وکیل ترکه در اهواز|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل ترکه در اهواز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اهواز و مشاور حقوقی در اهواز

(09225192408)

وکیل ترکه در اهواز
وکیل ترکه در اهواز

ترکه چیست؟

ارث از ان دسته موضوعات مهمی است که همواره مورد بحث بسیاری از حقوق دانان و علما بوده است منتها در کشور ما بیشتر قوانین مربوط به ارث از دین ما یعنی دین اسلام برگرفته شده است و برای همین در قانون گذاری در مورد ارث تا حدود بسیاری از دین اسلام بهره گرفته شده است که شما کاربر عزیز ساکن در استان فارس میتوانید در این باره با وکیل ارث در شیراز ارتباط برقرار کنید

تقسیم ترکه از ان دسته موضوعاتی است همواره شکایت هایی در مورد چنین موضوعی در دادگاه ها دیده شده است که حال بر این اساس از انجایی که چنین موضوعی نیاز به یک وکیل متخصص دارد و دیگر انکه چون اهمیت بالایی دارد در ادامه در مورد تقسیم ترکه صحبت خواهد شد.

برای اشنا شدن با تقسیم ترکه در ابتدا اصطلاحات و موضوعاتی که مربوط به موضوع ارث است را توضیح خواهیم داد.

انواع موصی به و طریقه تقویم آن:

۱- موصی به عین معین است: عین موردنظر توسط کارشناس قیمت می‌شود و اگر زیاده بر ثلث باشد، زیاده به ورثه می‌رسد.

۲- موصی به منفعت است: مالی که منفعت آن موردنظر است همراه با منافع موردنظر قیمت می‌شود و دوباره همان مال منهای منفعت وصیت شده قیمت می‌شود که از حاصل تفریق آنها موصی به، بدست می‌آید و اگر زاید بر ثلث باشد، زیاده به ورثه می‌رسد.

۳- موصی به کلی است: در اینصورت تعیین مصداق با ورثه است.

۴- موصی به جزء مشاع است: در اینصورت موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد شد.

ترتیب اخراج ثلث:

موصی چند وصیت کرده است و جمع آنها بیش از ثلث است که دو حالت دارد:

۱- به ترتیب وصیت کرده است: در این حالت، براساس ترتیبی که گفته است عمل می‌شود تا مرز ثلث.

۲- به یکباره وصیت کرده است: در این حالت، از همه به یک نسبت کم می‌شود تا به مرز ثلث برسد.

_،اختیار تعیین وصی: موصی، وصی را برای دو منظور انتخاب می‌کند؛ اداره ثلث اموال موصی و اداره محجورینی که تحت ولایت موصی هستند؛ برای اداره ثلث هر کسی می‌تواند وصی بگیرد، اما برای اداره محجورین فقط دو نفر می‌توانند وصی بگیرند: پدر و جد پدری.

وکیل ترکه در اهواز
وکیل ترکه در اهواز

معنای لغوی ارث چیست؟

معنای لغوی: یعنی میراث، مالی که از متوفی باقی می‌ماند. (ترکه)

معنای اصطلاحی: یعنی انتقال قهری اموال و حقوق مالی متوفی به وارث.

_️رد و قبول ترکه، به مالکیت وراث ارتباطی ندارد؛ به عبارتی نباید تصور شود که اگر وراث ترکه را قبول کنند مالک می‌شوند و اگر رد کنند مالک نمی‌شوند؛ قبول و رد ترکه فقط در دیون متوفی موثر و متصور است.

قبول ترکه:

۱- قبول مطلق: ورثه باید کلیه دیون متوفی را پرداخت کنند و اگر دیون بیش از ترکه باشد، هر کدام به نسبت سهم الارث مازاد را پرداخت خواهند کرد، مگر اینکه ثابت کنند ترکه کمتر از دیون بوده یا بدون تقصیر آنها تلف شده است.

۲- قبول مشروط: ترکه در حدود صورت تحریر پذیرفته می‌شود.

ارث به فرض:

وکیل تقسیم ترکه در شیراز این گونه میگوید که در مورد ارث در واقع وراث به دو دسته تقسیم میشوند،یکی وراثی که مقداری که مالی به ارث میبرند مشخص و معلوم است و دیگر وراثی که میزان مالی که به ارث خواهند برد به هیچ عنوان مشخص نمیباشد.یا به عبارتی دیگر میتوان چنین گفت که،صاحبان فرض اشخاصی میباشند که به موجب قانون و یا در وصیت نامه سهم آنها از ترکه معین میباشد و صاحبان قرابت کسانی میباشند که سهم آنها از ارث معین نیست.

ثبات فرض:

در واقع ثبات فرض در برابر سهمی که وارثان به قرابت میبرند به این معنی است که نسبت آن با کل و تمام ترکه ثابت میباشد ولذا به تناسب شمار وارثان کاستی نخواهد یافت.

از ترکه میت هر صاحب فرض حضه خود را میبرد و بقیه به صاحبان قرابت خواهد رسید و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد،باقی به صاحب فرض رد میشود،مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمیشود،منتها اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوجه نباشد زاید از فریضه به او رد میشود.

