وکیل مهریه در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و تخصصی

وکیل مهریه در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

ویدیو مقاله وکیل مهریه در اصفهان

وکیل پایه یک مهریه در اصفهان:

مهریه ،از حقوق مالی است که به موجب شرع و قانون متعلق به زوجه است .

با انعقاد عقد نکاح ، مهریه تعیین شده به مالکیت زوجه در می آید و در صورتی که قبل از نزدیکی بین زوجین ، طلاق واقع شود ، نصف مهرالمسمی به زوج مسترد خواهد شد و در صورتی که قبل از نزدیکی ، عقد نکاح به هر علت فسخ شود ، زوجه مستحق مهریه نخواهد بود مگر در صورت عنن مرد که در این صورت نصف مهریه به زوجه تعلق می گیرد .

یکی از دعاوی خانواده پرداخت مهریه به زوجه می باشد پس میتوانید مقاله وکیل خانواده در اصفهان را نیز مطالعه کنید.

مهرالمسمی :

به مهریه ای که  در عقد نکاح مشخص و تعیین شده باشد میگویند .

مهرالمثل :

مهریه ای است که در صورت عدم تعیین مهر توسط طرفین و نزدیکی بین زوجین ، به زوجه تعلق میگیرد و تعیین با توجه به ویژگی ها و خصوصیات زن است .

مهرالمتعه :

مهریه ای است که با توجه به وضعیت مالی و درامد مرد تعیین شده و هنگامی که در عقد مهریه تعیین نشده و طلاق قبل از نزدیکی رخ دهد،به زن تعلق می گیرد.

در نکاح دائم ، می توان مهریه را تعیین نکرد اما درج شرط عدم تعلق مهریه ، شرطی نامشروع و باطل است اما موجب بطلان نکاح نمی شود . در نکاح دائم می توان برای مهریه ، خیار شرط قرار داد و در صورتی که ذوالخیار با اعمال خیار ، موجب فسخ توافق راجع به مهریه شود ، در صورت عدم تعیین مهریه و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل خوهد شد.

در نکاح موقت ، لزوما باید مهریه به طور دقیق معین شود و شرط عدم وجود مهریه و یا خیار شرط نسبت به آن ، باطل و موجب بطلان عقد می شود زیرا در نکاح موقت مهریه  یکی از ارکان عقد محسوب می شود .

در نکاح موقت در صورتی که مرد قبل از نزدیکی  ، تمام مدت را به زوجه بذل کند ، زوجه مستحق نصف مهرالمسمی خواهد بود و اگر مرد قبل از تمام شدن مدت عقد ، فوت کند و یا زوجه فوت کند ، مهریه به طور کامل به زوجه تعلق می گیرد.

وکیل پایه یک مهریه در اصفهان
وکیل پایه یک مهریه در اصفهان

تعیین مهریه:

همان طور که اشاره کردیم ، مهریه از جمله حقوق مالی است . هر آنچه که بتوان برای آن لفظ مال را به کار برد ، می تواند به عنوان مهریه انتخاب شود . مهریه باید دارای مالیت بوده و از نظر قانونی و شرعی ، تعیین آن به عنوان مهریه  ایرادی نداشته باشد .

به طور مثال قرار دادن اعضای بدن انسان زنده به عنوان مهریه ، فاقد مشروعیت بوده و چنین مهریه ای فاسد و باطل است .

اما می توان به طور مثال تعمیر اتومبیل  را به عنوان مهر تعیین کرد . زیرا تعمیر اتومبیل عملی مشروع است که مستحق اجرت است .

برای تعیین مهریه ، باید به گونه مهر را تعیین کرد که مشخصات و خصوصیات مال معلوم بوده و مجهول  و مبهم و مردد نباشد .

مهریه را طرفین باید با تراضی یکدیگر تعیین نمایند . زوجین می توانند برای تعیین نهر به یکدیگر و یا به شخص  ثالثی  وکالت دهند .

در صورتی که ثالث وکیل در تعیین مهریه باشد و از تعیین آن ناتوان گردد و یا فوت کند ، در صورتی که زوجین خود مهریه را تعیین ننمایند ، مهریه را در صورت عدم تراضی زوجین ، دادگاه معین خواهد کرد  .

می توان تعیین مهریه را به زوج و یا زوجه واگذار کرد .

در صورتی که تعیین مهریه با زوج باشد ، به هر میزانی می تواند مهریه را مقرر کند اما اگر اختیار تعیین مهر با زوجه باشد ، زوجه نمی تواند میزان مهریه را بیش از میزان مهرالمثل تعیین کند .

