وکیل سرقت در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و سریع

وکیل سرقت در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت اشخاص، جرم سرقت می باشد. قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است در بیان مفهوم سرقت در ماده ۲۶۷ چنین تشریح می دارد که سرقت به مفهوم ربودن مال متعلق به غیر می باشد.

 عناصر جرم سرقت

برای این که هر جرمی واقع شود ۳ رکن لازم است که در زیر به ارکان اصلی جرم سرقت اشاره می کنیم:

 عنصر مادی

وقتی اقدامی از سوی یک فرد انجام بگیرد و جرم حاصل شود، عنصر مادی صورت گرفته است. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل جابه جا کردن و ربودن و نیز مخفی نمودن، اقدام ربایش انجام می شود. از ضروریات جرم سرقت این است که سارق بدون توافق مالک یا متصرف خواه به شکل علنی یا به شکل پنهانی مال دیگری را برباید.

 عنصر معنوی

برای این که یک جرم انجام شود، باید نیت و هدف مرتکب مشخص باشد و از پیش برای آن مصمم بوده باشد و برنامه ریزی کند. بنابراین از یک طرف  هم باید تصمیم به ربودن مال که یک هدف آن می باشد را داشته باشد  یا به عبارتی سوءنیت و از طرف دیگر نیت مالک شدن آن مال، یعنی سوء نیت خاص را هم دارا باشد. پس به منظور این که شخصی مرتکب جرم سرقت شود، اول باید هدف و انجام سرقت داشته باشد و دوم باید مطلع باشد که مالی که می خواهد برباید از آن فرد دیگری است.

 عنصر قانونی

چنان چه برای یک عمل در قانون، مجازات تعیین شود، یعنی آن عمل جرم می باشد. بنابراین برای احراز همه جرایم و مجازات نیاز مبرم به این عنصر می باشد و ویژگی های یک مال که به سرقت می رود سه دسته می باشد:

1-  مالی که دزدیده می شود حتماً باید چیزی باشد که امکان جابجایی و انتقال را داشته باشد.

2- مال باید متعلق به فرد دیگری در هنگام سرقت باشد.

3- مال ربوده شده باید از مالکیت صاحب آن بیرون آید و به تصرف فرد دزد درآید.

وکیل سرقت در شیراز
وکیل سرقت در شیراز

 انواع سرقت

سرقت بر اساس اندازه مجازات و ماهیت آن به شکل های مختلف سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود و خود سرقت حدی هم دو شاخه دارد: سرقت با شرایط خاص و راهزن.

سرقت به معنای برداشتن، ربودن مالی که به شخصی دیگر متعلق است. در همه موضوعات راجع به سرقت سارق باید آن چه را که ربوده است به صاحب مال برگرداند و اگر اصل مال را در اختیار نداشته باشد، باید عوض آن یعنی قیمت مال را بپرداز.د قیمت مالی که ربوده شده است به نرخ روز محاسبه می شود.ایا سرقت جنبه حقوقی نیز دارد؟شما می توانید با وکیل حقوقی در شیراز مشورت کنید

هدف سارق

سارق در سرقت اموال بقیه افراد دارای اهداف مختلفی است. از جمله مال ربوده شده را بفروشد و پول به دست بیاورد و بعضی از سارقان به منظور اعمال بعضی از جرایم سرقت می‌نمایند. به عنوان مثال سارقی خودرویی را می دزدد تا برای ربودن انسان یا قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر از آن استفاده کند. البته هدف بعضی از سارقان هم استفاده از مال ربوده شده می باشد. بعد از آن که دزدی انجام شد، سارقان عموماً هدفشان از سرقت به دست آوردن پول می باشد.ایا اکراه در سرقت نیز جاری است؟درباره اکراه در قتل و سرقت بیشتر بدانید

وکیل سرقت در شیراز
وکیل سرقت در شیراز

مفهوم سرقت تعزیری

منظور از سرقت تعزیری آن نوع سرقت است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. اگر سرقت شرایط مجازات حدی را دارا باشد با توجه به یکی از این شرایط در مورد آن مجازات اعمال خواهد شد و سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

1- چنان چه سرقت در مکان سکونت یا آماده برای سکنا یا در اطراف آن یا در اماکن عمومی مثل مسجد و حمام واقع شود.

2- چنان چه سرقت در جایی انجام شود که در آن جا پرچین یا نرده یا درخت قرار گرفته باشد و سارق آن را بشکند.

3- اگر سرقت در شب انجام شود.

4-چنان چه سارق دو نفر یا بیش از آن باشد.

5- اگر سارق در خدمت کسی بوده باشد به اصطلاح مستخدم او است و مال  صاحب کار خود را بر باید یا اموال شخص دیگری را از خانه ی فرد دیگری که همراه مخدوم به آن جا رفته بدزدد یا شاگرد یا کارگر  جایی که عموماً در آن جا کار می کرده مثل دکان کارگاه کارخانه و انبار باشد و  دزدی را انجام دهد.

