وکیل توهین در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل توهین در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

توهین چیست :

جرم توهین در صورتی تحقق می یابد که شخصی به دیگری فحاشی کرده و یا الفاظ رکیکی را علیه او استعمال نماید .

درصورتی که الفاظ و یا اعمال شخص ،  از مصادیق جرم حدی قذف به شمار آید ، در این صورت جرم توهین محقق نشده است .

تفاوت جرم توهین و قذف  :

جرم توهین از جرایم تعزیری می باشد ؛ به این معنا که مصادیق این جرم و مجازات آن و همچنین موارد تخفیف و یا تقلیل مجازات به موجب امر قانون گذار تعیین شده است اما جرم قذف یک جرم حدی می باشد که در فقه اسلامی شرایط ارتکاب این جرم و همچنین مجازات آن به طور دقیق تعیین شده است و قاضی رسیدگی کننده به جرم حدی قذف ، نمی تواند  از موارد تعیین شده در قانون فراتر رفته و یا از آن عدول کند .

وکیل توهین در اصفهان
وکیل توهین در اصفهان

شرایط لازم تحقق جرم توهین :

برای تحقق جرم تعزیری توهین ، وجود شرایطی لازم می باشد .

در ادامه به این شرایط خواهیم پرداخت .

  • صریح بودن توهین :

الفاظ و اعمال توهین امیز ، باید صریح باشد و در صورتی که تفسیر بردار باشد ، جرم توهین محقق نشده است .

  • علنی بودن و یا حضوری بودن توهین :

وجود یکی از دو شرط بالا برای تحقق جرم توهین کفایت می کند .

منظور از حضوری بودن توهین ، حضور فیزیکی اشخاص نمی باشد بلکه برای این امر همین که مخاطب توهین ، الفاظ را بشنود و یا اعمال توهین امیز  را ببیند کفایت خواهد کرد . خواه شنیدن الفاظ توهین آمیز  ، از طریق تلفن انجام گیرد و یا دیدن اعمال از طریق دیدن پیامک و ایمیل باشد .

  • دیگری بودن مخاطب توهین :

اگر شخصی خودش را مورد فحااشی و توهین قرار دهد ، جرمی تحقق نیافته است و برای تحقق این جرم ، لزوما باید مخاطب آن دیگری و شخصی غیر از خود توهین کننده باشد .

  • مخاطب معین توهین :

اگر شخصی نسبت به افراد موهوم و نا معینی توهین کند که مصادیق آن مشخص و معین نمی باشد ، جرم توهین تحقق نیافته است .

  • زنده بودن مخاطب توهین :

توهین به مردگان ، از مصادیق  جرم توهین نمی باشد و قانون گذار به طور خاص به جرم انگاری اهانت به مردگان در شرایط خاص پرداخته است .

در صورتی که عرفا بتوانیم توهین به متوفی  را توهین به بازماندگان آن در نظر بگیریم ، در این صورت جرم توهین نسبت به بازماندگان متوفی واقع شده است .

  • شخص حقیقی بودن مخاطب توهین :

اهانت به اشخاص حقوقی ، از مصادیق جرم توهین نمی باشد .

مخاطب توهین باید لزوما از اشخاص حقیقی باشد .

  • تقابل توهین :

در صورتی که دو شخص متقابلا نسبت به یکدیگر مرتکب جرم توهین شوند ، در این هر دو شخص به مجازات آن محکوم خواهند شد .

وکیل توهین در اصفهان
وکیل توهین در اصفهان

در این امر ، نمی توانیم قائل بر آن شویم که تنها شخصی که در ابتدا مرتکب جرم توهین شده است ، مجرم است .

البته اگر شخص دوم ، الفاظی همچون خودتی و یا آیینه بکار ببرد ، مرتکب جرم توهین نشده است .

  • صحت گفتار توهین کننده :

در صورتی که الفاظ و گفتار شخصی توهین کننده مطابق با واقع باشد ، در این صورت نمی توانیم  قائل بر آن شویم که جرم توهین به علت صحت گفتار توهین کننده ، تحقق نیافته است .

فلذا حتی اگر سخنان توهین کننده مطابق واقع باشد با هم جرم توهین محقق یافته است  .

توهین ساده ؛

در تعریفی که در ابتدا از جرم توهین ارائه دادیم ، تعریف جرم توهین ساده بود .

مجازاتی که قانون گذار برای مرتکب جرم توهین در نظر گرفته است  ، شلاق تعزیری تا ۷۴ ضربه و یا جزای نقدی به مقدار ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال می باشد .

