ازاله بکارت|دیه پرده بکارت|رابطه نامشروع منجر به ازاله ی بکارت

ازاله بکارت چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی ازاله بکارت چیست؟و شرایط ازاله بکارت پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه ازاله بکارت :

ازاله بکارت
ازاله بکارت

ساییدگی یا خراشیدگی و پارگی بکارت  که همراه با خون مردگی و خونریزی و تورم باشد، ازاله بکارت نامیده می‌شود. به طور کلی خونریزی شرط آن نیست که ازاله ی بکارت صورت گرفته باشد و نیز خونریزی نکردن هم در هنگام دخول به مفهوم ازاله بکارت در گذشته نمی باشد.

دیه پرده بکارت یا زایل شدن آن از لحاظ علمی نقص عضو تلقی نمی شود. اما در قانون مجازات در اکثر کشورها از بین رفتن بکارت در موارد جنسی که باعث شکایت شود، مجازات شدید خواهد داشت. جریمه ی ازاله بکارت در موارد غیر جنسی مثل تصادفات و یا حوادث در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

در شرایطی میتوان برای دیه اعسار در نظر گرفت که در مقاله اعسار از دیه و تقسیط دیه در این باره توضیح داده ایم

تعیین ارش البکاره :

با عنایت به مقررات ارش البکاره مساوی با یک مهرالمسمی می باشد که در همه ی موارد با نظر کارشناسی مشخص می‌شود. چنان چه مقدار مهرالمسمی بیشتر از دیه کامل زن باشد بیش از یک دیه پرده کامل به او نمی‌رسد و در نظر گرفته نخواهد شد. بد نیست که در این جا اشاره به تفاوت ارش و دیه نیز داشته باشیم.

اصولا جبران خسارت بدنی با پرداخت دیه یا ارش می باشد. اما نوع و مقدار خسارت دیه در قانون تعیین شده است. ولی مقدار خسارت ارش در قانون معلوم نیست.مثلاً در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک  دیه ی کامل است. اما دیه ی پاره شدن یک تار عصبی در قانون تعیین نشده که در مورد جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه با تایید کارشناس پزشکی قانونی مقدار ارش معلوم می شود.در مورد تفاوت ارش و دیه در سایت یاروکیل مقالات را مطالعه فرمایید.

دیه و ارش اگر چه هر دو  ما به ازای مالی جنایت است از جهات مختلف از یکدیگر متمایزند.

تفاوت دیه به ارش

1- از جهت کمیت :

مقدار دیه از سوی قانونگذار معین است. در حالی که ارش مقدار معینی نداشته و به نظر قاضی واگذار شده است و  از آن با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف حل و فصل حقوق، مبلغی را به عنوان ارش تعیین نماید.

2- نوع دیه محدود به انواعی است :

که به وسیله قانون گذار اسلامی مشخص شده و انتخاب آن بر عهده جانی موکول شده است. در حالی که عرش به  موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی جانی را به پرداخت میزان معینی از مال محکوم می نماید. بدون آن که در انتخاب آن مخیر گذاشته شود.

3-  چگونگی تعیین ارش :

ازاله بکارت
ازاله بکارت

قانون گذار برآورد میزان ارش را بر عهده قاضی دادگاه واگذار کرده است. دادرس موظف است با توجه به حدود صدمه و رنجی که بر مجنی علیه وارد آمده است، مبلغ ارش را تعیین کند. در چگونگی محاسبه ارش میزان صدمه وارد بر آن را در مقایسه با دیه ملاک دانسته‌اند.

بدیهی است در این صورت میزان ارش هرگز نباید به اندازه دیه نفس برسد. برخی از فقیهان عامه مبنای تعیین ارش را سنجش جراحت وارده نسبت به نزدیکترین جراحت دارای دیه معین قرار داده‌اند.
با این وجود در مواردی تعیین میزان ارش به سازش طرفین موکول شده است. همچنین در صورتی که تعیین میزان دقیق ارش برای قاضی مقدور نباشد، به موجب برخی قوانین  با قاضی باید با  مصالحه  نزاع را خاتمه بخشید.

