وکیل تخریب در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل تخریب در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل تخریب در اصفهان
وکیل تخریب در اصفهان

وکیل طرح تخریب  در اصفهان کیست؟

اول از همه باید بگویم که هیچ فردی حق آسیب رساندن و تخریب به اموال افراد دیگر و تعرض به آنها را دارا نمی باشد و اگر که این سری اتفاق‌ها رخ بدهد ، جرم تخریب اتفاق افتاده است ، تخریب در معنای خراب کردن و ویران کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی در معنای خراب کردن اموال و تباه کردن ابنیه هست ، حال باید بگویم که قانونگذار به تعریف جرم تخلیه آن پرداخته و یکسری مصادیقی را ذکر کرده است ، حال باید بگوییم که در رویه قضایی تخریب به معنای لطمه زدن عمدی به صورت جزئی یا کلی نسبت به مالی که به فرد حقیقی یا حقوقی متعلق می باشد ، هست . تخریب در معنای ایراد صدمه عمدی که به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر منتهی گردد می باشد  . در قانون اساسی یک سری احکام متناسب با جرم تخریب اموال عمومی و خصوصی مشخص گردیده است ، که بعداً به آن می پردازیم .

قانون ضابطه و معیاری جهت میزان صدمه زدن و یا خرابی معین کرده است ، پس از ضابطه معین کردن لطمه زدن به اجتماع می باشد ، که طبق آن در هر موردی باید به عرف رجوع کرد . هم چنین علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن وارد کردن به مال فرد دیگری نیز شرط تحقق جرم می‌باشد و به همین دلیل تا ضرر واقع نشود ،  جرمی تحقق پیدا نکرده است ‌. همین طور نوع وسیله ارتکاب جرم در تحقق آن مهم نیست .

عوامل تشکیل دهنده جرم تخریب

_ اگر صدمه ای که به مال فرد دیگر وارد می گردد ،  آگاهانه باشد .

_ موضوع جرم تخریب می‌تواند ، هرچه غیر منقول و منقول باشد .

_ مشخص شدن غسل مجرمانه مرتکب که باعث ایجاد ضرر به فرد دیگری شده باشد .

عوامل زیر در تحقق جرم تخریب تاثیر گذار می باشند :

در قانون ضابطه و معیاری جهت معین کردن میزان صدمه زدن و خرابی تعیین نشده است ، پس ضابطه معین کردن لطمه زدن می باشد ، که طبق آن در هر موردی باید به حرف وجود کرد پس چیزی که باید به آن توجه کرد این است ، که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن ضرر دیگر نیز شرط تحقق جرم می باشد ، پس تا ضرر واقع نگردد ، جرم تحقق پیدا نکرده است ، در زیر به عواملی که باعث تحقق جرم تهدید می‌شوند می پردازیم ‌.

_ اگر فعل خارجی مثبت باعث ارتکاب جرم گردد :

وکیل تخریب در شیراز میگوید: اگر جرم تخریب مثل اغلب جرائم عمدی ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم گردد که در قالب عمل فیزیکی نتیجه زدن و از بین بردن جزئی و کلی بهمان غیر ایجاد گردد پس از ترک فعل به هر صورتی که باعث از بین رفته است ،  یا ایجاد ضرر به آن فرد دیگری شود ،  آن  تخریب محسوب نمی‌شود .

وکیل تخریب در اصفهان
وکیل تخریب در اصفهان

_  موضوع مورد تعرض :

آن چیزی که از طرف مرتکب جرم مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته می شود ، می تواند هر چیز با ارزشی باشد ، که به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی متعلق هست ، مثل این که آن شی مال غیر منقول و یا اینکه مال منقول باشد ، هم چنین می توان گفت که از لحاظ تعلق مال به غیر بر حسب مورد موضوع تخریب امکان از ناظر به تاسیسات اموال آمار منفعت عمومی و نظامی اموال خصوصی افراد ابنیه و اشیا ، آثار تاریخی ،  مذهبی  ، ملی و یا مرتبط به میراث فرهنگی باشند .

تفاوت تخریب اموال خصوصی و دولتی

باید گفت آنچه از ناحیه مرتکب جرم مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته می‌شود ، دارای اهمیت می باشد ،  پس از اموال مورد تخریب می‌توانند دولتی و یا خصوصی باشند .

تخریب اموال دولتی و عمومی و مجازات آن ها به شرح زیر می باشد :

وکیل تخریب در اصفهان
وکیل تخریب در اصفهان

یکی از اموال هایی که امکان دارد مورد تخریب گرفته شود ، اموال دولتی می باشد . قانونگذار در این مورد نگاه سختگیرانه‌ای دارد  . بر اساس ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هر نوع غارت نهب ، اجناس ، اتلاف  اموال یا محصولاتی که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو غلبه  واقع گردد ، چنانچه معارف شناخته نشوند  ، به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می گردند .  همچنین قانون مجازات قاچاق مهمات ،  اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ نگهداری هم توضیح خرید و فروش مونتاژ ساخت مواد محترقه را جرم می‌گوید و از سه ماه و یک روز  نه از جهت مذاکره با این گونه جرایم در نظر گرفته می گردد.

همچنین باید گفت که طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین نامه قانون وام مصوب ۱۳۹۱ هیئت وزیران لیست موارد  که مجاز اعلام شده است ،  پس بدیهی می باشد که در غیر موارد مجاز مراجع انتظامی و قضایی با توزیع کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده کنندگان خطرساز حتماً قاطعانه برخورد می کند . پس باید گفت که جدا از مواردی که در بالا بیان کردیم شخصی که باعث تخریب اموال عمومی می گردد ، علاوه بر تخریب به سلب آسایش مردم پرداخت و باعث از بین رفتن نظم عمومی می گردد ، در اینجا نیز باید بگویم که قانونگذار به جمع انگاری این عملکرد پرداخته است ،  و طبق ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با این اقدامات غیرقانونی برخورد خواهد کرد   پس از اشخاصی که با حرکات غیر متعارف یا تعرض به اشخاص موجب اخلال در آسایش و نظم و آرامش عمومی می گردد و آن را از مردم سلب می کنند و مردم را از فضای کسب و کار دور می سازند به ۷ از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردند .

تخریب انواع خصوصی به چه معناست و دارای چه مجازاتی می باشد :

وکیل تخریب در اصفهان
وکیل تخریب در اصفهان

اگر شخص علاوه بر تخریب اموال عمومی به اموال خصوصی آسیب برساند ،  طبق قانون مجازات می‌شود در این ارتباط برابر با اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ فردی توانایی این را ندارد ،  که اعمال حقوق بشر وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار بدهد ،  همچنین بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جان حیثیت حقوق مسکن مال و شغل افراد از تعرض مصون می باشد،  مگر در مورد هایی که قانون به تجویز بپردازد  . پس علاوه بر مورد هایی که گفتیم قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جمع انگاری جرم تحقیق تخریب غافل نشده است و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته

زیرا طبق ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرفردی انشایی مغول متعلق به دیگری را آتش بزند و هفت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد ،  همینطور طبق ماده ۶۷۷ این قانون هر فردی به صورت عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به فرد دیگر را تخریب کند یا به هرگونه کلاً یا بعضاً به تلف کردن آن بپردازد و آن را از کار بیندازد و هفت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد ،  همینطور که قواعد مسئولیت مدنی هر فردی بدون مجوز قانونی به صورت امری یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حیثیت شهرت آزادی مال سلامتی و شهرت تجاری یا حق افراد دیگر که بر اساس قانون برای آنها ایجاد گردیده است ،  آسیب برساند که موجب ضرر مادی و خسارت معنوی آن ها شود ،  مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می شود .