وکیل در پارسیان|وکیل بندر پارسیان|مشاوره 24 ساعته

وکیل در پارسیان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09222652408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در پارسیان تقاضا کردیم در مورد دیوان ارث و انحصار وراثت توضیح دهد:

وکیل در پارسیان و بندر لنگه در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل در پارسیان
وکیل در پارسیان

 صدور گواهی انحصار وراثت

وکیل در ارث شیراز می گوید : پس از معلوم شدن اموال میت و وراث شخص فوت شده، بررسی هایی از سوی مراجع صالح قانونی انجام می شود وگواهی انحصار وراثت را صادر می کند. برای این منظور در مرحله اول نیاز به صدور گواهی فوت می باشد. گواهی فوت از طرف ثبت احوال صادر می‌شود.

بر اساس قانون ایران بعد از این که شخص فوت نمود علت و تاریخ فوت در سیستم الکترونیکی یک پارچه اداره ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد و شناسنامه میت باطل می شود و بعد از آن گواهی فوت صادر می گردد و به وراث تحویل داده می شود که یکی از مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت می باشد.

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت احوال می خوانیم که فوت هر شخص چه ایرانی چه خارجی و نیز ولادت طفلی که مرده به دنیا بیاید یا به محض تولد بمیرد، باید از سوی مأموران نماینده ثبت احوال اعلام گردد. وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور ابلاغ می شود. گواهی فوت به یکی از اعضای خانواده و مالک مکانی که متوفی در آن فوت کرده است و ماموران انتظامی و کارکنان قبرستان تحویل داده می شود.

متقاضی صدور گواهی انحصار وراثت در ابتدا با در دست داشتن مدارک لازم و کارت شناسایی باید به منظور ثبت دادخواست خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع نماید.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بعد از آن که هویت او را احراز نمود و متقاضی را در سامانه ثنا ثبت نام کرد و مدارک ضروری را اسکن نمود و هزینه دادرسی لازم را دریافت کرد، دادخواست را ثبت کرده و به شورای حل اختلاف صالح که همان شورایی است که در آخرین محل اقامت متوفی قرار دارد، می‌فرستد.

وکیل در پارسیان
وکیل در پارسیان

وکیل در بستک مینویسد:درخواست دهنده صدور گواهی انحصار وراثت باید  پیامک ارجاع پرونده   را ارسال کندو بعد از از آنکه موارد نقص پرونده را رفع نمود باید به شورا و شعبه مربوطه  مراجعه نموده و پرونده را دنبال نماید.  جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل در بستک نیز مشورت نمایید.

به منظور دریافت گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف محلی که متوفی در آن اقامت داشته است مراجعه  شود. در این شعبه فرمی در اختیار متقاضی قرار داده می‌شود که اسامی افرادی که از متوفی ارث می برند با مشخصات کامل و نسبت آن ها با مرحوم را باید در آن  درج نمود. بعد از آن فرد متقاضی باید به دو مکان دیگر برای کامل کردن مدارک خود رجوع کند و بعد این فرم را به شورای حل اختلاف به انضمام آن مدارک تحویل دهد.

یکی از مراحل انحصار وراثت تایید وراث می باشد که در این قدم باید با فرم دریافتی از شورای حل اختلاف با مدارک دیگر که قبلا هم به آن ها  اشاره شد، به دفتر اسناد رسمی رجوع کرد. در دفتر اسناد رسمی باید دو شاهد حاضر شود که با وراث آشنایی داشته باشد و استشهادیه انحصار وراثت را امضا نمایند. وکیل در کیش نیز در مقاله خود پیرامون مسائل ارس و انحصار وراثت توضیحاتی داده است که شاید برای شما جالب باشد.

این امر برای آن انجام می‌شود که شاهدان با قید امضا وراث شخص متوفی را به شکل رسمی و قانونی مورد تصدیق قرار می دهند و دفتر اسناد رسمی شهادت نامه را تنظیم می کند که برای مراحل بعدی شورای حل اختلاف مورد نیاز می باشد. نمونه فرم استشهادیه گواهی انحصار وراثت را در زیر می آوریم:

وکیل در پارسیان
وکیل در پارسیان

نمونه استشهادیه گواهی انحصار وراثت

فرم استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت به شرح زیر است:

به گواهی می‌طلبم خانم ها و آقایانی را که آگاه هستند شادروان ………….در تاریخ ……….. در شهر …………… آخرین اقامتگاه دائمی خود در گذشته است و هنگام فوت:

تعداد  …………………….. پسر داشته / نداشته به نام………………………………………….
تعداد  ………………………. دختر داشته / نداشته به نام ……………………………………….
تعداد ……………………همسر دائمی داشته / نداشته به نام…………………………………..
تعداد ………………………. مادر داشته / نداشته به نام…………………………………………
تعداد ………………………. پدر داشته / نداشته به نام ………………………………………….

