراهم آورده باشد؛ ممنوع از ارث است یعنی از مورث خود چیزی به ارث نمی برد.

در صورتی که قتل غیر عمد باشد تنها از دیه ارث نمی برد و در رابطه با دیگر اموال مورث ممنوعیتی وجود ندارد.

2-کفر:

در حقوق اسلامی وارث کافر از مورث مسلمان ارث نمی برد و در صورتی که مورث کافر باشد و در میان وراث کافر او مسلمان هم باشد، فرد مسلمان تنها وارث اوست و وارثان کافر از ارث بی بهره اند حتی اگر از لحاظ درجه خویشاوندی مقدم باشند.

3-لعان

لعان امروزه انجام نمی شود و متروک شده اما در قانون مدنی از موانع ارث شمرده شده و بدین نحو است که زوج برای فرار از حد قذف برای نسبت دادن زنای محصنه به زوجه اش یا نفی فرزندی که در فراش وی به دنیا آمده و ملحق به او است، و زوجه نیز در جهت عدم اثبات حد زنا؛ یکدیگر را با الفاظ مخصوصی مورد لعن و نفرین قرار می دهند.

پس از اجرای لعان رابطه توارث میان زن و شوهر و پدر و فرزندی که نسب او را از خود نفی کرده منتفی می شود.

4-نسب نامشروع:

قرابت سببی یا نسبی که در اثر زنا و رابطه نامشروع حاصل شده موجب برقراری رابطه توارث نمی شود و تنها نسب مشروع است که موجب تحقق وراثت می شود.

وکیل ارث در بوشهر
وکیل ارث در بوشهر

انحصار وراثت:

وکیل انحصار وراثت در شیراز  : انحصار وراثت تنها زمانی صورت می پذیرد که فردی فوت نموده و وراث به دنبال معین نمودن سهم الارثشان از اموال متوفی هستند.

-مرج صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت  را وکیل انحصار وراثت در اصفهان این گونه نام میبرند:

در گذشته دادگاه محل سکونت متوفی(مورث) بود اما  در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

افرادی که می توانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند:

اشخاصی مانند ورثه متوفی و سایر اشخاص ذی نفع می توانند جهت اخد گواهی انحصار وراثت به دادگاه مراجعه نمایند.

در صورتی که وراث یا ذینفعان متعدد باشند اخذ گواهی انحصار توسط یکی از آن ها کفایت می کند.

مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت:

1-شناسنامه فرد متوفی و گواهی فوت آن

2-استشهادیه محضر

3-رسید گواهی مالیاتی

4-کپی شناسنامه وارث یا وراث

5-وصیت نامه

پس از تقدیم دادخواست و ارائه مدارک مذکور در بالا ، دادگاه به هزینه متقاضی انحصار وراثت، در خواست انحصار وراثت را برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر انتشار  یا محلی منتشر می نماید.

یک ماه پس از انتشار آگهی در صورتی که معترضی به این درخواست وجود نداشته باشد، دادگاه با توجه به ادله و اسناد ارائه شده به دادگاه گواهی انحصار وراث را صادر می نماید و در آن تعداد وراث و سهم الارثشان را معین می کند.

در صورتی که معترضی به تقاضای انحصار وراثت وجود داشته باشد و اعلام کند، یک جلسه رسیدگی جهت رسیدگی به اعتراض او تشکیل می شود و رأی مقتضی را صادر می کند .

رأی مذکور در ظرف بیست روز قابل اعتراض است.