وکیل جرایم امنیتی در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان
وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

جرایم امنیتی :

قانون گذار به طور خاص اقدام به تعریف جرایم امنیتی نکرده است اما در فصل اول مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی ، به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور پرداخته شده است که می توان جرایم امنیتی را مشمول جرایم ذکر شده در  این فصل از قانون مجازات اسلامی تعزیرات دانست .

در این مقاله به مصادیق جرایم امنیتی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن می پردازیم .

ویژگی جرایم امنیتی :

  • انجام جرایم امنیتی در خارج از قلمرو ایران ، توسط هر شخصی ، مشمول قاعده صلاحیت واقعی بوده و بر طبق این اصل ، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود .
  • در این جرایم ، با توجه به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، صدور قرار تعلیق تعقیب ، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ممنوع می باشد ؛ مگر آن که مطابق تبصره این ماده که در سال ۱۳۹۹ به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به این ماده اضافه شده است ، مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، در صورتی که در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان همکاری موثر داشته باشند ، بخشی از مجازات آن ها قابل تعلیق می باشد .
  • در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، صدور مجازات جایگزین حبس ممنوع می باشد .
  • جرایم امنیتی به موجب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ، مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نخواهند شد .

 

جرم تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور :

به موجب ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تشکیل دهنده و اداره کننده هر دسته یا جمعیتی که با هدف برهم زدن امنیت کشور ایجاد شده باشد ، در صورتی که محارب شناخته نشود ، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد اعم از این که این گروه در داخل و خارج از کشور تشکیل شود .

عضویت در گروه های ضد امنیتی :

به موجب ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، عضویت در جمعیت های مذکور در بالا ، مجازات حبس  از سه ماه تا ۵ سال خواهد داشت مگر آن که متهم بتواند در محکمه عدم اطلاع خود از اهداف این گروه را به اثبات برساند .

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان
وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

نکته : برای تحقق جرم بالا لزوماً باید تعداد اعضای گروه حداقل سه نفر باشد و همچنین این دو جرم از جرایم مطلق می باشد و به هم خوردن امنیت کشور شرط تحقق این جرایم نیست .

تشکیل دهنده و اداره کننده ی  گروه های ضد امنیتی ، در واقع مشمول قواعد تعدد جرایم  نمی شود و تشکیل دهنده و اداره کننده این گروه ها ، به ارتکاب یک جرم پرداخته اند .

فعالیت علیه نظام :

وکیل جرائم پزشکی در شیراز نیز میگوید:شخصی که به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و یا آن که به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام ، به هر صورتی فعالیت تبلیغی نماید ، به حبس از سه ماه  تا یکسال محکوم خواهد شد .

برای تحقق این جرم ، تکرار و استمرار فعالیت تبلیغاتی ملاک می باشد و همچنین تاثیر فعالیت تبلیغی برای تحقق این جرم  ملاک نیست و همچنین فعالیت های تبلیغی در صورتی که با قصد براندازی کلیت نظام باشد ، مشمول این جرم می باشد و صرف انتقاد از نظام و مسئولین آن باعث تحقق این جرم نخواهد شد .

جاسوسی :

مطابق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، در اختیار قرار دادن عمدی و عالمانه نقشه ها یا اسرار و یا اسناد راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور ، به افرادی که صلاحیت دسترسی به این اسناد را ندارند و یا مطلع کردن آن ها از مفاد این اسناد به گونه ای که متضمن نوعی جاسوسی باشد ، مرتکب به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

این جرم از جرایم مطلق بوده و نیازمند تحقیق نتیجه خاصی نمی باشد .

جاسوسی به نفع دولتی بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر :

در صورتی که شخصی در قلمرو خاک ایران ، به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگری یکی از جرایم جاسوسی را مرتکب شود ، به گونه ای که موجب صدمه به امنیت ملی ایران شود ، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که این جرم در خارج از قلمرو ایران انجام گیرد ، در این صورت محاکم ایران صالح به رسیدگی نخواهند بود .

برای تحقق این جرم ، تابعیت مرتکب آن دارای اهمیت نمی باشد و در هر صورت جرم محقق شده است .