با توجه به حاکم بودن تراضی زوجین در امر مهریه ، پس از عقد نکاح نیز ، زوجین می توانند با تراضی یکدیگر  میزان مهریه را تغیر دهند  و همچنین زوجه می تواند پس از انعقاد عقد نکاح ، مهریه را به زوج هبه نماید و ممنوعیتی از این جهات در قانون ذکر نشده است .

در صورتی که مالی را به عنوان مهریه تعیین کنیم که در واقع متعلق به زوج نبوده و مثلا متعلق به پدر زوج باشد ، اگر مال معین باشد و مالک اصلی ، قرار دادن مال به عنوان مهریه را تنفیذ نکند ، در واقع مهریه باطل است و زوج ملزم به پرداخت مثل مال درصورت مثلی بودن و قیمت مال در صورت قیمی بودن می شود .

در صورتی که پس از انعقاد عقد نکاح و تعیین مهریه مشخص شود که مهریه فاقد مالیت بوده و یا مهریه تعیین شده به گونه ای مجهول باشد که تعیین آن ممکن نباشد ، زوج باید مهرالمثل  بپردازد و این مهرالمثل  به دلیل تراضی طرفین و قرائن موجود ، منوط به وقوع نزدیکی بین زوجین نیست ؛ زیرا قصد طرفین بر تعیین مهریه بوده است.

هر گاه عقد نکاح به علت تدلیس زوجه فسخ شود ، زوجه مستحق  مهریه  نخواهد بود .

در صورتی که زن و مردی با یکدیگر ازدواج کرده و بین آن دو نزدیکی  واقع شود و پس از آن اشکار شود که در واقع عقد نکاح آنان باطل بوده است ، در صورتی که زن نسبت به فساد عقد آگاه باشد ، مستحق مهرالمثل است اما اگر نزدیکی  واقع نشده باشد و یا در صورتی که زن مطلع از فساد عقد بوده باشد ، حتی اگر نزدیکی واقع شده باشد  ، زن استحقاق  مهریه را نخواهد داشت

نمی توان در ضمن عقد نکاح دائم ، شرط نمود که در صورت عدم تادیه مهریه توسط زوج و یا تاخیر در پرداخت آن ، زن حق فسخ نکاح را داشته باشد و یا در صورت عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت پهریه ، عقد نکاخ منفسخ شود . در واقع چنین شرطی باطل و نامشروع است اما موجب بطلان عقد نکاح نمی شود .

وکیل مهریه در اصفهان
وکیل مهریه در اصفهان

مطالبه مهریه در اصفهان:

مهریه زن از جمله مطالبات ممتاز است و در صورتی که زوج ، ورشکست شده باشد و اموال او برای استیفای طلب طلبکاران توقیف شده باشد  ، طلب زوجه از همسر خود بابت مهریه ، تا میزان مقرر در قانون تصفیه امور ورشکستگی  ، از جمله مطالبات ممتاز بوده و نسبت به طلبکاران عادی و فاقد وثیقه ، حق تقدم دارد و برای میزان مازاد بر مقدار تعیین شده ، جزو مطالبات عادی است و به همان نسبت از دارایی زوج ، حصه خواهد برد.

البته این حق تقدم زوجه در صورتی است که از تاریخ ازدواج آنان تا زمان  توقف زوج ، حداقل پنج سال گذشته باشد و این شرط به منظور جلوگیری از تبانی تاجر متوقف است .

سند ازدواج ، یک سند رسمی است . و مطالبه مهریه با استناد به این سند ، مانند اسناد لازم الاجرا ، به اجرا گذاشته می شود. پس برای مطالبه مهریه ، زوجه نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد و صرفا می تواند از طریق اجرای ثبت محل وقوع عقد نکاح،درخواست صدور اجرائیه کرده و از این طریق  مهریه خود را وصول کند .

در صورت صدور اجراییه ، زوج ده روز برای پرداخت آن مهلت دارد و اگر در ظرف این ده روز مهریه را پرداخت نکند و یا رضایت زوجه را اخذ نکرده و هم چنین دادخواست اعسار ندهد ، زوجه می تواند با معرفی اموال مرد ، توسط اجرای ثبت ، اموال مرد را برای وصول مهریه خود توقیف نماید.

