وکیل در نجف آباد|وکیل نجف اباد|مشاوره 24 ساعته

وکیل در نجف اباد

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در نجف اباد تقاضا کردیم در مورد عقد بیع توضیح دهد:

وکیل در نجف اباددر زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل-در-نجف-اباد
وکیل-در-نجف-اباد

بیع مال موقوفه

مال موقوفه به این دلیل که در وقف در واقع عین مال حبس و منافع آن تسبیل می‌شود برای فروش آن محدودیت‌هایی وجود دارد که در قانون مدنی در ماده ۸۹ به آن اشاره شده است.

فروش مال موقوفه در مواردی ممکن است که یا بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود و این اختلاف منجر به ریخته شدن خون و همچنین در مواردی که مال موقوفه خراب شده و انتفاع از آن ممکن نباشد و کسی هم برای تعمیر آن حاضر نباشد . در غیر این موارد فروش مال موقوفه صحیح نخواهد بود.

بیع مال توقیف شده

منظور از توقیف مال حفظ کردن مال از نقل و انتقال است و هدف از توقیف و بازداشت مال  حفظ حقوق بستانکاران است و در صورتی که بدهکار یا مدیون مال توقیف شده را به هر نحوی به دیگری انتقال دهد از جمله اینکه آنرا بفروشد این انتقال باطل و بلا اثر خواهد بود.

 بیع مال مرهونه

در صورتی که مدیون مالی را به عنوان وثیقه در رهن بستانکار قرار داده باشد، فروش آن بنابر عقیده برخی غیر نافذ و منوط به تنفیذ مرتهن یا بستانکار است و برخی دیگر نیز معتقد هستند فروش مال مرهونه صحیح است و حق مرتهن بر مال مرهونه همچنان باقی خواهد بود.

در صورتی که مدیون دین خود را به مرتهن ادا نکند مرتهن  حق خواهد داشت با رعایت شرایطی که در قانون مدنی و قانون ثبت به آن اشاره شده است ، مال مرهونه را به فروش رسانده و طلب خود را از آن استیفا نماید.

شرایط  مورد معامله در عقد بیع

بنابر تصریح قانون مدنی مبیع باید حتماً عین باشد اما در خصوص ثمن محدودیتی قائل نیستیم.

مال مورد معامله باید به گفته قانون مالیت داشته باشد. منظور از مالیت در واقع این است که از نظر افراد جامعه خرید آن مال سودمند باشد و از نظر شرعی هم ممنوع نباشد . خرید و فروش مالی که دارای مالیت نیست یا نامشروع است و یا حتی خرید و فروش آن غیر قانونی و غیر مجاز باشد، باطل است.

بایع باید برای تسلیم مبیع و همچنین مشتری برای تسلیم ثمن قادر باشد. به طور مثال در صورتی که پرنده ای در آسمان را که قدرت بر تسلیم  آن را ندارد بفروشد، این بیع باطل است اما اگر مشتری قادر برتسلم  مال باشد و یا اینکه آن پرنده به طور عادت بازگردد آن معامله صحیح خواهد بود.

توابع مبیع و ثمن

مورد معامله چه به صورت مبیع باشد و چه به صورت ثمن،  عقد شامل توابع آن مال نیز خواهد بود . به طور مثال در صورتی که اتومبیلی را به فروش می رسانیم چرخ های آن اتومبیل نیز تابع آن خواهد بود و به مشتری منتقل می شود حتی اگر در معامله در این خصوص تصمیمی گرفته نشده باشد البته اگر شرط خلاف شده باشد آن شرط متبع است .اما اگر از توابع مال  نباشد، همراه با اصل مال  منتقل نمی شود مگر آنکه در ضمن معامله انتقال آن شرط شده باشد.

وکیل-در-نجف-اباد
وکیل-در-نجف-اباد

معیار تشخیص توابع مال عرف و عادت است که در مکان و زمان مختلف متفاوت است.

مال مقبوض به عقد فاسد

در صورتی که معامله ای صورت گیرد و در آن معامله مبیع تحویل مشتری و ثمن تحویل گردد، اما در نهایت بطلان آن عقد مشخص شود هر یک از بایع و مشتری برای مالی که تحویل گرفته اند  ضامن عین و منفعت آن خواهند بود و در صورتی که مال تلف یا ناقص شود ، ضامن مثل یا قیمت مال و در صورتی که معیوب شود ، ضامن ارش مال خواهند بود و این اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود نیز جاری می شود.

تلف مبیع قبل از قبض

در صورتی که مبیع قبل از تسلیم به مشتری در ید بایع بدون تقصیر او تلف شود این طلب از مال بایع خواهد بود به این معنا که عقد بیع منفسخ شده و بایع باید در صورت اخذ ثمن آن را به مشتری بازگرداند و خسارت تلف مبیع بر عهده خود بایع است برخی معتقدند این حکم مختص به عقد بیع است و برخی دیگر خلاف این نظر را دارند.

اما در صورتیکه عامل تلف مبیع خود بایع یا ثالث باشد، عقد صحیح باقی ست و تلف کننده ی مال،  از باب اتلاف ، ضامن مثل در صورت مثلی بودن مال یا قیمت آن در صورت قیمی بودن آن، خواهد بود.

ضمان درک

از جمله آثار عقد بیع ایجاد ضمان درک برای بایع و مشتری است حتی اگر این ضمان در عقد ذکر نشده باشد.

ضمان درک به این معناست که در صورتیکه مبیع یا ثمن تسلیم به طرف مقابل شود و در نهایت مبیع یا ثمن مستحق الغیر دراید،  طرف معامله که معامله را به صورت فضولی انشا کرده است،  باید مال اخذ شده را به صاحب آن بازگرداند.  پس زمانی که می گوییم بایع ضامن درک مبیع است منظورمان این است که در صورتی که مبیع مال غیر باشد ومالک آن معامله را اجازه نکند، عقد باطل شده و بایع فضول در صورت اخذ ثمن باید آن را به مشتری بازگرداند و همین طور است در خصوص ضمان درک ثمن که مشتری در صورت مستحق للغیر درآمدن ثمن ملزم است مبیع اخذ شده را در صورتی که مالک ثمن معامله را تنفیذ نکند، به بایع بازگرداند.

بیع ، عقدی تملیکی

‏بیع از جمله عقود تملیکی است.  به این معنا که به محض انعقاد قرارداد بیع،  مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع منتقل می شود و در صورتی که هر یک از طرفین بعد از انعقاد عقد از تحویل مال به دیگری خودداری کند فرد می ‌تواند الزام اورا به تسلیم مال خود از دادگاه بخواهد و حتی اگر بعد از انعقاد عقد، بایع ورشکست شود و مبیع عین معین باشد ، مشتری حق فسخ قرارداد را ندارد زیرا با انعقاد عقد مال  به مالکیت مشتری در آمده است.

وکیل-در-نجف-اباد
وکیل-در-نجف-اباد

لزوم عقد بیع

عقد بیع از جمله عقود لازم است به این معنا که برهم زدن معامله برای طرفین جز در موارد فسخ به خیار و تفاسخ ممکن نیست.

انواع خیارات

۱۴ نوع خیار وجود دارد که بعضی از آنها تنها در عقد بیع ایجاد می شود و بعضی دیگر از جمله خیارات عام هستند.

خیارات مختص بیع شامل خیار مجلس ، حیوان و خیار تأخیر ثمن می‌شود.

خیار تاخیر ثمن به بایع اختصاص دارد و خیار مجلس برای هر دو طرف عقد بوجود می آید .

خیار شرط در عقد بیع

طرفین میتوانند در عقد بیع ، خیار شرط را برای مدت معین و معلومی برای هر دو یا یکی از انها یا ثالث برقرار کنند .

شرط فاسخ

در صورتی که طرفین انفساخ عقد را منوط به تحقق شرطی کنند ، با تحقق آن شرط عقد خود به خود و بدون دخالت طرفین ، منفسخ میشود .

تلف مبیع در زمان وجود خیار مختص مشتری

در صورتی که در عقد بیع خیار مجلس،  حیوان یا شرط تنها اختصاص به مشتری داشته باشد و در زمانی که یکی از این خیارات  یا هر سه آنها موجود باشد و مبیع در دست مشتری تلف شود یا معیوب گردد، ضمان آن برعهده بایع خواهد بود و این قاعده بنا بر این که جنبه استثنایی دارد فقط در عقد بیع جاری است.

وکیل-در-نجف-اباد
وکیل-در-نجف-اباد

حق حبس

در عقود معوض و در صورتی که زمان تحویل عوضین حال باشد یا هردو موجل و دارای اجلی یکسان باشند،  هر یک از طرفین می ‌تواند ایفای تعهد خود و تسلیم مال را منوط به تسلیم و ایفای تعهد از جانب طرف دیگر کند.