وکیل خیانت در امانت در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل خیانت در امانت در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

ویدیو وکیل خیانت در امانت در اصفهان (مهدی حنیور دانشجوی حقوق)

جرم خیانت در امانت  :

وکیل کیفری در اصفهان: جرم خیانت در امانت ، یکی از جرایم تعزیری می باشد .

این عمل که رفتاری قبیح و ناپسند بوده ، به دلیل حمایت قانون گذار از مالکیت مشروع افراد ، مورد جرم انگاری قرار گرفته و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفته شده است .

همان طور که می دانید ، هر جرمی از سه عنصر قانونی ، مادی و روانی تشکیل شده است .

وکیل خیانت در امانت در اصفهان
وکیل خیانت در امانت در اصفهان

عناصر سه گانه جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی جرم  :

در قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ۶۷۳ و همچنین ۶۷۴ تعزیرات به جرم خیانت در امانت تصریح شده است .

عنصر مادی جرم :

به موجب جرم خیانت در امانت ، شخصی که مالی به هر عنوان به او سپرده شده است ، اقدام به

  • تلف کردن
  • استعمال کردن
  • تصاحب کردن
  • مفقود کردن مال

می ‌کند .

این اعمال تشکیل دهنده عنصر مادی جرم خیانت در امانت می باشد که در ادامه بیشتر به هر یک خواهیم پرداخت .

اعمال گفته شده ، باید به صورت عمدی واقع شود فلذا اگر مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط شخص امین تلف شود ، با توجه به مقررات قانون مدنی ، مسئولیتی متوجه شخص امین نمی شود .

عنصر روانی جرم :

شخصی که مرتکب جرم خیانت در امانت می شود ، باید به منظور وارد کردن خسارت به مالک مال و یا متصرفین آن ، اقدام به انجام عمل استعمال ، تصاحب ، تلف و یا مفقود نمودن کرده باشد .

در صورتی که امین بدون داشتن سوء نیت و بدون قصد تضرر مالک ، به طور مثال مال مورد امانت را استعمال کند ، در این صورت جرم خیانت در امانت محقق نشده است .

با ذکر مثالی این امر را بهتر متوجه می ‌شویم .

فرض کنید که یک دستگاه اتومبیل ، به  شخصی سپرده شده است .

شخص امین به منظور نگهداری و حفظ مال ، اقدام به روشن کردن اتومبیل به منظور جلوگیری از خراب شدن باتری آن می کند .

در این صورت قصد شخص امین تضرر به مالک اتومبیل نمی باشد فلذا

نمی توانیم  به صرف استعمال شخص امین از مال مورد امانت ، او را متهم به ارتکاب جرم خیانت در امانت کنیم .

وکیل خیانت در امانت در اصفهان
وکیل خیانت در امانت در اصفهان

در ادامه این مقاله به هر یک از عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت به تفصیل خواهیم پرداخت .

عنصر سپرده شدن :

برای تحقق جرم خیانت در امانت ، مال مورد نظر باید لزوماً به شخص  مرتکب جرم سپرده شده باشد فلذا در صورتی که شخصی بدون داشتن سمت امانت و بدون آن که مال توسط مالک به او سپرده شده باشد ، اقدام به تلف مال کرده باشد ، جرم خیانت در امانت تحقق نیافته است .

شخصی که مالی را به دیگری می سپارد ، باید این عمل او به قصد استرداد مال و یا به مصرف معین رساندن مال باشد و اگر مالی را به دیگری تسلیم کنیم ، بدون آن که قصد استرداد آن را داشته باشیم ، نمی توانیم جرم خیانت در امانت را در این صورت تصور کنیم .

برای آن که جرم خیانت در امانت محقق شود ، امین تلقی شدن شخص باید به موجب قرارداد بین مالک و یا شخص ماذون  از جانب مالک و شخص امین صورت گرفته باشد فلذا در صورتی که قانون ، شخصی را نسبت به مالی امین قرار داده باشد ، در این صورت نمی توانیم  تلف نمودن مال توسط این شخص را ارتکاب جرم خیانت در امانت تلقی نماییم .

شخصی می تواند مالی را به عنوان امانت به دیگری بسپارد که یا مالک ان مال باشد و یا از جانب مالک ، دارای اذن و یا نمایندگی باشد ؛ در غیر این صورت  تحقق جرم خیانت در امانت ممکن نخواهد بود .

امانت دادن مال مسروقه و یا مغصوبه :

همان طور که در بالا بیان کردیم ، اگر مال از جانب صاحب مال و یا شخصی که دارای نمایندگی از جانب مالک می باشد ، به دیگری سپرده نشود ، تحقق جرم خیانت در امانت ممکن نخواهد بود .

لازم به ذکر است که  علم و آگاهی شخصی که مال به او سپرده می شود ، تاثیری در این امر نخواهد داشت .

ممکن است مالی سرقت شده باشد و شخص سارق بدون آن که در خصوص مسروقه بودن مال توضیحی بدهد ، آن را به شخص الف ، بسپارد . همان طور که گفتیم ، در این جا جرم خیانت در امانت محقق نخواهد شد .

سارق چه کسی است؟   وکیل سرقت در شهر شما چه کسانی هستند؟؟؟ برای پاسخ به سوالات فوق میتوانید مقالات وکیل سرقت در بندرعباس، وکیل سرقت در شیراز را نیز مطالعه کنید.

در خصوص مال مغصوبه ( غصب شده نیز همین مقرره حاکم می باشد .)

قانون گذار ، در ماده ی ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  ، موردی را بیان می کند که مال مسروقه به شخصی سپرده می شود . در صورتی که شخص از مسروقه بودن مال آگاه باشد ، جرم موضوع ماده ی ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات  تحقق یافته است اما جرم خیانت در امانت  را نمی توانیم در این مورد متصور شویم .

خیانت در امانت از جمله جرائم شایع میباشد و یکی از مصادیق آن خیانت در امانت در سفته سفید امضا یا امانتی میباشد در این زمینه با بهترین وکیل سفته در شیراز مشورت کنید

به قرض دادن مال :

اگر مالی را به شخصی قرض بدهیم ، با توجه به مقررات قانون مدنی که بیان می دارد مال مورد قرض به شخص مقترض تملیک می شود ، در صورت امتناع شخص مقترض از تسلیم مثل مال ، نمی توانیم او را به جرم خیانت در امانت متهم کنیم زیرا در این مورد ، سپردن مال به قصد استرداد آن نمی باشد و مال سپرده شده به شخص تملیک شده است .

وکیل خیانت در امانت در اصفهان
وکیل خیانت در امانت در اصفهان

مال موضوع جرم :

در خصوص تحقق جرم خیانت در امانت ، تفاوتی نمی نماید که مال به صورت منقول باشد و یا غیر منقول و همچنین در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ، در مورد اسناد تجاری همچون سفته  ،چک و نظایر آن نیز صحبت شده و سپردن این اسناد را نیز مشمول جرم خیانت در امانت دانسته است .

سپردن عین مال:

برای جرم خیانت در امانت ، سپردن عین مال موضوعیت ندارد و ممکن است مالی به صورت غیرمستقیم به شخصی سپرده شده باشد ؛ در این صورت نیز جرم خیانت در امانت ممکن است با وجود شرایط آن تحقق یابد .

منظور از سپردن مال به نحوه غیر مستقیم ، این است که به طور مثال گاوصندوقی را به شخص الف می ‌سپاریم . درون این گاوصندوق مقداری وجه نقد موجود می باشد .

در صورتی که یکی از افعال تلف کردن ،  استعمال کردن ، مفقود کردن و یا تصاحب کردن در مورد وجوه نقد درون گاوصندوق رخ دهد ، با وجود سایر شرایط ، جرم خیانت در امانت تحقق یافته است و شخص امین نمی تواند بگوید که تنها گاوصندوق  به او سپرده شده است زیرا سپردن گاوصندوق به طور ضمنی شامل سپردن اموال درون آن نیز می شود .

تصاحب کردن:

منظور از  تصاحب  کردن مال ، در واقع تصاحب مال به عنوان مالک می باشد .

زمانی که مال مورد نظر از جانب مالک اصلی آن مطالبه شود و شخص امین از استرداد مال خودداری کند ، در واقع انگار مال را به عنوان مالک تصاحب کرده است و می توان عدم استرداد مال از جانب  امین را از  مصادیق تحقق جرم خیانت در امانت به شمار آورد . بدیهی می باشد که برای این امر ، وجود سوء نیت از جانب امین لازم می باشد .

تلف کردن مال:

منظور از تلف کردن مال ، اعم از تلف کردن کل مال و یا جزئی از آن می باشد و همچنین  اتلاف مال می ‌تواند به صورت مستقیم توسط شخص امین انجام گیرد و یا آن که به صورت غیر مستقیم از جانب او انجام شود .

به طور مثال ممکن است گوشت سپرده شده به شخص امین ، توسط خود امین تلف شود و آن که امین با خوراندن آن گوشت به حیوان خود ، موجب تلف آن شود .

تاخیر در استرداد مال:

در صورتی که شخص امین ، در استرداد مال تاخیر کند ، در این مورد نیز نمی توانیم قائل به  تحقق جرم خیانت در امانت شویم ، زیرا تاخیر در استرداد مال موجب نمی شود که  جرم خیانت در امانت  محقق شود ؛ زیرا در تحقق جرم خیانت در امانت استرداد مال را نداریم و شخص از استرداد مال خودداری می کند و  شخصی که مال را با تأخیر مسترد کند ، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است .

وکیل خیانت در امانت در اصفهان
وکیل خیانت در امانت در اصفهان

قابل گذشت بودن جرم:

در قانون مجازات اسلامی ، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم می باشد مگر آن که قانون گذار قابل گذشت بودن جرمی  را تصریح کرده باشد .

به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ، خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت می باشد ، به همین دلیل شروع به تعقیب مرتکب این جرم با شکایت شاکی آغاز شده و با گذشت او متوقف خواهد شد .

مجازات جرم خیانت در امانت در اصفهان:

به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت از جرایم قابل گذشت میباشد و همچنین با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تبصره ماده ۱۰۴ قانون بیان می دارد که مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت که برای جرایم قابل گذشت تعیین شده است به نصف تقلید می یابد مجازاتی که قانونگذار برای جرم خیانت در امانت تعیین کرده بود حبس به مدت شش ماه تا سه سال می باشد با توجه به این تبصره مجازات حبس جرم خیانت در امانت به سه ماه تا یک و نیم سال تقلیل یافته است.

اگر جرم در شهر دیگری رخ داده است شما میتوانید برای مشاوره با وکلای خیانت در امانت مجرب در شهر های دیگری چون وکیل خیانت در امانت در شیراز یا وکیل خیانت در امانت در بندعباس به لینک های مربوط مراجعه کنید.