ورود به اماکن ممنوع به قصد سرقت یا نقشه برداری و یا کسب اطلاعات :

ماساژ به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

برای تحقق این جرم ، مرتکب باید قصد سرقت به عنوان نقشه برداری از چیزهایی را داشته باشد که در واقع جنبه محرمانه دارند و از اسرار سیاسی نظامی و امنیتی کشور محسوب می شوند ؛ بنابراین ورود غیر مجاز به مناطق ممنوعه قصد سرقت اشیا و اموال دیگر مانند پول م، شمول این ماده نخواهد بود  .

  • نقشه برداری یا فیلمبرداری و یا عکس برداری غیر مجاز از استحکامات نظامی و یا اماکن ممنوعه :

این جرم ، از جرایم مطلق می باشد و تحقق نتیجه ای خاص ، ملاک نیست و مرتکب آن به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان
وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

تحریک موثر نیروهای مسلح به فرار :

شخصی که نیروهای رزمنده را به طور موثر تحریک به فرار یا عدم اجرای وظایف نظامی و یا تسلیم کند در صورتی که قصد براندازی حکومت و شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد در ابتدا محارب محسوب خواهد شد و در صورتی که محارب محسوب نشود چنانچه اقدامات ذیل موثر واقع شود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

برای تحقق این جرم ، موثر بودن تحریک شخص بنا بر قضاوت عرف و همچنین موثر بودن در عمل ، مرتکب به دو تا ده سال حبس محکوم خواهد شد .

در صورتی که تحریک موثر باشد اما در عمل موثر واقع نشود ، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود .

اگر تحریک نه در قضاوت عرف  مهم باشد و نه در عمل موثر واقع شود ، جرم موضوع این بند محقق نشده است .

برای تحقق این جور مرتکب باید به قصد برهم زدن امنیت کشور را داشته باشد و تحقق نتیجه ملاک نیست فلذا نتیجه می گیریم که این جرم  از جرایم مطلق می باشد .

در صورتی که شخص تحریک کننده نظامی باشد  ، این عمل مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم نیروهای مسلح می باشد .

جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و در اختیار دیگران قرار دادن آن :

شخصی که به منظور بر هم زدن امنیت کشور ، اقدام به جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده در پوشش مسئولین نظام و مامورین دولت و یا به هر نحوه دیگر کند ، اگر بخواهد این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق در این امر شود ، به حبس از  ۲ تا ۱۰ سال و در غیر این صورت ، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود .

در صورتی که شخص قصد در اختیار قراردادن اطلاعات دیگران را نداشته باشد ، این جرم  محقق نشده است .

تخلیه ی اطلاعاتی شدن :

اگر مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آن ها آموزش لازم داده شده باشد ، توسط دشمن در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند ، محکوم به یک تا شش ماه حبس خواهند شد .

این جرم از جرایم غیر عمدی می باشد ، در صورتی که مرتکبین جرم از اشخاص نظامی باشد ، مشمول ماده ۲۸ قانون جرایم نیروهای مسلح می شود .

منظور از دشمن ، اشرار ، گروه ها و دولت هایی می باشد که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده و قصد براندازی آن را داشته باشند و اقدامات آنان برضد امنیت ملی است .

همکاری با دول خارجی متخاصم :

هر شخصی که به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران با دول  خارجی متخاصم همکاری نماید ، در صورتی که محارب شناخته نشود به مجازات یک تا ده حبس محکوم خواهد شد .

همکاری با گروه های خارجی ، یا دول  خارجی غیر متخاصم مشمول این ماده نمی باشد .

جرم اخفای های جاسوسان :

وکیل جرایم امنیتی در اصفهان
وکیل جرایم امنیتی در اصفهان

در صورتی که شخصی ، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن لطمه به کشور بوده اند را شناخته و مخفی نمایند یا موجب مخفی شدن آن ها بشود ، در صورتی که قصد برهم زدن امنیت ملی یا  کمک به دشمنان را داشته باشد ، به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

به دلیل این که این جرم از جمله جرائم کیفری میباشد شما علاوه بر مشاوره با وکیل جرائم امنیتی میتوانید با بهترین وکیل کیفری در اصفهان نیز صحیت کنید

معرفی جاسوس به کشور بیگانه :

هر شخصی که به هر نحو اقدام به شناسایی و جذب افراد نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور ، به  دولت های متخاصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید ، بدون آن که خودش مرتکب جاسوسی شده و اقدام به مخفی نمودن جاسوسان کرده باشد ، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد