وکیل منازعه در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل منازعه در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک منازعه در شیراز

وکیل پایه یک منازعه در شیراز
وکیل پایه یک منازعه در شیراز

منازعه دلیل بر شرکت دو طرف در یک نزاع می باشد.پس اگر یک گروه به گروهی دیگر  حمله کنند و یگدیگر را مورد ضرب و شتم قرار دهندولی دی این جا یک گروه هیچ عملی انجام ندهد  و فقط از خود دفاع کنند  در این حالت منازعه ای شکل نگرفته است.و با توجه به این موضوع دیوان عالی کشور در یک از آرا خود گفته که اگر منازعه صورت بگیرد رسیدگی به اتهام یک طرف بدون ای که به اتهام طرف دیگر رسیدگی شود امکان پذیر نیست.

مجازات شرکت در منازعه

بر اساس ماده 615 قانون مجازات اسلامیرهریک از شرکت کنندگان در نزاع با  توجه به شرایطشان به مجازات محکوم می شوند:

الف) اگر نزاع به قتل بیانجامد شخص به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد

ب)اگر نزاع منجر به نقص عضو شود شخص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ج) اگر نزاع موجب ضرب و جرح شود شخص محکوم به حبس از سه ماه تایک سال می شود.

تبصره یک:در صورتی که در این نزاع اعمال شخص دفاع مشروع باشد مشمول ماده فوق نخواهد بود.

تبصره دو: مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

با توجه به تبصره دو در صورت نیاز به وکیل دیه در شیراز یا شهر های دیگری چون وکیل دیه در بوشهر، وکیل دیه در اصفهان،  یا وکیل دیه در بندرعباس تماس حاصل بفرمایید.

نتیجه می توان گرفت که نزاع شامل جمعیتی بیش تر از دو نفر استو وقتی یک عده باهم درگیر می شوند و یک نفر به قتل می رسد یک نفر هم متهم به قتل شده و همان یک نفر که قاتل است قصاص می شود و بقیه افراد شرکت کننده در در گیری و منازعه مطابق قانون فوق به حبس محکوم می شوند.

بر اساس رایی از سوی دیوان عالی کشور از آن جا که مجازات شرکت کننده های در جرم ضرب و جرح که مستقل از جرم منازعه اتفاق افتد بی آن که مرتکب اصلی معلوم باشد چنان چه در قسمت پایاتنی ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی می خوانیم که به دوماده172 و 173 آن قانون نسبت داده شده و براساس بند یک از تبصره دو قانون تسریع دادرسی  ضرب و جرحی که در برگیرنده آن قسمت ماده 172 مذکور که دال بر شکستن عضو است

اگر به شکستن عضو نینجامد جرمی قابل گذشت خواهد بود پس نتیجه می توان گرفت که اگر درضرب وجرح شکستگی عضو اتفاق بیفتد اما نقص عضوی ایجاد نگردد گذشت شاکی تعقیب متهم را برای کیفر متوقف خواهد نمود. بدین معنی که در این مورد لازم است که شخص حتما شکایت کند تا رسیدگی به جرم صورت گیرد.

چگونگی پیدایش جرم منازعه

جرم منازعه حتما باید با یک رفتار فیزیکی و عملی رخ دهد و صرف لفظ کافی نیست. و حتما لازم نیست برای وقوع آن از وسیله خاصی استفاده شود و حتی با ضربات دست و پا می تواند منازعه شکل بگیرد یا وسایلی مثل سنگ و چوب می توانند باعث بروز و وقوع منازعه شوند. به نظر برخی از حقوقدانان از جمله دکتر میرصادقی اگر یک گله حیوان را علیه یک گروه انسانی شوراند و به افراد از این طریق حمله ور شد از مصادیق منازعه نیست.نکته مهم این که اگر تعدادی از منازعین علل رافع مسئولیت کیفری داشته باشند این امر خود منازعه را از شمول ماده 615 خارج نمی کند.

حتما برای وقوع منازعه باید چند نفر حضور داشته باشند و حضور صرفا 2نفر منازعه را شکل نمی دهد.در ماده 615 قانون مجازات اسلامی از واژه عده ای استفاده شده که قبلا در ماده 175 همین قانون از واژه چند نفر استفاده می شد.پس حداقل برای وقوع جرم منازعه سه نفر باید حضور داشته باشند و صدمات و ایرادات وارد شده و مرتکب آن هم معلوم نباشد. اگر میزان مداخله و مرتکب ایراد هر نفر در منازعه مشخص باشد طوری که بتوان به آن ها نسبت مباشرت یا معاونت را داد  خب در این حالت قطعا باید بر اساس قوانین مربوط به دیات وقصاص رفتار نمود.

همان طور که در تبصره 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامی هم می خوانیم پس از شرایط اصلی وقوع منازعه معلوم نبودن شخصی است که صدمه زده . در عین حال صدمه باید در هنگام وقوع منازعه باشد و حتما سه نفر باشد و زد و خورد صورت گرفته از سوی دو طرف باشد. نتیجه ای که می توان گرفت این که صرف این که یک عده در جایی تجمع کنند جرم نیست و منازعه مطلق نیست و حتما برای این که منازعه تحقق یابد باید یکی از نتایج ذیل حاصل شود مثل ضرب و جرح قتل نقص عضو. در تعریف ضرب باید بگوییم منظور همان تورم و کوفتگی و تغییر رنگ پیچیدن مفاصل است و مقصود از جرح آسیب به بافت های بدن توام با خونریزی است.

شرایط تحقق جرم منازعه

صدمه ای که در بین جرم منازعه اتفاق می افتد از جرایم عمدی است و برای این که جرم منازعه محقق شود هر یک از مرتکبان باید با عمد و قصد در زد و خورد شرکت کرده باشند و نیازی است که این صدمه با عمد خاص محرز شود.اما در عین حال که این عمد باید محرز شود نتیجه اش هم باید با آن  در ارتباط باشد به طوری که بتوان بین ضرب و جرح و نتیجه آن یعنی قتل  یا نقص عضو و یا جرح رابطه برقرار نمود.

وکیل پایه یک منازعه در شیراز
وکیل پایه یک منازعه در شیراز

جرایم مشابه منازعه

در ماده 617 مقرر می دارد:(هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یابا کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دوسال  و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد) در این ماده منظور از محارب شخصی است که باعث ناامنی در جامعه  می شود مثلا عبدو المالک ریگی و افرادش باعث جنایات وسیعی در ایران شده اند و  او به عنوان یک محارب  به اعدام محکوم شد. در ماده 618 قانون مجازات اسلامی می خوانیم که هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم  خواهد شد.

تفاوت منازعه با ضرب و جرح

در ماده 614 در قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم ضرب و جرح عمدی به طور صریح بیان شده است. در این ماده آمده که هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد همچنین میتوانید با وکیل ضرب و جرح در شیراز نیز مشورت کنید.

ضرب و جرح

برای اینکه جرم ضرب و جرح و عنصر مادی آن  محقق شود شرایطی باید وجود داشته باشد منظور از عنصر مادی جرم همان تبلور خارجی اش است  حال  به  شرایطی که باید برای محقق شدن جرم ضرب وجرح لازم است می پردازیم:

اولا باید شخصی که مورد آسیب قرار می گیرد  زنده باشد  و منظور از زنده کسی است که مراحل رشد را گذرانده باشد و تولد اومحرزباشد. اگر این ضرب و جرح و تعرض نسبت به شخصی که مرده است صورت پذیرد از شمول این بند خارج است.

ثانیا صدمه باید حتما به شکل جرح باشد یا به نقص عضو بینجامد: بنابراین صدمه باید یک عمل باشد چه خفیف یا شدید چه اینکه واحد باشد یا چند بار انجام شود.  پس اگر فعل نباشد و ترک فعل باعث بروز صدمه و آسیب شود مشمول این بند نخواهد شد .

لازمه بروز جرم استفاده از ابزار است: حال این وسایل می تواند استفاده از ابزاری مثل آچار،چکش، کلنگ اجسام تیز و برنده ، سلاح گرم یا سرد و حتی مواد منفجره و آتش زا باشد.

در جرم ضرب و جرح حتما قصد فرد باید محرز باشد:یعنی شخص متعرض آگاه باشد که کسی که به او تجاوز و تعرض می کند زنده است.و همین طور نسبت به این موضوع هم آگاه باشد که عملی که او مرتکب می شود به مجازات ختم می شود.

صدمات مستوجب تعزیر

در ماده 614 قانون مجازات اسلامی در این رابطه می خوانیم که:هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرضی دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنان چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دوتا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت در خواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود.

رفتار مرتکب

وقتی می گوییم رفتار مرتکب  منظور عمل مادی به شکل مثبت آن است  و نباید به شکل ترک فعل باشد گرنه نمود پیدا نمی کند برای تحقق این موضوع وسیله ارتکاب جرم هم باید استفاده شود که نتیجه آن تورم کبودی یا کوفتگی باشد و ی اینکه نسوج و بافت های بدن را توام با خونریزی از بین ببرد.

روش های ارتکاب ضرب و جرح

قانون گذار راه های ارتکاب جرم را در متن صریح قانون آورده است و ضرب و جرح باعث ایجاد ضایعات و اختلالات  در یکی از اعضا و حواس  می شود .

وقتی در یک منازعه جرحی با چاقو صورت می گیرد عملی است که عنوان های مختلفی  دارد  قانون گذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که اگر جرمی عناوین مختلفی داشته باشد جرمی را باید مد نظر قرار داد که مجازات آن اشد است. در قانون برای دو جرم جرح وضرب و جرم شرکت در منازعت منتهی به جرح و ضرب یک مجازات در نظر گرفته شده است یعنی هردو مجازات دارای مجازات حبس از سه ماه تا یکسال است . پس به موجب ماده 47 قانون مجازات اسلامی باید هر جرم مجازات مخصوص به خود را داشته باشند. این جرم از مصادیق تعدد مادی است

1- شرکت در منازعه منجر به ضرب و جرح

2-ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو  که با توجه به تبصره ماده 614 و بند 3 ماده 615  مجازات هریک باید تعیین شود.

وکیل پایه یک منازعه در شیراز
وکیل پایه یک منازعه در شیراز