وکیل تخریب در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل تخریب در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(0922-519-24-08)

وکیل تخریب در شیراز
وکیل تخریب در شیراز

مفهوم تخریب چپیست؟

مفهوم تخریب  ویرانی و انهدام می باشد و حریق و آتش زدن هم که به نوعی انهدام مال است، با مفهوم تخریب مترادف دانسته شده است. جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات آن مقرر و جرم انگاری شده است. قانونگذار  تعریف ویژه  ای از تخریب را ارائه نکرده است و فقط به بیان مصادیقی از آن کفایت نموده است.

آسیب زدن به شکل عمدی به طور جزئی و کلی نسبت به مال یا شی که به شخص حقیقی یا حقوقی تعلق دارد به صورتی که در قانون بیان شده است را تخریب می گویند.

عناصر جرم تخریب:

عناصر جرم تخریب کدام اند؟

عنصر مادی :

جرم تخریب اموال درست مانند بقیه جرایم نسبت به اموال و مالکیت با عمل مثبت به وقوع می پیوندد. یعنی امکان آن که با ترک فعل محقق شود نیست. چنان چه شخصی با یک فعل منفی عملی را انجام دهد که سبب زایل شدن یا وارد آمدن آسیب به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی جرم تخریب بروز نیافته است. مضاف بر فعل فیزیکی آسیب زدن ،ورود ضرر به مال دیگری  شرط اصلی تحقق جرم تخریب می باشد. چون اگر این ضرر به وجود نیاید جرمی محقق نشده است. جرم تخریب جرمی مقید به نتیجه می باشد. موضوع جرم تخریب هم مال و اموال متعلق به شخص دیگر یا اموال دولتی است.

وکیل تخریب در شیراز
وکیل تخریب در شیراز

عنصر روانی جرم تخریب :

وکیل تخریب در اصفهان : در مورد عنصر روانی جرم تخریب باید اظهار داشت تخریب از جمله جرایم عمدی می باشد که نیت ضرر زدن به مال دیگری باید در آن محرز شود. یعنی مضاف بر سوء نیت عام که عمد و دانش را نسبت به فعل ارتکابی می رساند، سوء نیت خاص هم  که همان قصد ایراد ضرر و خسارت به شخص دیگری است نیز الزامی می باشد.

عنصر قانونی جرم تخریب

-در قانون مجازات اسلامی جرم تخریب به چند شکل جرم انگاری شده است:

1-تخریب اسناد و نوشته های دولتی

بر اساس ماده ۵۴۴ اسناد و نوشته هایی که در اماکن دولتی نگهداری می شوند یا به اشخاص و مامورین رسمی واگذار شده است، چنان چه تخریب شود، مسئولیت آن بر دوش دفتردار و مباشر ثبت و اشخاصی که به سبب کوتاهی آن ها جرم بروز یافته است می‌باشد و این اشخاص به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی چنان چه کسی با آگاهی، دفترها و قباله ها و بقیه اسناد دولتی را آتش بزند یا به هر شکل دیگری تباه نماید، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال مجازات خواهد شد.

2- تخریب اموال تاریخی و فرهنگی :

بر اساس ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است اگر کسی بناها و محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی مذهبی و اماکنی که در لیست آثار ملی ایران ثبت شده است تخریب نماید، مضاف بر جبران خسارات وارد شده، به زندان از یک تا ده سال مجازات خواهد شد و بر اساس ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی چنان چه ملکی که مورد تخریب قرار گرفته است، ملک شخصی باشد و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی نا آگاه مانده باشد از مجازات‌های تعیین شده معاف می شود.

وکیل تخریب در شیراز
وکیل تخریب در شیراز

3- تخریب و اتلاف اموال و حیوانات :

بر اساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی به شکل عمدی چیز های منقول و غیر منقول که به شخص دیگری تعلق دارد را خراب کند یا به هر شکلی به طور کلی یا جزئی تباه نماید یا از کارکردن بیاندازد، در شرایطی که اندازه خسارت وارد شده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر از آن باشد، برساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده است به جزای نقدی تا دو برابر خسارت‌های وارد شده محکوم خواهد شد و اگر اندازه خسارات وارده بیشتر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد، به زندان از شش ماه تا سه سال مجازات می‌شود.

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محوکردن و تخریب محصول باغ میوه و نخلستان و خشک کردن و تباه کردن و از کار انداختن آسیاب شخص دیگر، مجازاتش حبس درجه ۶ خواهد بود. با توجه به ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است اگر کسی اصله نخل خرما را به هر شکل یا به هر ابزاری بدون آن که مجوز قانونی داشته باشد، تخریب کند یا قطع کند، از سه تا شش ماه زندان یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال جریمه نقدی و یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

4-تخریب محیط زیست :

بر اساس ماده 686  هرکس درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز  را عمداً یا با آگاهی و بر خلاف مقررات قطع کند یا سبب از بین رفتن و تخریب آن ها شود مضاف بر آن که باید خسارات وارده را جبران کند، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی از سه میلیون تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده یک قانون گسترش فضای سبز اگر هر نوع درختی در محدوده قانونی قطع شود و یا اگر در حریم شهرها باشد و بدون اجازه شهرداری و در روستاها بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مورد قطع و تخریب قرار بگیرد، ممنوع می باشد. حتی اشخاصی که بدون اذن سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع صاحب صلاحیت دیگری اقدام به عملیاتی کنند که سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شوند به مجازات یک ماه تا یک سال زندان محکوم خواهند شد.اگر در حوزه مسائل مربوط به شهرداری نیاز به وکیل دارید  وکیل شهرداری در شیراز یا در شهر های دیگر مثل بندرعباس وکیل شهرداری در بندرعباس میتواند به شما کمک نماید.