و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده بالا ندارد و در موقع فوت مذهب متوفی ……………..بوده و دارائی او کمتر / بیشتر از مبلغ …………… بوده است تا اطلاعات خود را در برگ بنویسد.

گواه اول : اینجانب نام…………….. نام خانوادگی …………………. شغل………………  سن ………………….شماره شناسنامه…………………صادره از ……………. فرزند………….  که با خانواده  (نام متوفی) ……………………. از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی یا در گذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم، پروردگار بزرگ را در نظر داشته و قسم یاد می‌کنیم که جز به صداقت چیزی ننویسیم و با آگاهی به مقررات و مجازات گواهی کذب به شرحی که در پشت برگه نگارش شده است و ضرورت به صداقت مفاد فوق را کاملا شهادت می دهم.

صحت امضای ……………. که با علامت………….. مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره………………

گواه دوم: اینجانب نام ……………..نام خانوادگی…………….. شغل………………..  سن……………….  شماره شناسنامه……………. صادره از……………..  فرزند ………………که با خانواده  ( نام متوفی ) ……………… از نزدیک آشنا هستم ولی رابطه خویشاوندی یا در گذشته و بازماندگان او ندارم و فاقد محکومیت کیفری می‌باشم ، خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می کنیم که جز به راستی چیزی ننویسیم و یا علم به مقررات و مجازات گواهی دروغ به شرحی که در پشت ورقه نوشته شده است و التزام به راستگویی مراتب بالا را کلا گواهی می‌کنم.
صحت امضای ……………..که با علامت …………….مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره………………….

اموال و دارایی های شخص مرحوم باید به صورت لیستی از اموال منقول و غیرمنقول آماده شود. یکی از وراث به اداره دارایی رجوع نموده تا مقدار مالیات بر ارث معلوم گردد. این مالیات با توجه به قوانینی محاسبه می شود. البته با توجه به این که وراث چه نسبتی با شخص میت دارند، میزان مالیات دریافتی از آن ها متفاوت خواهد بود. پس از آن که بهای مالیات بر ارث از سوی اداره دارایی مشخص شد، رسیدگی به متقاضی می دهد که این رسید برای دریافت گواهی انحصار وراثت ضرورت دارد.

وکیل در پارسیان
وکیل در پارسیان

بعد از آن فرم مخصوص انحصار وراثت به انضمام امضای همه وراث و شاهدان که در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است و کپی برابر اصل شناسنامه وراث و گواهی خود میت و کپی برابر اصل اقرار نامه همسر متوفی و دادخواست گواهی انحصار وراثت و رسید گواهی مالیاتی را باید به فرم اولیه ضمیمه نمود و به شورای حل اختلاف ارائه کرد. نکته قابل توجه این است که اصل شناسنامه وراث هم باید به شورای حل اختلاف تحویل شود و یک نفر از وراث به نمایندگی از بقیه آن ها می تواند مدارک و دادخواست مذکور را به شورای حل اختلاف تسلیم کند.

بعد از این که پرونده انحصار وراثت تشکیل شد و متقاضی به شعبه ذیصلاح رجوع کرد، اسناد و مدارک توسط شعبه صالح مورد بررسی قرار می گیرد. چنان چه ارزش ترکه بیشتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، هزینه انتشار آگهی از سوی شعبه محاسبه شده و به درخواست دهنده اعلام می گردد و متقاضی باید این هزینه آگهی را واریز کرده و رسید آن را به شعبه تحویل دهد. چنان چه بهای ترکه کمتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، شورا، بدون این که آگهی انتشار کند به دلایل درخواست کننده انحصار وراثت رسیدگی می‌نماید.

پس از گذراندن مراحل فوق درخواست صدور گواهی انحصار وراثت متقاضی برای یک دفعه در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می گردد و این در حالیست که ارزش ترکه بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد، در غیر این صورت بدون انتشار آگهی، گواهی انحصار وراثت محدود برای متقاضی صادر می شود. در مورد ورثه  متوفایی که در روستا اقامت داشته است اگر ارزش ترکه بیشتر از ۳۰ میلیون ریال باشد، آگهی فقط یک دفعه و در یک روز در اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نشر می‌یابد.