وکیل تصرف عدوانی در اصفهان|مشاوره تلفنی تخصصی و 24 ساعته

وکیل تصرف عدوانی در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0922-519-24-08)

وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان

دعاوی سه گانه ی تصرف ، شامل  دعاوی زیر می باشد :

  • دعوای رفع تصرف عدوانی
  • دعوای رفع ممانعت از حق
  • دعوای رفع مزاحمت از حق

در این مقاله به طور مختصر به هر یک از این دعاوی پرداخته و مقررات حاکم بر آن را تشریح می کنیم .

دعوای رفع تصرف عدوانی :

در دعوای تصرف عدوانی وجود سه عنصر لازم است ؛

  • اولین آن سابقه تصرف خواهان در مال غیر منقول مانند خانه یا زمین یا باغ و… است .
  • دومین عنصر آن لحوق تصرف خوانده بر مال غیر منقول
  • سومین عنصر عدوانی بودن تصرف خوانده است .

    وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان
    وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان

سبق تصرف خواهان ؛ خواهان دعوا ، باید در مال مورد دعوی ، که لزوما باید یک مال غیر منقول باشد ، از زمان گذشته تصرف داشته باشد . در قانون ایین دارسی مدنی ، مدت زمانی برای این تصرف معین نشده است اما می توان گفت  که  مدت این تصرف باید به اندازه ای باشد وه بتوانیم بگوییم که شخص متصرف مال بوده  است ‌.

لحوق تصرف خوانده ؛ تصرف خوانده  باید پس از تصرف خواهان صورت گرفته باشد ، به این معنا که خوانده بر تصرف خواهان وارد شده باشد .

عدوانی بودن تصرف خوانده ؛ به این معناست که خوانده بدون اذن و رضایت متصرف مال ، و هم چنین داشتن مجوز قانونی اقدام به تصرف در مال غیر منقول کرده باشد .

همان طور که متوجه شدید،

همان طور که متوجه شدید ، متصرف مال ، حتی می تواند علیه مالک مال که به صورت عدوانی ملک را از تصرف  متصرف ملک ، خارج نموده است ، اقامه نمود .

دعاوی سه گانه ی تصرف ، در دادگاه ، به صورت خارج از نوبت رسیدگی شده و منوط به رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی ، نیست .

وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان
وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان

اجرای حکم تصرف عدوانی

اجرای حکم دادگاه در این گونه دعاوی  ، به طور فوری اجرا می شود و تجدیدنظر خواهی از حکم ، اثر تعلیقی نداشته و مانع اجرای حکم نخواهد شد .

دستور اجرای حکم را دادگاه صادر کننده حکم  صادر می کند .

اگر پس از تجدیدنظر خواهی ، دادگاه تجدیدنظر حکم صادر شده را نقض کند ، موارد اجرا شده ، با دستور دادگاه و بدون صدور اجراییه ، به حالت قبل اعاده می شود .

مالکیت متصرف

در صورتی که متصرف مال ، به عنوان ادله ی دعوا ، به سند مالکیت خود استناد کند ، این سند ، اماره ای قانونی در خصوص تصرف خواهان می باشد و اثبات خلاف آن در محکمه ممکن است .

در صورتی که شخصی ابتدا در خصوص اصل مالکیت خود و یا داشتن حق انتفاع و یا ارتفاق  اقامه ی دعوا کند ، اگر دعوا در محکمه رد شود ، دیگر شخص نمی تواند دعاوی سه گانه را مطرح کند اما عکس این قضیه ممکن است ‌ . به این صورت که ، اگر شخصی در ابتدا ، یکی از دعاوی سه گانه را مطرح کند  ، پس از آن که در این دعوا به نتیجه ای نرسید می تواند اقدام به اقامه ی دعوا در خصوص اصل مالکیت بر مال یا داشتن حق انتفاع و یا ارتفاق  کند ‌.

آثار تصرفات

همان طور که در بالا ذکر کردیم ، حکم صادر شده در هر یک از دعاوی سه گانه ،  به صورت فوری قابل اجرا است .

اگر حکم به نفع خواهان صادر شود و دادگاه دستور به رفع آثار تصرف متصرف عدوانی داده باشد ، در این صورت حکم قبل از قطعی شدن قابل اجرا خواهد بود .

تصرف عدوانی ممکن است در زمان تصرف خود در مال تصرف شده آثاری از خود بر جای گذاشته باشد  ، به این صورت که ممکن است وسایلی در آن قرار داده باشد و یا آن که اقدام به احداث بنا و یا غرس درخت کرده باشد .

در این صورت قانون گذار قائل به تفکیک شده است .

اگر متصرف عدوانی در مال غیر منقول اقدام به احداث بنا و یا کاشتن درخت کرده باشد ، دستور دادگاه در خصوص رفع آثار تصرف در این مورد اجرا نخواهد شد  اگر که متصرف عدوانی ادعای مالکیت بر مال مورد تصرف واقع شده داشته باشد ‌.

در این صورت تصرف عدوانی ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم مهلت خواهد داشت که در رابطه با مالکیت خود در دادگاه صالح اقامه دعوا کند در غیر این صورت پس از اتمام مهلت دستور دادگاه در خصوص از بین رفتن آثار تصرف عدوانی در این موارد نیز اجرا خواهد شد .

زراعت در مال

ممکن است متصرف عدوانی در مال تصرف شده اقدام به زراعت کرده باشد ، در این صورت باید به چند حالت قائل به تفکیک شویم .

اگر در هنگام اجرای حکم موقع برداشت محصول رسیده باشد ، متصرف عدوانی باید به سرعت محصول را برداشت کرده و اجرت المثل زمین را به محکوم له بپردازد .

وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان
وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان

اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه بذر روییده   و چه نروییده باشد ، در این صورت محکوم له و محکوم علیه ممکن است با یکدیگر به توافق و تراضی برسند که یا زمین را  تا زمان برداشت محصول هم چنان در تصرف محکوم علیه باقی بماند و محکوم علیه اجرت‌المثل زمین را به محکوم له بپردازد و یا محکوم له زراعت را قبول کرده و در ازای آن قیمت زراعت را به نسب سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند .

در غیر این صورت محکوم له می تواند از دادگاه دستور معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی آن را تقاضا کند .

مال مشترک

ممکن است مالی بین دو نفر مشترک باشد و دو نفر نیز در مال تصرف داشته باشند ؛ اگر یکی از شرکا ، شریک دیگر را از تصرف منع کند ، شریک منع شده می تواند دو دعوا در این خصوص علیه شریک دیگر مال مطرح کند که هر یک دارای آثاری دارد .

دعوای خلع ید

در دعوای خلع ید ، لزوما باید سند رسمی مالکیت ارائه شود ‌.

وکیل خلع ید در شیراز میگوید:در صورتی که دادگاه  به نفع خواهان حکم دهد ، متصرف باید از مال رفع ید کند اما مال به تصرف خواهان نیز داده نمی شود . علت این امر آن است که تصرف در مال مشترک منوط به اذن سایر شرکاست و در این جا شرکا اذنی برای تصرف نداده اند . برای مشاوره باوکیل خلع ید به لینک بالا مراجعه کنید.

خواهان در صورتی که سند رسمی مالکیت  نداشته باشد ، محکوم به بی حقی خواهد شد .

فلذا اگر خواهان دعوا ، سند رسمی مالکیت نداشته باشد و هم چنین خواستار اعاده ی یر خود بر مال باشد ، طرح چنین دعوایی متناسب با خواسته اش نمی باشد .

دعوای رفع تصرف عدوانی

همان طور که در گذشته گفتیم ، در دعوای رفع تصرف عدوانی ، خواهان ملزم به ارائه سند رسمی مالکیت نبوده و تنها باید تصرف سابق خود را بر مال اثبات کند فلذا اگر شخصی سند رسمی مالکیت هم نداشته باشد ، ممکن است در این دعوا پیروز شود .

در صورتی که شریک مال در دادگاه دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کرده باشد ، در این صورت اگر در دعوا پیروز شود و حکم به نفع او صادر شود ، از متصرف عدوانی رفع ید  نخواهد شد ؛  زیرا او نیز یکی از مالکین مال محسوب می شود و در این جا دادگاه حکم به  اعاده تصرف خواهان بر مال مشترک  می ‌دهد بدون آن که رفع ید  شریک متصرف عدوانی را بخواهد .

در دعوای تصرف عدوانی ، رسیدگی دادگاه خارج از نوبت بوده و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود فلذا در صورتی که خواهان چنین دعوایی در محکمه اقامه کند زودتر به نتیجه خواهد رسید .

وکیل تصرف عدوانی در شیراز میگوید: وکیل خواهان باید با مطالعه پرونده موکل خود ، این مسائل را به موکل خود توضیح داده و نتیجه احتمالی دعوا را برای او تصریح کرده و عواقب عدم پیروزی در محکمه را به موکل خود متذکر شود .

در هر صورت وکیل باید در اقدامات خود مصلحت موکل خود را مد نظر قرار دهد .

ورود ثالث

شخص ثالثی که جزو اصحاب دعوای اصلی نبوده است ، در صورتی که خود را در نتیجه دعوای مذکور ذینفع بداند ، می تواند تا قبل از خاتمه رسیدگی به دعوا به عنوان وارد ثالث وارد دعوا شود . دعاوی تصرف عدوانی از این قاعده مستثنا نمی باشد .

وارد ثالث می ‌تواند در هر یک از مراحل بدوی و یا تجدید نظر تا زمانی که رسیدگی به دعوا خاتمه نیافته است ، با تقدیم دادخواست به دادگاه ، وارد دعوا شود و پس از آن در حکم اصحاب دعوا خواهد بود و می تواند به حکم صادره در صورت قابل اعتراض بودن حکم ، اعتراض کند .

وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان
وکیل پایه یک تصرف عدوانی در اصفهان

واخواهی

ممکن است در دعوای رفع تصرف عدوانی ، حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شده باشد .

در این صورت محکوم علیه غایب می ‌تواند تا ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم از دادگاه تقاضای واخواهی نماید .

در این صورت به دلیل عدم تصریح قانون گذار تا زمان مشخص شدن نتیجه دعوای واخواهی  ، اجرا متوقف می شود ،  زیرا اصل بر اثر تعلیقی واخواهی از دعوا است و در صورتی که قانون گذار حکمی خلاف این امر مقرر نکرده باشد ، باید مطابق قاعده و اصل رفتار شود .

در قانون آیین دادرسی مدنی تنها اثر تعلیقی تجدید نظر خواهی از این دعوا حذف شده است و حکم حتی با وجود تجدید نظر خواهی از آن ، اجرا می شود .