5-تخریب وسایل و تاسیسات عمومی :

بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اگر کسی در تأسیسات و وسایلی که مورد استعمال عموم است، مثل شبکه های برق و نفت و گاز و آب و فاضلاب و تلفن و مخابرات و رادیو و تلویزیون و هر چه به آن ها تعلق دارد مثل سد و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو مخابرات و لوله‌کشی و دستگاه های توزیع و انتقال آن ها که با سرمایه و هزینه دولتی و سرمایه بخش دولتی و غیردولتی به شکل اشتراکی یا توسط بخش خصوصی برای مصرف عمومی به وجود آمده است

و نیز در علامت های راهنمایی رانندگی و بقیه علامت هایی که برای حفاظت از جان انسان ها یا امنیت ایجاد کردن برای تاسیسات و خیابان‌ها وجاده‌ها نصب شده است، تخریب به وجود بیاورد یا حریق ایجاد کند یا آن ها را از کار بیاندازد یا سبب هر شکل خرابکاری شود، بی آن که هدف او اختلال ایجاد کردن در نظم و امنیت عمومی باشد، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال مجازات می‌شود .

نیز بر اساس تبصره ماده فوق در صورتی که این اقدامات با هدف اختلال ایجاد کردن در نظم و امنیت جامعه و مبارزه با نظام اسلامی باشد، مجازات محارب را به دنبال خواهد داشت.

تفاوت تخریب در اموال دولتی و خصوصی

آن چه می‌توان از دیدگاه قانونگذار برداشت نمود، این که مجازات‌هایی که قانون گذار راجع به تخریب اموال دولتی پیش‌بینی کرده است به مراتب بسیار سختگیرانه تر و شدیدتر از اموال خصوصی می باشد. همان طور که بر اساس ماده ۶۸۳ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که هر نوع انهدام و غارت و اتلاف اجناس و اموال و محصولاتی که از طرف جمعی بیش از سه نفر به شکل قهری و اجباری انجام شود، اگر شخص محارب نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال مجازات می‌شود.

ویژگی جرم تخریب :

نکته‌ای که باید در نظر داشت این که  بعضی از موضوعات جرم تخریب، قابل گذشت و دسته ای غیر قابل گذشت می باشد. بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی اهداف و تخریب باغ میوه و نخلستان و تخریب محصول و خشک کردن و تخریب و از کار انداختن آسیاب و از بین بردن و قطع اصل نخل خرما و تخریب اشیا منقول و غیر منقولی که به شخص دیگری تعلق دارد و نیز اشخاصی که بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع صاحب صلاحیت اقدام به کارهایی می‌کنند که سبب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود در این دسته از جرائم  واقع می شود.

یعنی چنان چه شاکی خصوصی شکایت خود را پس بگیرد، جرم قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. اما بقیه موارد تخریب از دسته جرائم غیر قابل گذشتند و امکان دارد مدعی‌العموم در جایگاه شاکی قرار بگیرد و در حالتی که شاکی خصوصی شکایت کند و بعد از شکایت خود چشم‌پوشی نماید، رسیدگی به این دسته از جرایم مربوط به تخریب، متوقف نخواهد شد و مدعی‌العموم مکلف است تعقیب جرم را پیگیری نماید. زیرا باید جنبه عمومی جرم را محقق کند.

مرجع رسیدگی به جرم تخریب در شیراز

در مرجع رسیدگی به جرم تخریب باید شکایت نامه‌ای که در آن جرم تخریب نگارش شده است تنظیم شده و به دفتر خدمات قضایی ارسال شود. که شکایت به دادسرای محل وقوع جرم ارسال شده و مورد دادرسی واقع می‌شود.

مضاف بر آن در حالتی که پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازاتی که در قانون تعیین شده است باید خسارات وارد شده را نیز جبران کند. چون بر اساس قانون مدنی و قواعد عامه، مسئولیت اتلاف و تسبیب در دسته ی موجبات ضمان و مسئولیت قهری قرار می‌گیرند. از طرف دیگر هر شخصی که مال غیر را تلف کند، ضامن آن می باشد و باید یا مثل یا قیمت آن را پرداخت کند. حال فرقی نمی کند که عمدا تلف کرده باشد یا سهواً و فرقی هم ندارد که عین مال را تلف کرده باشد یا منفعت آن را از بین برده باشد.

ضرر و زیان حاصل از تخریب

قبلا اشاره کردیم و این موضوع از موارد بسیار پر اهمیت در جرم تخریب می باشد. یعنی با توجه به آن چه در قانون مدنی درج شده است، اگر کسی اموالی که به شخص دیگری تعلق دارد را تلف کند، ضامن و مسئول جبران ،خسارت به شخص مورد نظر می باشد و چنان چه شخصی مرتکب جرم تخریب شود، مضاف بر این که باید مجازات آن جرم را تحمل نماید باید خساراتی را هم که بر اثر این جرم ایجاد کرده جبران کند.

چه بسا تخریب باعث قتل و نقص عضو و جراحت بر شخص دیگری می شود که شخص بر حسب مورد یا به قصاص یا به پرداخت دیه نیز مجازات خواهد شد که در این حالت ضمن شکایت کیفری باید دعوای ضرر زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست کرده و اقامه نمود.