دیه پرده بکارت و پارگی آن به شکل غیر عمد :

از نظر اداره حقوقی و با استفاده از ماده ی ۱۵۰ قانون باید اشاره داشت که دیه پارگی پرده بکارت به شکل عمدی مساوی با مهر المثل خواهد بود. دیه کامل زن ذکر شده در ماده مذکور به سبب پاره نمودن مثانه خواهد بود و از آن جایی که به لحاظ مقدار دیه تفاوتی بین عمد و غیر عمد نمی باشد بنابراین به شکل کلی یک پرده بکارت چه به صورت عمدی و چه به شکل  غیرعمدی برابر با مهرالمثل است.

زایل کردن پرده بکارت دختر با انگشت یا هر آن چه که سبب پاره شدن مثانه و ادرار نکردن شود، شامل ماده ۱۵۰ قانون دیات خواهد شد. یعنی مضاف بر دیه ی کامل زن، مهرالمثل نیز خواهد داشت اما چنان چه باعث پاره شدن مثانه نشود با استفاده از ملاک ماده فوق فقط مهرالمثل به او می رسد و در هر دو حالت اگر این کار به وسیله ی شخص بیگانه و غیر مجاز صورت گرفته باشد بر اساس ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی مرتکب به این اقدام تعزیر می شود.

ارش ازاله بکارت :

-چنان چه شخصی به غیر از مرد کارت زنی رذایل کند نام نخواهد بود و میزان ارش ازاله بکارت مساوی با محرومیت مثل باکره می باشد

-چنان چه پس از عقد نکاح مشخص شود زن باکره است نیز مرد قادر است ازدواج را حذف نماید جز اینکه از اول شرط بکارت قرار داده باشد

چنان چه مرد با قید این شرط عقد نکاح منعقد کند و باکره باشد، اما زن بکارت نداشته باشد مرد این امکان را دارد که عقد را فسخ کند. یا این که میزان تفاوت مهریه زن باکره و غیرباکره را از او دریافت کند و نیز چنان چه زن بکارت نداشته باشد و پرده را ترمیم کرده باشد همین حکم جاری خواهد بود.

فسخ نکاح و انحلال نکاح چه تفاوت هایی با هم دارند شرایط انحلال نکاح چه چیز هایی هستند در این باره مقاله انحلال نکاح راه مطالعه نمایید.

رابطه نامشروع منجر به ازاله ی بکارت :

امروزه برخی اوقات امکان دارد هوا و هوس پسران و مردان سبب شود که برای یک لحظه هوسرانی بکارت دوشیزگان را زایل کند. در مفهوم دوشیزه  باید گفت یعنی دختری که عقد نکاح را منعقد نکرده است و هیچ رابطه جنسی برقرار نموده و همچنان باکره می باشد.

اگر مردی و پسر ایرانی با قصد هوا و هوس بدون آن که دختر رضایت داشته باشد به شکل نامشروع با او رابطه جنسی برقرار کند به طوری که سبب از بین رفتن بکارت او گردد مجرم تلقی شود و اگر دختر شکایت کند جرم او قابل تعقیب و مجازات می باشد.

در قانون مجازات اسلامی راجع به رابطه ی نامشروع که سبب از بین رفتن بکارت شود دو ماده قانونی در نظر گرفته شده است. چنان چه از بین رفتن بکارت غیر همسر با نزدیکی یا هر ابزار دیگری و بدون توافق و رضایت زن انجام شده باشد ضمانت آن  مهرالمثل خواهد بود.

ازاله بکارت
ازاله بکارت

در تبصره ی ۱ این ماده ذکر شده است که چنان چه از بین رفتن بکارت با نزدیکی و با رضایت صورت گرفته باشد ضمانتی در کار نیست و چیزی ثابت نمی شود. در تبصره ی ۲ این ماده نیز این نکته در نظر گرفته شده است که توافق و رضایت یک دختر نابالغ یا مجنون که در حقیقت رضایت به زنا نداشته است برابر با عدم رضایت خواهد بود.