تحریر ترکه:

در تعریف تحریر ترکه میتوان چنین بیان کرد که تحریر ترکه مجموعه اقداماتی میباشد که در طی آن دارایی و دیون متوفی مشخص میشود و از اموال شخص فوت شده محافظت میشود.انجام دادن عملیات تحریر ترکه باعث خواهد شد که وارثان بینش لازم و مورد نیاز را در تصمیم گیری برای ارث پیدا کنند.بستانکاران هم با تحریر ترکه از چگونگی و اندازه وثیقه طلب خود مطلع خواهند شد که این موضوع خیال بسیاری از انها را راحت تر خواهد کرد و موصی له نیز تناسب میزان آنرا با ارزش کل ترکه در زمان مرگ موصی متوجه خواهد شد و سهم خود را از کل دارایی متوفی تا زمان تصفیه ی آن تمییز میدهد.

قبول کردن یا رد کردن ترکه

وکیل ترکه در اهواز
وکیل ترکه در اهواز

ورثه شخص متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون شخص فوت شده را بپردازند و یا ترکه را واگذار کنند و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز میتوانند قبول یا رد کردن خود را منوط به تحریر ترکه کند و پس از انجام شدن تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه مربوطه درخواست کنند.

رد ترکه به چه معناست؟

رد ترکه یعنی اینکه وراث چنین گمان میکنند که اموال متوفی کفاف بدهی های او را نمیدهد و از طلبکاران یا دادستان پرونده میخواهند که تحریر ترکه را برعهده بگیرند.در اینصورت دیگر بار اثبات کافی یا ناکافی بودن اموال متوفی برعهده ی وراث نخواهد بود،منتها در همین فرض هم ارث به صورت ناخواسته و قهری به وراث شخص فوت شده خواهد رسید.

در مورد تحریر ترکه باید بگوییم که یکسری از افراد خاص که به نوعی نسبت با شخص فوت شده دارند میتوانند در خواست تحریر ترکه بدهند که این نسبت داشتن نسبت به شخص فوت شده به صورت متفاوتی خواهد بود و حتما نیاز به نسبت نسبی داشتن برای دانستن تحریر ترکه نمیباشد،که حال در ادامه اشخاصی را که میتوانند در خواست تحریر ترکه را انجام بدهند نام خواهیم برد.

چه اشخاصی میتوانند در خواست تحریر ترکه کنند؟

_وراث یا نماینده قانونی شخص فوت شده میتوانند در خواست تحریر ترکه کنند.

_وصی،آن هم بر اداره کردن اموال شخص متوفی.

_امین غایب و قیم محجور،فقط ظرف ده روز از تاریخ معین و ابلاغ سمت به آنها.

_در ترکه ی متوفی خارجی،ذینفع یا کنسول دولت متبوع متوفی میتواند در خواست تحریر ترکه کند.

_در مورد ترکه ی متوفی بلاوارث،هر ذینفع یا دادستان با مدیر ترکه میتواند تحریر ترکه را در خواست کند.

مدارک لازم برای دادخواست چیست؟

_گواهی انحصار وراثت.

_گواهی فوت مورث.

_صورت تمام اموال شخص فوت شده.

-مطابق با دادخواست تقدیم شده،دادگاه کارشناسی را به منظور صورت برداری از کلیه ی اموال و دیون شخص متوفی انتخاب میکند.

وصیت کردن از ان دسته موضوعات اصلی و مهم ارث است چرا که وصیت در بسیاری از موارد کار ورثه را راحت تر میکند و در کل وصیت جایگاه ویژه ای در موضوع ارث دارد.منتها عموما برای بسیاری از افراد در خصوص وصیت این سوال به میان خواهد امد که ایا یک شخص میتواند تا چه میزان اموال خود را در وصیت ذکر کند؟ایا یک شخص میتواند در وصیت تمام اموال خود را وصیت کند؟یا فقط بخشی از ان را؟در ادامه به پاسخ این سوالات خواهیم رسید.

یک شخص تا چه میزان از اموال خود را میتواند وصیت کند؟

در قانون کشور ما حدی که برای وصیت کردن تعیین شده است تا یک سوم اموال،یا به عبارتی ثلث ترکه میباشد و در صورتی که میزان وصیت بیشتر از ان بوده باشد ورثه این اختیار را خواهند داشت که وصیت بیشتر از حد مشخص شده را قبول کنند یا آنکه انرا رد کنند.شما کاربر گرامی میتوانید برای رد وصیت نامه و امور مربوط به ارث میتوانید با یک وکیل پایه یک رجوع کنید از جمله وکیل پایه یک در شیراز، وکیل پایه یک در اصفهان و وکیل پایه یک در بندرعباس

ثلث ترکه:

وکیل ترکه در اهواز
وکیل ترکه در اهواز

بعد از اینکه،شخصی فوت میکند ورثه موظف خواهند بود که ابتدا از اموالش هزینه های کفن و دفن را پرداخت کنند و مرحله بعد خواندن و عمل کردن به وصیت شخص فوت شده میباشد که ممکن وصیت در مورد اموال شخص باشد یا در مورد انجام دادن کاری از جانب وراث بوده باشد.اگر که شخصی که فوت شده است وصیتی داشته باشد باید به ان وصیت ورثه شخص فوت شده عمل کنند.

پس یک سوم از اموالی که از متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و پرداخت بدهی هایش برای ورثه یا به طور کل باقی مانده است،ثلث ترکه نام دارد.وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نمیباشد،مگر به اجازه وراث اگر که بعضی از ورثه اجازه کنند فقط نسبت به سهم او نافد میباشد.پس اگر تعدادی از ورثه وصیت بیشتر از ثلث را رد کنند ولی تعدادی از ورثه آن را قبول کنند.دراینصورت مقدار بیش از ثلث فقط از سهم الارث،کسانی که انرا پذیرفته اند کسر خواهد شد.