توهین مشدد :

تمامی شرایطی که برای تحقق جرم توهین ساده ذکر کردیم ، برای تحقق جرم توهین مشدد نیز الزامی می باشد .

در مواردی ، قانون گذار مجازات جرم توهین را مشدد کرده است  .

در ادامه ی این مقاله به مصادیق جرم توهین مشدد خواهیم پرداخت .

ماده ی ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  :

توهین به اشخاصی که در این ماده ذکر شده است ، موجب تشدید مجازات توهین شده است .

توهین به هر یک از روسای قوای سه گانه ، قضات ، کارکنان وزارتخانه ها ، شرکت های دولتی ، شهرداری ها در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه ی آن ها ، جرم توهین مشدد واقع شده است .

مجازات تعیین شده برای این عمل ، سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و یا جزای نقدی به مقدار ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال می باشد .

برای تحقق این جرم ، آگاهی  مرتکب جرم به سمت شخص توهین شونده الزامی می باشد .

اگر شخص در واقع به کسی توهین کند که دارای یکی از سمت های فوق می باشد اما او نسبت به این امر جاهل باشد ، جرم توهین ساده محقق شده است  .

در صورتی که یکی از اشخاص فوق ، آشکارا از حدود انجام وظیفه ی خود خارج شود ، توهین به این شخص ، توهین ساده می باشد .

اگر عمل شخص ، مصداق دفاع مشروع باشد ، در این صورت  ، جرمی تحقق نیافته است .

ماده ی ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات :

توهین و اهانت به مقام معظم رهبری  و یا حضرت امام خمینی ، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران  ، دارای مجازات حبس به مدت شش ماه تا دو سال می باشد .

ماده ی ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  :

توهین و اهانت علنی به نماینده ی سیاسی و یا رئیس کشور خارجی در قلمرو خاک ایران ، موجب مجازات حبس به مدت یک تا سه ماه می شود .

شرط این امر ، رفتار متقابل کشور متبوع توهین شونده نسبت به ایران می باشد .

در غیر این صورت جرم توهین مشدد تحقق نیافته است .

شخص توهین کننده ، باید نسبت به سمت شخص توهین شونده  آگاه باشد تا جرم توهین مشدد تحقق یابد در غیر این صورت جرم توهین ساده محقق شده است .

ماده ی ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  :

توهین به اطفال و یا زنان در اماکن عمومی و یا معابر ، مجازات حبس به مدت دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری  می باشد .

ماده ی ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  :

هجو اشخاص به موجب نظم ( شعر ) ، نثر ( نوشته ) یا به صورت کتبی و یا شفاهی  ، و یا انتشار هجویه ، مجازات حبس  از یک تا شش ماه  دارد .

مجازات در نظر گرفته شده ، هم علیه هجو کننده و هم کسی که هجو را منتشر کرده است ، قابل اعمال می باشد .

هجو از جرایم مطلق می باشد و برای تحقق این جرم ، نیازی به تحقق نتیجه هی خاص نمی باشد .

وکیل توهین در اصفهان
وکیل توهین در اصفهان

حق الناس بودن جرم :

جرم توهین ، از جرایم حق الناسی می باشد ، به دلیل آن که به طور مستقیم علیه حقوق معنوی افراد که مورد حمایت قانون گذار  می باشد ، ارتکاب یافته است .

در قانون مجازات اسلامی  ایران ، جرایم قابل گذشت  ، تعیین و مشخص شده اند .

به موجب ماده ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی  ، جرم توهین تعیین شده در ماده ی ۶۰۸ و ۶۰۹ و همچنین ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  ، از جرایم قابل گذشت  دانسته شده است .

رسیدگی به جرم :

با توجه به قابل گذشت بودن جرم  ، شروع به رسیدگی ، با شکایت شاکی خصوصی  انجام می گیرد .

شاکی خصوصی باید در ابتدا شکواییه ای علیه مرتکب جرم تنظیم کند .

محکمه ی صالح برای رسیدگی به شکایت ، با توجه به میزان مجازات در نظر گرفته شده برای جرم توهین ، دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم می باشد .

در صورتی که تا قبل از صدور حکم ، شاکی از شکایت خود صرف نظر کند و مرتکب را عفو نماید ، دادگاه قرار موقوفی تعقیب  صادر می کند و اگر در زمان اجرایی مجازات ، شاکی گذشت خود را اعلام نماید ، قرار موقوفی اجرا صادر خواهد شد  و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی  ، پس از گذشت شاکی ، مرتکب جرم ، از اثار محکومیت کیفری مبری خواهد شد .

وکیل جرم توهین در اصفهان:

با توجه به مقررات حاکم بر دعاوی کیفری و همچنین رویه ی حاکم بر محاکم کیفری ، شاکی جرم توهین و یا متهم این جرم ، می توانند از کمک  یک وکیل متخصص در امور کیفری در اصفهان و اشنا به مقررات کیفری و رویه ی حاکم بر محاکم قضایی  ، بهره جسته و با اعطای وکالت به وکیل با تجربه ، موجبات پیروزی خود در پرونده و محکمه را فراهم اوردند .

برای پیروزی در این پرونده باید به تفاوت جرم توهین با جرم حدی قذف توجه کرده و نسبت به مصادیق جرم توهین ساده و مشدد ، اگاهی و اشنایی کامل داشته باشیم .

برای تنظیم شکواییه نیز کمک گرفتن از یک وکیل متخصص امور کیفری ، امری معقولانه می باشد تا از این طریق حقوق خود را به گونه بهتر تضمین کنیم .

 

وکیل توهین و فحاشی در اصفهان کیست؟

توهین یک فعل مثبت هست ، که به ایراد خدشه در حقوق معنوی و شخصیت افراد منجر می شود .  حقوق انسان ها در اموال مادی نمی باشد و باید گفت که حقوق معنوی بسیاری هست که ساختار کلی منزلت و شأن انسان می باشد و در جهان حقوق از ارزش و حرمت بسیاری در مقایسه با حقوق مادی برخوردار می باشد . قانون گذار ها در کلیه جهان و کلیه دوره های تاریخی اقداماتی را جهت کاهش این جرم ها در اماکن عمومی و روابط شخصی و خصوصی افراد را تدارک دیده اند .

وکیل توهین به شخصی گفته می‌شود ، که به لحاظ علمی و قانونی در جهت دفاع از شخصی که مورد بد دهانی و تندخویی  قرار گرفته است ، می کوشد  و دارای اطلاعات کاملی در این زمینه می باشد و می تواند از شما دفاع کند .

در قانون مجازات اسلامی جرم توهین از جرم تهمت و افترا  جدا شده است ، جرم توهین به کلیه اعمال و لقب های زننده و رکیکی گفته می‌شود ، که مستلزم قذف نمی باشد و توهین کننده جهت ایراد ضربه به شخصیت فرد مقابل آن ها را بیان کرده است .

ولی برعکس افتراء در جرم توهین مجرم فعلی خلاف از قانون و یا شرح اسلام را به فرد دیگر نسبت نمی‌دهد ، در حقیقت می توان گفت که اگر فاعل جرم یا حرکت شنیعی را به فرد دیگری نسبت به دهد و توانایی این را نداشته باشد ، که آن را ثابت کند ، مرتکب افترا و تهمت گردیده است ، همچنین باید گفت که مجازات توهین و تهمت از همدیگر جدا می باشند ، مجازات افترا سنگین تر هست و در بعضی از مورد ها مشمول مجازات حدی می باشد ، ولی جرم توهین یک جرم تعزیری هست و حدود مجازات با توجه به نظر قاضی و در حدود قانون معین می شود .

بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به اشخاص مثل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک ، اگر موجب حد قذف نباشد ،  به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا این که  ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد .

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی نیز هر فردی با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه ، معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان  ، قضات ،  اعضای دیوان محاسبات ،  کارکنان ،  وزارتخانه ها ،  موسسه ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به دلیل آن توهین کند ،  به ۳ تا ۶ ماه ۷ و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود .

وکیل توهین در اصفهان
وکیل توهین در اصفهان

با توجه به مطالب گفته شده توهین از جرائم کیفری میباشد پس شما میتوانید علاوه بر مشورت با وکیل توهین با وکیل کیفری در اصفهان نیز مشورت کنید

جرم توهین به رهبری

این جام به صورت ویژه در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مورد استناد هست و بر اساس این ماده هر فردی به حضرت امام خمینی ره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری به گونه‌ای از انحنا اهانت کند ، محکوم به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال می شود .

جرم توهین به مقدسات

بر اساس قانون مجازات اسلامی توهین به مقدسات در دو گروه گوناگون قرار دارند ، گروهی که منجر به حکم ارتداد فرد می شود و گروهی که در بخش مجازات های تعزیری مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس ماده  ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اگر فردی به مقدسات اسلام اهانت کند ، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد ، اعدام می شود ،  و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .

جرم توهین به مرده

جرم توهین به افرادی که در قید حیات نمی باشند ،  اگر که قابل رسیدگی باشد که توهین صورت گرفته ، به گونه‌ای توهین به بازماندگان نیز تلقی می شود ، پس در صورتی که حرکات و الفاظ و وهن آور در ارتباط با فردی که فوت کرده صورت بگیرد ، بازماندگان اگر که توهین را نوعی عمل انگیزشی جهت جریحه‌دار کردن بازماندگان تلقی کنند ، توانایی این را دارند که در این ارتباط به طرح شکایت کیفری بپردازند و این جرم مشمول ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی می شود .

جرم توهین به زنان و اطفال نابالغ

بر اساس ماده قانونی هر فردی در معابر و اماکن عمومی متعرض و با مزاحم زنان و اطفال گردد و یا اینکه با حرکات و الفاظ خلاف شئون و حیثیت به آنها توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد .

جرم توهین در فضای مجازی

امروز افراد زیادی در فضای سایبری و با استفاده از راه های ارتباطی در دنیای مجازی در قالب ارسال پیام و قرار دادن کامل و پست نامناسب به توهین می‌پردازند ، جرم این افراد در دنیای مجازی فقط وسیله ارتکاب جرم را تغییر داده است و تاثیری در مجازات های درج شده ندارد .

جرم توهین به کارمند دولت

وکیل توهین در شیراز جرم توهین به کارمندان و مأموران دولتی را مطابق  ماده ۶۰۹ بیان میکند و در و اینگونه بگوید که که کارمند دولت بر خلاف افراد عادی از حقوق ویژه‌ای برخوردار می باشد و اگر که با حرکات وهن آور و حمله لفظی مورد حمله قرار بگیرد ،  مجرم علاوه بر مجازات های شلاق و نقدی باید متحمل زندان و حبس گردد .

اگرچه در مقام شاکی و یا اینکه متشاکی عنه درگیر پرونده‌ای به عنوان جرم توهین شدید توانایی این را دارید ، که نزد یک وکیل متخصص در امور توهین و فحاشی بروید تمام مسائل خود را برای او بازگو کنید از او مشاوره بگیرید و یا اینکه کارهای خود را در این زمینه به او بسپارید ،  این وکیل به صورت تخصصی تمرکز خود را در این حوزه گذاشته است و تجارب بسیاری به دست آورده و می‌تواند به دفاع از حقوق شما بپردازد و در سریعترین زمان ممکن مشکلات شما را حل کند ،  اطلاعات آگاهی تخصص دانش و تجربه او در این زمینه باعث می‌شود که شما مسیر کوتاه تری را جهت دسترسی به حقوق خود طی کنید .

پس باید گفت که از انواع جرم ها علیه افراد عنوان فحاشی اهانت و توهین می باشد  ، که موضوع وصف کیفری را دارا است ،  از طرف دیگر باید بگویم که قوانین حقوقی و قوانین جزایی به شکل کلی به مطرح کردن مصادیق می پردازد ، زیرا هدف قانونگذار از وضع این قوانین شامل کلیه افراد می گردد ،  غیر از اینکه به سبب خود قانون مشمول اشخاص خاصی گردد .

جهت موضوع تحقق جرم فحاشی و توهین به عنصر مانند بقیه قانون کیفری باید به وجود آید ،  که به شرح زیر می باشد :

۱_ عنصر مادی که همان تحقق عملی فعل توهین است  ، جهت حفظ روابط خوب انسانی در جامعه افراد باید از امنیت بدور از تعرض دیگر افراد برخوردار باشند ،  که هدف از وضع قوانین کیفری و اجرای آن حفظ امنیت عمومی در جامعه می باشند .

۲_ آثار معنوی و روانی که افراد با سوء نیت و قصد قبلی جهت اضرار به غیر از عناوین و الفاظ فحاشی و توهین را به کار ببرند ،  در واقع سوء نیت کیفری را دارا باشند ،  که در موضوع فعالی و توهین به افرادی که از طرف فرد عاقل و بالغ مطرح می‌گردد معمولاً وصل بر سوء نیت فرد توهین کننده می باشد ، غیر از اینکه مستی یا تفاوت بودن یا جنون فرد گوینده احراز گردد ‌.

۳_ عنصر قانونی که عبارت است از این که قانون گذار در قانون موضوع الفاظ و عنوانی را اهانت و توهین تلقی بداند .

جهت اثبات عمان کیفر بزه توهین و اهانت و فحاشی در منابع قانونی به صورت زیر می باشد :

۱_ منابع معرفی جهت معین کردن عنوان توهین .

۲_ قانون آیین دادرسی کیفری .

۳_ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات .