وکیل در قشم|وکیل جزیره قشم|مشاوره 24 ساعته

وکیل در قشم

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در قشم تقاضا کردیم در مورد دیوان ارث و انحصار وراثت توضیح دهد:

وکیل در قشم و کیش در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل-در-قشم
وکیل-در-قشم

وظایف وکیل در انحصار وراثت

وکیل حقوقی در شیراز معتقد است به طور کلی آگاهی از یک قانون و رویه این امکان را به وجود می‌آورد که اثر بسیار پررنگی را در نتیجه نهایی یک رای داشته باشد و اگر به شکل صحیح و آگاهانه صورت نگیرد، می تواند ضرر و آسیب های جبران ناپذیری به حقوق ورثه وارد آورد.

بنابراین  پیرو همین موضوع باید به  منظور گزینش وکیل انحصار وراثت فردی را انتخاب کرد که در این زمینه تخصص و تجربه کافی داشته باشد. یعنی وکیلی که با موضوع ارث و امور حسبی آشنایی کامل داشته باشد و همچنین در مورد رویه قضیه دادگاه هم از آگاهی کافی برخوردار باشد. تا بتواند به احقاق حق موکلش کمک کند .بعد از فوت متوفی عموماً نزدیکان و مشکلات روحی و اجتماعی بسیار خواهند داشت.

مسئله انحصار وراثت و پیگیری های قضایی می‌تواند فشار روحی را برای آن ها بیشتر کند. ضمن آن که این امکان وجود دارد که برخی از ورثه همکاری های لازم را به عمل نیاورند و در صدور گواهی انحصار وراثت هم مسائلی پیش آید. به منظور در نظر گرفتن همه این موارد و برای کاهش آسیب‌ های روحی و کوتاه شدن روند رسیدگی، ضروری است که از یک وکیل خبره و با تجربه در این راه کمک گرفته شود.

برای انتخاب یک وکیل با سابقه ی خوب پیش از هر چیز باید سابقه او را در انحصار وراثت و موفقیتش در پرونده‌های مختلف و انصاف او در نظر گرفته شود.

مثالی از گواهی انحصاروراثت

گواهی حصر وراثت

آقای / خانم   به شناسنامه شماره     و به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی به شماره      تقدیم این دادگاه نموده است. شادروان     به شناسنامه شماره     در تاریخ       در محل اقامت دائمی خود در گذشته و ورثه حين الفوت وی عبارتند / عبارتست از ذکر نام اسامی وارثان و حصه های هر کدام.

پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه لایحه یا اعتراض با ارائه وصیت نامه رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره  فلان     سرانجام در تاریخ    فلان  در وقت فوق العاده شعبه …   دادگاه عمومی  …   به تصدی امضاء کننده .. تشکیل و پس از ملاحظه پرونده،

وکیل-در-قشم
وکیل-در-قشم

گواهی می نماید: که ورثه مرحوم منحصر به اشخاص /شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن مرحوم پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد، بین ورأث / ورثه تقسیم می شود .

اعتبار قانونی این گواهینامه از نظر مبلغ تا میزان سی میلیون ریال است

رئیس شعبه   دادگاه عمومی نام شهرستان

میزان سهم الارث فرزندان

فرزند دختر:

اگر فرزند متوفی دختر تنها به همراه پدر و مادر باشد، نصف ارث را می برد و بقیه آن با توجه به میزان سهم الارث پدر یا مادر و متوفی بین آن ها تقسیم خواهد شد. اگر متوفی دو دختر یا بیشتر از دو دختر داشته باشد و فرزند پسری هم نداشته باشد، دختران دو سوم ترکه را به ارث می برند و بقیه آن با توجه به مقدار سهم الارث هر یک  در آن طبقه بینشان تقسیم خواهد شد. چنان چه وراث متوفی فقط دختر یا دختران باشد، بدون وجود وارثی در طبقه اول مانند پدر و مادر، همه میراث به دختر یا دختران می رسد.در صورت تمایل پیرامون این مسئله یا نیاز به وکیل در هر زمینه دیگری میتوانید علاوه بر مشاوره در کیش با وکیل در بندعباس نیز تمای حاصل فرمایید و از مشاوره های وکلای بندعباس نیز استفاده نمایید

فرزند  پسر

چنان چه پسر تکی یا متعدد باشد  همراه با پدر و متوفی، چون همه آن ها در طبقه اول واقع شدند ارث می‌برند. به این شکل که سهم پدر و مادر متوفی یک سوم و بقیه به فرزند یا فرزندان پسر می رسد که به تساوی بین آن ها تقسیم می‌شود. اگر وراث متوفی در طبقه اول فقط پسر یا پسران او باشند و در طبقه اول وارث دیگری نداشته باشد، همه میراث به پسر یا پسران می رسد. در شرایطی که متوفی هم فرزند دختر هم پسر به همراه پدر و مادر در طبقه اول داشته باشد، سهم ارث پدر و مادر به سبب وجود فرزندان یک سوم میراث است و بقیه بین فرزندان دختر و پسر متوفی تقسیم خواهد شد. به این شکل فرزندان پسر دو برابر دختر ارث می برند.

ارث زوج

زوج نصف ترکه متعلق به زوج می باشد. در شرایطی که فرزند یا نوه نداشته باشد.

یک چهارم برای زوج می باشد در صورتی که متوفی فرزند یا نوه داشته باشد.

وکیل-در-قشم
وکیل-در-قشم

ارث زوجه

زوج اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول مثل عرصه و اعیان را به ارث می برد. اما اگر زوجه فرزند نداشته باشد، یک چهارم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول یعنی عرصه و اعیان را به ارث می برد. در صورتی که زوجات متعدد باشند، یک چهارم یا یک هشتم ترکه متعلق به زن ها می‌باشد که بین آن ها به شکل مساوی تقسیم می شود.

استشهادیه محضری

یکی از مراحل روند دریافت گواهی انحصار وراثت در اختیار داشتن برگ استشهادیه می‌باشد که به این ترتیب انجام می شود که سه نفر در یکی از دفاتر اسناد رسمی حضور می‌یابند و فرم ویژه ی استشهادیه را تکمیل می کنند و گواهی می نمایند که ورثه متوفی چه اشخاصی هستند. دفتر اسناد رسمی امضای آن ها را گواهی و تایید می نماید.

انواع گواهی انحصار وراثت

چنان چه وراث متوفی اموالی داشته باشند باید گواهی انحصار وراثت نامحدود دریافت کنند و اگر دارایی و اموالی نیست کافی است گواهی انحصار وراثت محدود دریافت نمایند. از نظر هزینه میان این دو گواهی اختلافی نیست. اما در مورد مدت زمان بین آن ها فرق می باشد. از مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود درج آگهی در روزنامه رسمی می باشد که فاصله بین انتشار آگهی در روزنامه تا زمان صدور گواهی یک ماه می باشد. در خصوص نشر آگهی نیازی به عملیات خاصی نمی‌باشد و شعبه شورای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کند و رایگان آگهی نشر می دهد.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

وارث یا ذینفع  می تواند نسبت به مفاد گواهی انحصار وراثت اعتراض داشته باشد. او بدون ذکر مدت زمان قادر است نسبت به آن اعتراض کند. بنابراین چنانچه شخصی نسبت به گواهی صادر شده راجع به انحصار وراثت اعتراض داشته باشد می‌تواند اعتراضش را اعلام کند مثلاً یکی از وراث ممکن است  اعتراضی مطرح کند مبنی بر این که نامش در گواهی ذکر نشده و نیز ممکن است موصی له یعنی فردی که وصیت به نفع او انجام شده است یکی از اعتراض کنندگان گواهی انحصار وراثت باشد و او نسبت به این موضوع اختیار دارد.

وکیل-در-قشم
وکیل-در-قشم

نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت

به منظور دریافت این گواهی ابتدا ورثه باید فرم مخصوصی را از شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی دریافت کند و نام افرادی که از متوفی ارث می برند توام با مشخصات و نسبت آن ها با متوفی در آن ذکر  کند. بعد از آن که فرم تکمیل شد. بعد یک نفر غیر از وراث که ورثه را می‌شناسند، باید این فرم را امضا کند. امضای این افراد باید توسط دفتر اسناد رسمی به تایید برسد و آن را به دادگاه ارائه کنند . شخص متقاضی انحصار وراثت باید تصویر شناسنامه وراث را نیز به دادگاه ارائه کند.

پس از تکمیل مراحل، تقاضای انحصار وراثت را به دادگاه تسلیم نماید. بعد از آن صدور گواهی انحصار وراثت به عهده شورای حل اختلاف است. او این موضوع را با هزینه ی متقاضی در یک روزنامه کثیرالانتشار درج می‌کند تا چنان چه متوفی ورثه ی دیگری هم دارد با مشاهده آن به دادگاه رجوع کند. بعد از این که یک ماه از انتشار این آگهی سپری شد، اگر فردی اعتراض نکند گواهی صادر می‌شود و فرد متقاضی با در اختیار داشتن این گواهی می تواند تقسیم ارث را انجام دهد. بانک‌ها با در اختیار داشتن و ارائه این گواهی از سوی متقاضی می توانند اجازه برداشت از حساب متوفی را بدهند.

نکته قابل توجه این که چنان چه متوفی دارای چندین وارث باشد، در زمان مطالبه اموال، همه آن ها باید حاضر شوند یا به یک نفر وکالت رسمی بدهد تا اموال او را جمع آوری کند که روش دوم بسیار بهتر است و مقرون به صرفه تر از روش اول می باشد. ملک و املاکی که با نام متوفی در اداره املاک ثبت گردیده و با ارائه گواهی انحصار وراثت به نام همه وارثان ثبت می شود.شما میتوانید پیرامون مشکلات ملکی خود با وکیل ملکی نیز صحبت کنید.

اشخاص صالح به منظور ارائه گواهی انحصار وراثت

وارثان متوفی و افراد صاحب منفعت که در برگیرنده هر شخصی است که در اموال متوفی نفعی داشته باشد، قادر است از دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کند. اگر وراث یا افراد ذینفع متعدد باشند، الزامی به درخواست همه آن ها نمی باشد و کافی است یک نفر از این افراد اقدام به امضا و تقدیم دادخواست گواهی انحصار وراثت کند. ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می گوید: دعاوی راجع به ترکه متوفی هرچند با این خواسته یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا هنگامی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه خواهد شد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده است و چنان چه آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاهی می باشد که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن قرار داشته است. امروزه مرجع صلاحیت دار به انجام امور راجع به انحصار وراثت در شورای حل اختلاف است.