گزارش اصلاحی|تنظیم گزارش اصلاحی|اعتبار گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی چیست ؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی گزارش اصلاحی چیست؟ و نکات مهم گزارش اصلاحی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

سازش و توافق طرفین :

طرفین دعوا ممکن است که با یکدیگر بر سر مسائل مورد اختلاف به توافق برسند به این گونه که هریک از آن ها از برخی از ادعاهای خود صرف نظر کرده و بنابراین با توافق یکدیگر به دادرسی خاتمه دهند .

به موجب ماده ی صد و هفتاد و هشت قانون ایین دادرسی مدنی ، طرفین دعوا در هر یک از مراحل دادرسی مدنی می توانند دعوای خود را از طریق سازش با یکدیگر خاتمه دهند .

در صورتی که در یک دعوا ، خواهان و خوانده متعدد باشند ، هر یک از طرفین ، می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .

اقسام سازش :

گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی

سازش و توافق طرفین ، می تواند به سه صورت زیر انجام گیرد :

  • سازش در دفتر اسناد رسمی
  • سازش در دادگاه
  • سازش در خارج از دادگاه

در صورتی که سازش در خارج از دادگاه انجام شود ، سازش نامه غیر رسمی خواهد بود . در این صورت مطابق  ماده ی صد و هشتاد و سه قانون ایین دادرسی مدنی ، طرفین سازش باید در دادگاه حاضر شده و به صحت سازش نامه اقرار نمایند .

در صورتی که طرفین بدون عذر موجه از حضور در دادگاه امتناع نمایند ، دادگاه مندرجات سازش نامه غیر رسمی را مورد توجه قرار داده و دادرسی را ادامه خواهد داد .

اگر طرفین ، در دفتر اسناد رسمی ، توافق و سازش کنند ، دادگاه به موجب سازش نامه ، ختم موضوع را در پرونده قید کرده و اجرای آن ، مطابق اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود .

ممکن است که طرفین ، در دادگاه با یکدیگر سازش نمایند که در این صورت ، موضوع سازش و شرایط آن ، در صورت مجلس درج شده و توسط دادرس و طرفین امضا خواهد شد .

سازش و توافق در حین اجرای قرار ، در حکم سازش در دادگاه بوده و سازش نامه ی تنظیمی ، توسط قاضی مجری قرار تنظیم خواهد شد .

تنظیم گزارش اصلاحی :

ماده صد و هشتاد و چهار قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد که پس از آن که طرفین با یکدیگر در خصوص اختلاف مطروحه به توافق و سازش رسیدند ، دادگاه رسیدگی را خاتمه داده و بر اساس سازش نامه تنظیم شده  ، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند .

اعتبار گزارش اصلاحی :

همانطور که گفتیم تنظیم گزارش اصلاحی توسط قاضی دادگاه بر اساس مفاد سازش نامه طرفین می باشد و بنابراین گزارش اصلاحی نسبت به طرفین دعوا و همچنین نسبت به وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر خواهد بود و بنابراین  اشخاص مذکور ،  نمی توانند بدون توجه به سازش طرفین دعوا در گزارش اصلاحی تنظیم شده ، اقداماتی را انجام دهند .

برای مثال در صورتی که دو شخص در خصوص اختلاف ایجاد شده نسبت به یک ملک با یکدیگر توافق و سازش نمایند و دادگاه بر اساس مفاد سازش نامه آن ها اقدام به صدور گزارش اصلاحی کند ، وراث این افراد پس از فوت آن ها ،  نمی توانند در خصوص آن ملک ، همان دعوای مطروحه را بار دیگر اقامه نمایند و باید به گزارش اصلاحی صادر شده احترام گذاشته و بر اساس آن عمل کنند.

عدم تکمیل گزارش اصلاحی :

گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی

ممکن است که طرفین پس از سازش و توافق با یکدیگر و تنظیم گزارش اصلاحی از طرف دادگاه ، از انجام مفاد سازش نامه خود امتناع کنند .

در این صورت ، سازش محقق نشده و بنابراین تعهد ها و گذشته هایی که طرفین در هنگام تراضی به عمل آورده‌اند لازم الرعایه نمی باشد .

اجرای گزارش اصلاحی :

همان طور که بیان کردیم ، در صورتی که سازش طرفین در دفاتر اسناد رسمی اتفاق افتاده باشد ، اجرای سازش نامه مطابق اسناد لازم الاجرا خواهد بود .

در غیر این صورت به موجب ماده صد و هشتاد و چهار قانون آیین دادرسی مدنی ، گزارش اصلاحی هم چون احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

به این صورت که شخص می تواند برای اجرای گزارش اصلاحی درخواست صدور اجراییه کند و برای اجرای آن باید حق اجرا پرداخته شود .

موارد صدور گزارش اصلاحی :

همان طور که گفتیم ، اشخاص می توانند در تمام مراحل دادرسی با یکدیگر توافق و سازش کنند .

در این صورت گزارش اصلاحی در دو مورد  زیر صادر خواهد شد .

  • قبل از اقامه ی دعوا :

به موجب ماده صد و هشتاد و شش قانون آیین دادرسی مدنی ، طرفین دعوا می ‌توانند قبل از اقامه دعوا از دادگاه نخستین با رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به صورت کتبی درخواست کنند که طرف مقابل او را جهت سازش به دادگاه دعوت کند .

در این صورت اگر سازش به عمل آید ، دادگاه از مفاد سازش انجام گرفته شده صورت جلسه تنظیم کرده و این  صورتجلسه به امضای طرفین دعوا می رسد .

  • پس از اقامه ی دعوا :

بر اساس ماده صد و هفتاد و هشت قانون آیین دادرسی مدنی ، همان طور که گفتیم پس از اقامه دعوا در هر مرحله از دادرسی ، طرفین دعوا می ‌توانند با یکدیگر سازش کرده و از این طریق دادرسی را خاتمه دهند .

سازش در مرحله ی فرجام خواهی :

ممکن است که طرفین یک دعوا در هنگامی که پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی قرار دارد ، با یکدیگر توافق و سازش نمایند .

در این صورت دیوان عالی کشور پرونده را جهت تنظیم صورتجلسه سازش ، به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارجاع خواهد داد .

بنابراین دیوان عالی کشور اقدام به صدور گزارش اصلاحی نخواهد کرد .

ماهیت گزارش اصلاحی :

در خصوص ماهیت گزارش اصلاحی باید بیان کنیم که گزارش اصلاحی رای به معنای خاص کلمه شمرده  نمی شود و بنابراین نمی توانیم آثار آرای صادر شده از دادگاه را بر آن جاری نماییم در واقع گزارش اصلاحی نوع خاصی از ختم رسیدگی به دعوا بوده و به عبارت دیگری نوعی صلح میان طرفین دعوا می باشد .

آثار صدور گزارش اصلاحی :

همانطور که گفتیم ، گزارش اصلاحی رای به معنای خاص کلمه نمی باشد  .

در واقع گزارش اصلاحی در حد تثبیت توافق و سازش اصحاب دعوا می باشد  .

بنابراین در صورتی که دادگاه اقدام به صدور گزارش اصلاحی میکند ، لزومی ندارد   که به شکل دادنامه تنظیم شود و همچنین گزارش اصلاحی ، اعتبار امر قضاوت شده را نداشته و قابل تجدید نظر و سایر روش های اعتراض به آرا نمی باشد . همچنین لزومی به ابلاغ گزارش اصلاحی به طرفین دعوا وجود ندارد .

ابطال گزارش اصلاحی :

همانطور که بیان کردیم گزارش اصلاحی رای به معنای خاص کلمه می باشد بنابراین دعوا نمی تواند از طریق روش های اعتراض به آرل   به گزارش اصلاحی اعتراض کنند .

گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی

گزارش اصلاحی ، قابل اصلاح و یا ابطال می باشد .

هر یک از طرفین دعوا ، می تواند تقاضای ابطال گزارش اصلاحی را به جهت مخالفت با نظم عمومی ، اکراه و یا اشتباه و ..  از دادگاه صادر کننده ی آن تقاضا نماید ‌.

صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف :

همان طور که می دانید یکی از وظایف اصلی شورای حل اختلاف ، ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا می باشد .

گاهی اشخاصی که با یکدیگر دارای اختلاف می باشند ، جهت سازش به شورا مراجعه می کنند در این صورت با اقدام شورا ، پس از حصول سازش میان طرفین ،  شورا به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می ورزد .

پس از صدور گزارش اصلاحی و تعیین قاضی شورا برای طرفین ابلاغیه صادر خواهد شد .

تفاوت صدور گزارش اصلاحی توسط شورای حل اختلاف و دادگاه در همین مورد می باشد زیرا همان طور که گفتیم ، صدور گزارش اصلاحی در محکمه نیازی به تایید قاضی نداشته و همچنین گزارش اصلاحی صادر شده ابلاغ نخواهد شد اما در شورای حل اختلاف ، گزارش اصلاحی صادر شده باید به تایید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ شود

موارد صدور گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف :

به موجب ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف ، شورا در موارد مشخصی می تواند با توافق طرفین برای ایجاد صلح و سازش اقدام نماید .

در موارد زیر شورای حل اختلاف می‌تواند اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید :

  • کلیه ی امور مدنی و حقوقی
  • کلیه ی جرایم قابل گذشت
  • جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت

گزارش اصلاحی که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود ، قابل اعتراض نبوده و قطعی می باشد . به این معنا که امکان اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به گزارشات اصلاحی شورای حل اختلاف وجود ندارد و پس از صدور گزارش اصلاحی واحد اجرای احکام شورا اجرای مبادرت می ورزد .

نتیجه گزارش اصلاحی :

گزارش اصلاحی
گزارش اصلاحی

در صورتی که طرفین یک اختلاف اقدام به توافق و سازش با یکدیگر نمایند ، دادگاه براساس مفاد سازش نامه آن ها اقدام به صدور گزارش اصلاحی خواهد کرد .

بنابراین گزارش اصلاحی شیوه ای جهت پایان دادن رسیدگی محکمه و همچنین وسیله جهت ثبت توافق طرفین می باشد .

گزارش اصلاحی رای به معنای خاص کلمه نمی باشد و بنابراین آثار صدور رای در خصوص گزارش اصلاحی قابل تصور نیست  فلذا تنظیم گزارش اصلاحی در قالب دادنامه و ابلاغ آن به طرفین امکان پذیر نمی باشد .