وکیل هر یک از زوج یا زوجه در این موارد باید با توجه به شرایط پرونده و رویه حاکم بر موضوع به گونه ای عمل نماید که شرایط هر چه بیشتر به نفع موکل او تمام شود. به طور مثال ، وکیل زوج ، با اثبات اعسار موکل خود ، می تواند از حبس مرد جلو گیری کرده و بدهی مرد را به همسر خود ، تقسیط کند .

و در صورتی که زوج مدعی پرداخت مهریه به همسر خود باشد ، با تقدیم دادخواست ابطال دستور اجرا به دادگاه ، اجراییه صادر شده را باطل نماید و از این طریق از توقیف اموال زوج جلوگیری نماید .

وکیل زوجه نیز با معرفی اموال زوج و در صورت ادعای اعسار زوج با اثبات ملائت او ، سعی در وصول هر چه سریع تر موکل به طلب خود داشته باشد .

در صورتی که مرد جز درامد خود مالی نداشته باشد ، می توان حقوق او را توقیف نمود . میزان توقیف حقوق به این است که در صورت متاهل بودن مرد ، یک چهارم و در صورت مجرد بودن وی ، یک سوم حقوق او ماهیانه برای پرداخت بدهی او توقیف خواهد شد.

در صورتی که سند ازدواج موجود نباشد ، زوجه از طریق دادگاه می تواند مهریه خود را با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، وصول کند ‌.دادگاه صالح در خصوص مطالبه مهریه ، دادگاه خانواده است و با توجه  به قانون حمایت خانواده مصوب سال  (۱۳۹۱)، زوجه میتواند دعوا را در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده ( زوج ) و یا محل اقامت خود مطرح کند مگر زمانی که مهریه ، مال غیر منقولی  باشد که در این صورت الزاما و با توجه به آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت نسبی دادگاه  در مطالبه مال غیر منقول، باید دعوا را در محل  وقوع مال غیر متقول مطرح کند .

در صورتی که مهریه ، غیر وجه نقد باشد ، مانند سکه ، در صورتی که نتوان عین مال یا مثل آن را تسلیم کرد ، قیمت مال در زمان اجرای حکم ملاک است .

زوجین می توانند با توافق یکدیگر ، تصمیم بگیرند که زوجه مهریه خود را ببخشد و در ارای آن مرد حاضر به طلاق زن شود .

در هر صورت وکیل هر یک از طرفین باید با توجه به شرایط حاکم بر پرونده و مطالبات موکل خود سعی نماید با توصل به  طرق مختلف ، موکل خود را هر چه سریع تر به هدف خود برساند .

وکیل مهریه در اصفهان
وکیل مهریه در اصفهان

محاسبه مهریه به نرخ روز:

در صورتی که مهریه وجه رایج باشد ، هنگام وصول آن ، با توجه به نرخ تورم مهریه محاسبه خواهد شد .

برای محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز ،  ابتدا باید متوسط شاخص بها در سال قبل را تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد کرده و سپس نتیجه را در مهریه مندرج در عقدنامه ضرب کنیم .

در صورتی که زوج فوت کرده باشد ، متوسط شاخص بها در تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت .

توقیف اموال:

برای توقیف اموال زوج ، باید مستثنیات دین را رعایت کرد و از توقیف این اموال خودداری کرد مگر آن که زوج به این امر رضایت دهد .

در صورتی که مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار ازادی باشد ، در صورتی که مرد نتواند اعسار خود را اثبات کند ، جلب خواهد شد . و اگر مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد ، زوج برای مازاد ۱۱۰ سکه جلب  نخواهد شد مگر آن که زوجه توانایی مالی و استطاعت او را اثبات نماید .

در مقاله وکیل مهریه در بندرعباس آمده است که وکیل زوج با اثبات اعسار مرد و یا اثبات پرداخت مهریه به زن ، از جلب و حبس موکل خود جلو گیری می کند .

برای اثبات اعسار ، باید لزوما به دادگاه بدوی رسیدگی کننده ، با پرداخت هزینه دادرسی مطابق دعاوی غیر مالی ، دادخواست  تسلیم کرد . با توجه به غیر مالی بودن دعوای اعسار ، می توان از رای صادره در این امر ،  در دادگاه تجدید نظر استان ، تجدید نظر خواهی نمود . دعوای  اعسار به طرفیت زوجه مطرح خواهد شد و زوجه می تواند با اثبات ملائت زوج ، موجبات صدور حکم بی حقی خواهان را فراهم اورد .

وکیل مهریه در اصفهان
وکیل مهریه در اصفهان