6- چنان چه کسانی که هتلی را اداره می‌کنند یا مسافرخانه یا کاروانسرا و کاروان و اماکنی از این دست را مدیریت می نمایند که به مناسبت شغل خویش دارایی در اختیار دارند، همه یا بخشی از آن را سرقت کنند.

شرایط سرقت حدی

منظور از حد آن است که مجازات در قانون آن را مشخص کرده است. چنان چه شرایطی که در زیر شرح می دهیم فراهم باشد، سرقت از نوع حدی خواهد بود:

1- اگر سارق بالغ باشد.

2- سارق مجبور به سرقت نشده باشد، اما آگاه باشد که مال شخص دیگری را سرقت می کند.

3- چنان چه سارق بداند که عمل او حرام است و مالک مال آن را در حرز گذاشته باشد.

4- اگر سارق در حالت اضطرار دست به سرقت نزده باشد.

5- اگر سرقت در سالی که قحطی آمده است انجام نشده باشد.

6- چنان چه هدف سارق و نیت او دزدی باشد و با این هدف مال را برداشته باشد.

7- مالی که به سرقت رفته باشد، در حرز مقتضی واقع شده باشد.

8- مالی که به سرقت رفته است از جمله اموال دولتی و وقتی نباشد

عموماً چنین شرایطی با هم در یک جا جمع نمی شود. که حد سرقت را برای سارق بتوان اعمال نمود. با توجه به این که شرایط دیگری هم برای اجرای حد وجود دارد. مثل این که پیش از شکایت صاحب مال، سارق را نبخشیده باشد یا سارق پیش از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد، در مورد مجازات سرقت حدی باید بگوییم که مجازات آن عبارت است از:

در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به شکلی که انگشت شست و کف دست به جای بماند. در دفعه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برامدگی به شکلی که نصف قدم و اندازه ای از محل مسح به جای بماند. در دفعه سوم حبس ابد و در دفعه چهارم اعدام. حتی اگر که سرقت انجام شده در زندان از سوی سارق  انجام شود.

وکیل سرقت در شیراز
وکیل سرقت در شیراز

سرقت مسلحانه

چنان چه سرقت توأم با زور و اذیت باشد یا سارق مجهز به اسلحه باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. چنان چه جرمی هم انجام داده باشد به مجازات آن جرم محکومیت می یابد. اگر سرقت مسلحانه در شب انجام شود و سارق دو نفر یا بیش از آن باشد و حداقل یکی از آن ها دارای سلاح ظاهری یا مخفی باشد ،.هر کدام از سارقین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود

سرقت مشدده

در شرایطی که سارق چند شرط زیر را  تواما داشته باشد به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد:

1- سرقت در شب انجام شود و سارق دو نفر یا بیش از آن باشد.

2- یک یا چند نفر مجهز به سلاح ظاهری یا پنهانی باشد.

3- از دیوار بالا برود یا حصار را بشکند یا با استفاده از کلید ساختگی یا بر خلاف حقیقت خودش را مامور دولت بشناسند یا در مکانی که محل سکونت یا آماده برای سکونت است و اطراف آن، سرقت انجام داده باشد.

4- سرقت باعث آزار یا تهدید فردی شود.

 سرقت مسلحانه از منزل

اگر یک یا چند نفر خانه ای مورد سرقت قرار دهند و دست کم یک نفر از آن ها مجهز به سلاح باشد یا اصلاً سلاحی نداشته باشند اما در هنگام سرقت در جایگاه هتک ناموس واقع شوند، به مجازات اعدام یا حبس ابد محکومیت می یابند.

در شرایطی که ساکنان یک خانه هدفشان دفاع از مال یا ناموس باشد و در این میان به قتل یا جرح یا ضرب سارقین منجر شوند، از مجازات معاف خواهند بود. ماموران در هنگام بازداشت سارقان اگر سبب قتل یا جرح یا ضربه به سارقین شوند، از مجازات معاف می شوند. اکراه در سرقت چگونه محقق میشود اگر در حین سرقت قتلی اتفاق بیفتد ایا مشمول مقررات اکراه در قتل میشود؟

سرقت مسلحانه از بانک ها یا صرافی ها یا جواهر فروشی ها

چنان چه دو یا چند نفر برنامه ریزی کند و نقشه بکشند و این نقشه را از قبل تهیه کنند. با این هدف که وجه نقد یا اوراق بهادار یا طلا را از بانک یا صرافی به سرقت ببرند و حداقل یکی از سارقان مجهز به سلاح سرد یاگرم خواه ظاهری خواهر پنهانی خواه پرخواه خالی باشد، چه استفاده کند چه نکند، اگر سرقت واقع شود به حبس ابد و چنان چه مرتکب قتل شوند به اعدام محکوم می شوند. اگر بر خلاف تمایل سارقان هیچ کدام از اهداف قتل و سرقت حاصل نشود، حبس از ۵ تا ۱۰ سال در انتظار آن ها خواهد بود.

