وکیل چک در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل چک در اصفهان

وکیل چک در اصفهان
وکیل چک در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

اسناد تجاری:

قانون گذار به طور خاص سه سند تجاری را در قانون تجارت معرفی کرده و برای دارنده آن مزایا و همچنین تکالیفی را در نظر گرفته است .

این سه سند تجاری عبارتند از :

 • چک
 • سفته
 • برات

در این مقاله ، به بررسی اختصاری سند تجاری چک  خواهیم پرداخت .

چک :

مهم ترین و پر کاربرد ترین  سند تجاری ، چک می باشد .

قانون گذار برای دارنده ی این سند ، مزایای خاصی را در نظر گرفته است .

این سند تجاری  ، در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد .

به موجب صدور سند تجاری چک ، صادر کننده آن پرداخت مبلغ مندرج در متن چک را به دارنده آن را  به بانک محال علیه دستور خواهد داد .

به موجب قانون صدور چک ، محال علیه باید لزوما یکی از بانک های معتبر باشد .

قانون حاکم :

قانون تجارت و قانون صدور چک ، در خصوص سند تجاری چک حاکم می باشند .

با توجه به اصلاحات جدیدی که در قانون صدور چک صورت گرفته است ، توجه به اصلاحات مهم اعمال شده ، الزامی  می باشد .

صدور چک :

برای صدور سند  تجاری چک ، صادر کننده چک باید لزوما  سند را  به امضای خود برساند و درج اثر انگشت و یا مهر فرد کافی نمی باشد .

برای صدور چک باید هویت دارنده چک و همچنین مبلغ و تاریخ مندرج در چک در سامانه صیاد به ثبت برسد و برای هر برگه  چک ،  شناسه یکتا صادر خواهد شد .

فلذا صدور چک به صورت در وجه حامل ، امکان پذیر نمی باشد زیرا هنگام صدور آن لزوماً باید هویت دارنده سند در سامانه صیاد ثبت شود .

نقل و انتقال سند تجاری نیز باید با ثبت هویت دارنده جدید آن در سامانه صیاد انجام گیرد و دیگر ظهر نویسی  و پشت نویسی سند به ‌منظور انتقال ، امکان پذیر نمی باشد .

انواع چک :

چک به  چهار صورت صادر می شود  :

 • چک عادی
 • چک تایید شده
 • چک تضمین شده
 • چک مسافرتی

به موجب قانون جدید صدور چک ، صدور چک به صورت الکترونیکی نیز امکان پذیر شده است .

وکیل چک در اصفهان
وکیل چک در اصفهان

تکالیف دارنده ی چک  :

 • دارنده چک در صورتی که محل صدور آن و محل تادیه ی وجه آن یکسان باشد ، باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در متن چک ، برای وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نماید .
 • در صورتی که محل صدور چک در یک نقطه از ایران و محل تادیه آن در نقطه دیگر ایران باشد ، دارنده ی آن باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ درج شده در چک ، پرداخت وجه آن را از بانک محال علیه  مطالبه کند .
 • اگر چک در خارج از ایران صادر شده باشد و محل تادیه ی آن ، ایران باشد ، دارنده ی چک باید پرداخت وجه آن را ظرف ۴ ماه از تاریخ مندرج در متن چک از بانک محال علیه مطالبه کند .

تخلف دارنده  :

اگر دارنده چک در مواعد مذکور به بانک محال علیه مراجعه ننماید ، امکان اقامه دعوا علیه ظهرنویسان و همچنین ضامن آن ها را از دست خواهد داد و تنها می تواند علیه صادر کننده چک اقامه دعوا کند  .

در صورتی که صادر کننده چک محل سند را در موعد مقرر به بانک محال علیه رسانده باشد و دارنده چک در موعد مقرر برای وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نکرده باشد ، در این صورت  اگر پرداخت وجه چک به علتی که مربوط به بانک محال علیه  می باشد ، ممکن نباشد ، دارنده چک حق اقامه دعوا علیه صادر کننده چک  را نخواهد داشت و تنها می تواند  برای دریافت طلب خود به بانک محال علیه مراجعه نماید .

ضمانت اجرای عدم پرداخت چک:

ضمانت اجرای حقوقی:

دارنده چک می تواند با تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف حسب مورد ، علیه صادر کننده چک و یا سایر مسئولان که عبارتند از ظهر نویسان و ضامنان آن  اقامه دعوا کند .

برای آن که دارنده چک بتواند علیه مسئولان پرداخت وجه چک اقامه دعوای حقوقی کند ، باید ظرف یک سال از تاریخ صدور  گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه ، اقدام به طرح دعوای حقوقی در مرجع صالح کند .

در صورتی که چک صادر شده فاقد شرایط زیر باشد ، دارنده چک می تواند از دادگاه صالح صدور اجراییه علیه خوانده دعوا را مطالبه کند :

 • چک بابت تضمین انجام معامله و یا اجرای تعهد صادر شده باشد
 • پرداخت وجه چک ، مشروط باشد
 • گواهی عدم پرداخت به علت دستور عدم پرداخت ، صادر نشده باشد .