چنان چه به اضافه ی از بین رفتن بکارت جنایت دیگری نیز صورت بگیرد مثل این که مثانه دچار آسیب شود و فرد قادر نباشد ادرارش را انجام دهد جنایت مربوطه بر اساس دیه یا ارش به شکل جداگانه محاسبه می شود .

پس نتیجه آن که اگر بکارت دختر بدون توافق از بین برود باید مهر المثل آن پرداخته شود و همان طور که از مهرالمثل مبلغی است که با تشخیص قاضی و با عنایت به موضوعاتی مانند سطح خانوادگی و شان اجتماعی و تحصیلات و سن و غیره دختر در نظر گرفته می شود.

یعنی قاضی دختر را از نظر خانوادگی و خصوصیات ظاهری و شان اجتماعی و شغل و تحصیلات اش با هم شان دختر مورد مقایسه قرار می دهد و اظهار می‌دارد که این دختر با این خصوصیات فلان مبلغ و مهرالمثل  به او تعلق می گیرد و مردی که تجاوز را انجام داده باید این مبلغ را به عنوان  مهرالمثل دختر پرداخت کند. این موضوع هنگامی که ازاله بکارت اتفاق می‌افتد جرم تلقی شده و باید تعقیب قضایی انجام شود.

عناصر لازم برای احراز جرم ازاله بکارت :

شخصی که با او رابطه جنسی نزدیکی انجام می‌شود نباید همسر شخص باشد و به محض آن که عقد نکاح انجام شود و ازدواج به شکل قانونی رخ دهد و ازاله ی بکارت اتفاق بیفتد حتی در صورتی که جشن عروسی برگزار نشده باشد و هنوز زن و شوهر در دوره عقد باشند محرم تلقی ی شوند.

پس اگر دختر حتی در حکم نامزد شخص باشد و ازدواج رسمی انجام نداده باشد و بکارت خودش را از دست دهد  این امکان برای او وجود دارد که علیه نامزد خود شکایت کرده و مهرالمثل دریافت کند. حتی در روابط دیگری مثل دوستی که خارج از عرف ازدواج است اگر این اتفاق بیفتد یعنی بکارت دچار زوال شود دختر قادر به شکایت قانونی خواهد بود.

برخی اوقات امکان دارد که مرد مستقیماً با یک زن رابطه جنسی برقرار نکند بلکه با ابزار دیگری مثل انگشت یا ابزارآلات دیگر باعث از بین رفتن بکارت دختر شود . قانونگذار از این نظر فرقی در نظر نگرفته است و در هر حال مرد را مسئول می شناسد.

ازاله بکارت
ازاله بکارت

اجبار یک دختر شرطی برای جرم انگاری این کار محسوب می شود. با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که اگر دختر دارای رضایت باشد، دیگر این امکان را ندارد که شکایت کند. چون در اصل جرم نسبت به یک شخص وقتی حاصل می شود که آن شخص رضایت نداشته باشد و مجبور باشد وگرنه اگر راضی بوده و توافق داشته باشد جرمی بروز نکرده است.

اثبات این موضوع که دختر موافق بوده یا نه بر اساس نظر قاضی و با توجه به پرونده متفاوت خواهد بود. مثلاً در گذشته در کشوری علیه یکی از هنرمندان مشهور جهان طرح شکایت شده بود که به دختر تجاوز انجام شده اما قاضی با عنایت به شرایط دختر مثل نوع لباسی که بر تن کرده بود و حالات مستی او هنرمند را مورد تبرئه قرار داده بود.

زیرا از نظر قاضی نوع لباس دختر و حالات مستی و رقص او سبب تحریک مرد شده بود. چه بسا اگر این موارد وجود نداشت تجاوزی هم انجام نمی شد و این موضوع برابر با رضایت دختر تلقی شده است.