فوت اصحاب دعوا|فوت متهم|فوت شاکی|جنون اصحاب دعوا

فوت اصحاب دعوا چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی فوت اصحاب دعوا چیست؟ و نکات مهم فوت اصحاب دعواپرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه فوت اصحاب دعوا

فوت اصحاب دعوا
فوت اصحاب دعوا

منظور از اصحاب دعوا چه کسانی می باشند. اصحاب دعوا کسانی هستند که در دو طرف یک دعوا در دادرسی حقوقی یا کیفری قرار دارند. در دعوای حقوقی به آن ها خواهان و خوانده گفته می شود اما در دعوای کیفری به آن ها شاکی و متهم می گویند.

اصحاب دعوا این امکان را دارند در رسیدگی به امور خود وکیل بگیرند. البته باید به این وضوع هم دقت داشت که گاهی در یک دعوا خود اصحاب دعوا هم باید حاضر باشند. مثل دعواهای شخصی یا برای ارائه اطلاعات یا جهت شهادت دادن. و حتی در این حالت هم قادرند وکیلشان را با خود به دادگاه بیاورند. در این جا اگر یکی از اصحاب دعوا فوت کند فوت هم ماد حجر یعنی صغر و جنون می تواند ادامه رسیدگی به دعوا را مانع شود.

قبلا هم اشاره کردیم که در امور کیفری اصحاب دعوا عبارتند از شاکی و متهم که شاکی هم می تواند خصوصی باشد و عمومی یعنی دادستان که نماینده ی عموم از جامعه می باشد.

فوت شاکی خصوصی

اگر شاکی خصوصی فوت نماید همه حقوقی که از دعوا حاصل شده است به وراث او انتقال می یابد. پس فوت وی سبب واگذاری حقوق خصوصی  اش به وراث می شود. و این ورثه هستند که به جای او در دادگاه یا دادسرا حضور می یابند و با حضور در دادگاه به پرونده هم رسیدگی می نمایند. فرضا شخص الف به عنوان شاکی از جرم خیانت در امانت شخص شکایت می نماید و بعد از این که تحقیقات به وسیله بازپرس انجام گرفت و پیش از این که کیفرخواستی تنظیم شود و محاکمه آغاز گردد شاکی متوفی می شود.

فوت اصحاب دعوا
فوت اصحاب دعوا

در این جا ورثه ی شاکی  این حق را دارند در محاکمات حضور یافته و شکایت متوفی را دنبال کنند.در جرم هایی که قابل گذشت می باشد مثل فحاشی افترا و تصرف عدوانی  این حق گذشت به ورثه ی قانونی  شاکی متوفی که ازجرم خسارت دیده است  انتقال می یابد و اگر همه وراث گذشت نمایند تعقیب و رسیدگی و اجرای حکم همه با هم متوقف خواهد شد.

فوت متهم

اگر متهم فوت کند خب قطعا تعقیب و محاکمه و اجرای مجازات متوقف می گردد چون با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها فقط شخصی مسئول اقدام غیر قانونی خود می باشد که به آن ارتکاب یافته است  جز موردی که مجازات جرم دیه باشد که در این صورت باید دیه ای که بر دوش متهم بوده است  را از سهم الارث متوفی پیش از آن که ترکه وی تقسیم شود پرداخت گردد. فرضا شخص الف با یک تصادف رانندگی به طور غیرعمد باعث قتل کسی می شود.

و خود شخص هم در هنگام رسیدگی به دعوا فوت می نماید . اگر جنبه ی عمومی جرم را در نظر بگیریم که شامل حبس  و یا جزای نقدی می شود خب قطعا وراث مسئولیتی بر دوش نخواهند داشت ولی در مورد دیه باید بگوییم که دیه و خسارت به آن ها منتقل می شود و اگر ترکه ای از راننده که مرتکب قتل شده است به جای مانده باشد ترکه ی او قبل از آن که بین وراث تقسیم شود باید ابتدا دیه مجنی علیه را از آن پرداخت نمود. و مسئولیت پرداخت این دیه بر عهده خانواده مقتول می باشد.

اگر به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  دقت نماییم خصوصا بند اول آن به این مطلب اشاره نموده است که وقتی امر جزایی و مجازات آن با حکم  قانون آغاز شود موقوف نخواهد شد جز این که متهم یا محکوم علیه  یا اصحاب دعوا در مجازات هایی که جنبه شخصی دارند متوفی شوند.

فوت اصحاب دعوا
فوت اصحاب دعوا

وقتی رسیدگی به دعوا شروع شده و یکی از خواهان یا خوانده در حین رسیدگی فوت نماید دادگاه این دادرسی را موقتا متوقف می نماید و این موضوع را با طرف دیگر دعوا در جریان می گذارد و بعد از این که جانشین و نایبی مشخص نمود و کسانی که در موضوع مورد رسیدگی صاحب منفعت هستند در خواست نمودند دادرسی ادامه می یابد. بر طبق ماده  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا دچار حجر شود  یا سمت یکی از آن ها که به خاطر آن سمت وارد در دعوا شده  از بین برود دادگاه موقتا رسیدگی را متوقف می نماید و همه ی این موارد را به طرف دیگر دعوا ابلاغ می نماید .

بعد از این که نایب مشخص شود و ذینفع هم تقاضا نماید  رسیدگی به دعوا ادامه  پیدا می کند جز در موردی که فوت ی حجر یا زائل شدن سمت یکی از طرفین دعوا اثری در رسیدگی به دیگران نداشته باشد که در این حالت رسیدگی به دیگران ادامه پیدا می کند. مثلا شخص الف دادخواستی مبنی بر مطالبه 30 میلیون تومان در دادگاه علیه شخص ب مطرح می نماید شخص ب در هنگام رسیدگی به موضوع فوت می نماید در این مورد دادگاه موضوع را به شخص الف اطلاع می دهد و خواهان این وظیفه را دارد که وراث شخص ب را به دادگاه معرفی نماید و بعد از آن و با تقاضای خواهان این رسیدگی دنبال می شود.

حبس اصحاب دعوا

گاهی ممکن است در هنگام رسیدگی به دعوا یکی از اصحاب دعوا در حبس قرار گیرند در این حالت هم آیا محاکمه و رسیدگی به آن متوقف می شود؟ بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر یک یاز اصحاب دعوا زندانی شود یا بازداشت گردید یا به محل ماموریت ضروری  دولتی یا نظامی اعزام شود دادرسی متوقف نخواهد شد ولی دادگاه زمانی را معین می کند که طی آن وکیلی به دادگاه معرفی نمایند.

فوت اصحاب دعوا
فوت اصحاب دعوا

جنون اصحاب دعوا

گاهی مکن است در حین دادرسی یه دعوایی که در دادگاه مطرح شده است یکی از اصحاب دعوا چار جنون شود. در این شرایط رسیدگی به دعوا موقتا متوقف می گردد درست احکامی در این مورد اجرا می شود که در مورد فوت یکی از اصحاب دعوا اجرا شده است .حال اگر یکی از اصحاب دعوا تحت عنوان نماینده یا وکیل وارد دعوا گردد و ضمن دادرسی یا فاقد سمت شود یا توسط موکلش بر کنار گردد محاکمه در این مورد متوقف گردیده و موضوع به طرف دیگر دعوا اعلام می شود تا نایب یا جانشینی برای  وی تعیین شود. ضمن آن که باید توجه داشت وقتی پرونده چند طرف داشته باشد فوت جنون و سقوط سمت اصحاب دعوا نسبت به دیگران بلا اثر خواهد بود در این حالت دادرسی نسبت به آن ها پیگیری می شود.