ضمانت اجرای کیفری:

برای آن که دارنده چک بتواند صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار دهد ، باید لزوما ظرف شش ماه از تاریخ مندرج در متن چک ، پرداخت وجه آن را از بانک محال علیه مطالبه کند و همچنین ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت  ، اقدام به طرح شکایت کیفری در مرجع صالح  علیه صادر کننده آن کند .

برای آن که بتوان شکایت کیفری علیه صادر کننده چک مطرح کرد ، چک نباید شرایط زیر را داشته باشد :

 • صدور چک به صورت سفید امضا باشد
 • پرداخت وجه چک منوط به تحقق شرط باشد
 • صدور چک برای تضمین انجام معامله و یا اجرای تعهد باشد
 • تاریخ واقعی صدور چک ، با تاریخ مندرج در متن چک متفاوت باشد

مجازات صدور چک بلامحل:

 • کمتر از یک میلیون تومان :

اگر مبلغ درج شده در متن چک ، کمتر از پنج میلیون تومان باشد ، محکمه کیفری ، صادر کننده چک را به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد کرد .

 • از یک تا ۵ میلیون تومان :

در صورتی که مبلغ درج شده در متن چک از ۱ تا ۵ میلیون تومان باشد ، در این صورت صادر کننده چک به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

وکیل چک در اصفهان
وکیل چک در اصفهان
 • بیش از ۵ میلیون تومان  :

در صورتی که وجه درج شده در متن چک ، بیش از ۵ میلیون تومان باشد ، صادر کننده چک به حبس از یک تا ۲ سال و همچنین محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد .

اگر چک به منظور انجام یک معامله نامشروع و یا پرداخت بهره ربوی صادر شده باشد ، صادر کننده ی آن به مجازات‌ های فوق محکوم نخواهد شد .

ضمانت اجرای ثبتی:

دارنده چک می تواند با توجه به لازم الاجرا بودن سند تجاری چک از دایره اجرای ثبت صدور اجراییه علیه صادر کننده چک را تقاضا کند .

برای این منظور دارنده چک باید عین چک و همچنین گواهی عدم پرداخت آن را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند و در صورتی که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده چک در بانک محال علیه توسط آن بانک گواهی شده باشد ، اجرای ثبت اسناد اقدام به صدور اجراییه علیه صادر کننده چک خواهد کرد .

رسیدگی به دعوای دارنده چک علیه مسئولان پرداخت وجه آن ، به صورت خارج از نوبت انجام می ‌گیرد .

شاید مقاله وکیل چک در شیراز برای شما مفید باشد

خسارت تاخیر تادیه:

اگر پرداخت وجه در تاریخ مندرج در چک صورت نگیرد ، دارنده سند تجاری چک می ‌تواند صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را از محکمه رسیدگی کننده تقاضا کند .

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول وجه آن با توجه به نرخ تورم محاسبه خواهد شد و همچنین دارنده سند تجاری چک  می تواند پرداخت کلیه هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی را مطالبه کند .

قرار تامین خواسته:

در قانون تجارت و همچنین قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته توسط دارنده سند تجاری محکمه موظف خواهد بود که بدون دریافت خسارت احتمالی از خواهان دعوا اقدام به صدور قرار تامین خواسته کرده و  معادل وجه چک را از اموال خوانده دعوا توقیف نماید .

محرومیت صادر کننده چک:

در صورتی که به هر علت گواهی عدم پرداخت صادر شود ، ظرف ۲۴ ساعت کلیه بانک ها و موسسات اعتباری ، محرومیت های زیر را برای صاحب حساب اعمال خواهند کرد و این محرومیت ها تا زمان رفع سوء اثر از چک پابرجا می باشد :

 • امتناع از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
 • مسدود نمودن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و همچنین هر مبلغی که تحت هر عنوان در نزد بانک و یا موسسه اعتباری متعلق به صادر کننده چک وجود داشته باشد به میزان مبلغ چک
 • عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و یا صدور ضمانت های ارزی و ریالی به صاحب حساب
 • عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی
 • وکیل چک در اصفهان
  وکیل چک در اصفهان

صدور چک به نمایندگی:

در صورتی که چک به نمایندگی از شخص حقوقی و یا شخص حقیقی دیگری صادر شود ، صادر کننده چک نیز همراه با صاحب حساب مسئول پرداخت وجه چک می باشد و تمامی محرومیت های در نظر گرفته شده برای صاحب حساب ، برای شخص صادر کننده چک نیز در نظر گرفته شده است .

در صورتی که صاحب حساب شخص حقوقی باشد ، صاحب حساب و صادر کننده چک ، برای پرداخت وجه چک ، دارای مسئولیت مدنی به صورت تضامنی می باشند  و مسئولیت کیفری تنها متوجه صادر کننده چک می باشد .