وکیل سرقت در شیراز
وکیل سرقت در شیراز

محاربه و مجازات آن

محاربه به مفهوم سلاح کشیدن با نیت جان و مال و ناموس مردم یا ارعاب و ترساندن آن ها به شکلی که سبب  نا امنی در جامعه شود، است. اگر فردی با هدف شخصی به طرف یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و اقدام او جنبه عمومی نداشته باشد و هر آن کس که روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر عجز و ناتوانی سبب سلب امنیت نشود، محارب نخواهد بود.

مجازات محاربه یا حد محاربه یکی از این موارد است:1- اعدام 2- صلب3- قطع دست راست و پای چپ 4-نفی بلد به معنای تبعید کردن فرد از محلی به محل دیگر توام با سخت گیری.

راه زنی یا قطع طریق

راهزنی در واقع به زور و اجبار برای کشیدن دارایی دیگران از زیر تسلط آنها در جاده های خارج از شهر می باشد. سارق مسلح و قطع کننده راه اگر با داشتن اسلحه و  امنیت مردم را از بین ببرد و راه را از بین ببرد و سبب ارعاب و ترساندن و وحشت شود، محارب خواهد بود. در این شرایط مجازات او اعدام یا قطع دست راست یا پای چپ یا تبعید می باشد و چنان چه کسی راهزنی کند و محارب نباشد به سه تا ۱۵ سال ۷۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

شرایطی برای راهزنی یا قطع طریق در قانون عنوان شده است. از جمله این که محل وقوع جرم دزدی راهزنی یا مجهز به سلاح حتماً باید یکی از مسیرهای خارج از شهر یا روستا باشد.

1- تفنگ باشد

2- عمل راهزنی باید با کمین کردن و غافلگیرانه و حمله علنی به عابران انجام شود.

3- راهزنی تقیدی به تعداد مشخص سارقان ندارد و صرفا با یک نفر جرم راهزنی محقق می شود.

4- امنیت راه بر حفظ اموال در اقدام مامورین، باید تقدم داشته باشد.

5- حد محاربه و افساد فی الارض  از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد.

وکیل سرقت در شیراز
وکیل سرقت در شیراز

آدم ربایی

اگر کسی با هدف دریافت وجه یا پول یا دارایی یا با نیت انتقام یا با هر هدف دیگری با اجبار و زور و تهدید یا مکر و فریب یا به هر شکل،  شخصاً یا به وسیله دیگری فردی را بدزدد یا پنهان کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.

در شرایطی که سن بزه‌دیده کمتر از ۱۵ سال کامل باشد یا ربودن او به وسیله اتومبیل انجام شود یا به بزه دیده آسیب جسمی و روحی وارد آید، شخص مرتکب به مجازات حداکثری معین شده در قانون محکوم می‌شود و چنان چه جرایم دیگری هم مرتکب شده باشد، به مجازات آن جرایم هم محکوم خواهد شد.

چنان چه همین جرم آدم ربایی با میل و رضایت فرد انجام شود، دیگر عنوان جرم آدم ربایی را نخواهد داشت.

تکلیف سارق در برابر مال باخته

بر اساس قانون، در همه موارد ربودن مال و دزدی ، دادگاه مضاف بر مشخص نمودن مجازات، سارق یا دزد مال را به بازگرداندن عین مال ربوده شده محکوم می نماید. چنان چه عین آن مال موجود نباشد، سارق باید مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده را بازگرداند و جبران خسارتی را که به  شخص بزه دیده وارد شده است را بنماید.

اگر سارق مال و عین آن را برنگرداند یا قیمتش را پرداخت نکند، چنان چه مال در دسترس باشد ضبط و ثبت شده و به اندازه محکومیت از مال ثبت شده برداشت و کسر خواهد شد. در غیر این موارد به تقاضای بزه‌دیده تا زمان پرداخت مالیات سارق در حبس می ماند. هرچند که مدت محکومیت مجازات اصلی خاتمه یافته باشد.

 

مراحل شکایت کیفری سرقت

چنان چه فرد بخواهد از کسی شکایت کیفری در مورد جرم دزدی داشته باشد، باید مراحلی را بگذراند.

اول این که به شکل تلفنی با وکیل جرایم سرقت مشاوره کند. زیرا شکایت کیفری در مورد سرقت نیازمندی تنظیم یک شکواییه  است. چنان چه فرد شاکی اطلاعات درست و کافی در مورد تهیه شکواییه نداشته باشد، باید به شکل حضوری با وکیل دزدی مشورت کند.

دوم این‌که فرد اگر تمایلی به حضور در دادگاه یا وقت مقتضی جهت شکایت نداشته باشد، می تواند به وکیل متخصص سرقت وکالت دهد که امور شکایت را انجام دهد و به منظور این که وکالت را به شخص وکیل اعطا کند باید مدارکی از جمله شناسنامه و کارت ملی و هر سند و مدرک و دلیلی که نشان دهنده سرقت انجام گرفته شده باشد را در اختیار او قرار دهد.